Hallo,
Met Ext. Bijeenkomst bedoelen wij: bijeenkomsten waar de StadsraadSteenbergen aandacht voor heeft en aanwezig is geweest als toehoorder.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Vrijdag 25 augustus 2017

Onthulling bouwbord als officieuze aftrap nieuwbouw

De Lindenburgh

Klik op de foto voor meer informatie.

.............................................................................................................................................................................................................................................................

16-1-2017.    Plaats. ’t Cromwiel,  aanvang 13.30. 

Een informatiebijeenkomst die de KBO-afdeling Steenbergen organiseerde leverde een volle zaal op. Gerard van Tilburg, relatiemanager van Tante Louise, verzorgde de middag die geopend werd door de heer Paul Kil.  Het onderwerp “Nieuwbouw Lindenburgh” dat verwarring zou opleveren volgens Kijk op Steenbergen, kreeg zo een ander gewicht.

Het verhaal van Gerard van Tilburg  ging inhoudelijk vooral over de zorg in Nederland. Hoe die is vormgegeven en wat we nog kunnen verwachten. Ingewikkelde materie die hij op een simpele en humoristische manier wist uit te leggen. Met op het einde toch nog even aandacht voor de nieuwbouw van de Lindenburgh en een aantal indrukwekkende foto’s, (tussen haakjes) van het te bouwen nieuwe complex.

Van sprookje tot nachtmerrie

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen zegt de wetgever. Wat zijn de veranderingen precies en wat gebeurt er in de toekomst met de senioren.  Het sprookje van vroeger na de jaren 50 is eigenlijk ten einde. Bejaardenhuizen gaan in een snel tempo sluiten.  Ouderenzorg is anno 2017 een nachtmerrie geworden. Kende u 25 jaar geleden de medicijn- rijksdaalder nog? Omdat de kosten de pan uitrezen werd er een bijdrage verlangd per medicijn, wat resulteerde in de val van het toenmalige kabinet. Want u was het er niet mee eens.

Wat verwachten we van de zorg?  De zorg begon in de missie vroeger door o.a. paters, missionarissen enz. Nederland was na de jaren 50 een paradijs in de zorg die overal in de wereld een hoog aanzien had.  Maar ons poldermodel ouderenzorg zou uiteindelijk te duur worden.  Was zorg een recht?  Je betaalde daar toch voor, dus men mag verwachten van wel. Alles, dus alle hulpmiddelen zoals verrichtingen, hulpmiddelen, gebouwen, inventaris, enz, werd betaald uit het voor de AWBZ ingehouden bedrag op u salaris.  AWBZ staat voor algemene wet bijzondere ziektekosten. Men betaalde vroeger o.a. aan het ziekenfonds. Maar de eisen werden steeds anders. Er ontstond een gereglementeerde bureaucratie in de zorg. Of te wel gereglementeerd, gereguleerd en geüniformeerd.  Maar anno 2016 is de realiteit toch even anders. Dat was dus een valse verwachting voor vele ouderen, want u dacht dat als u in een bejaardentehuis zou komen u het goed zou hebben.  Maar ouderenzorg, zoals die door de overheid is vormgegeven,  is nu een koud en kil instituut geworden. Hoe is het zover gekomen of hoe de betaalbaarheid, het leidende principe werd? Hoe  1 kopje koffie meer, niet meer kon in zijn totaliteit. Want de kosten werden de baas. Op jaarbasis werd dit een behoorlijk bedrag, terwijl de kosten stegen en men geacht werd van hogerhand om te bezuinigen. Op 1-1-2007 werd daarom de WMO ingevoerd.  Met andere woorden, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Of te wel zorg uit de Wmo. De Wmo gaat een stap verder en zet de ingezette ontwikkelingen door.  Dit wetsvoorstel stelt gemeente een samenhangend lokaal beleid te ontwikkelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van burgers. Vanaf 2007 wordt stapsgewijs toegewerkt naar een verdeling.  De zorg aan mensen met een ernstige langdurige hulpvraag dient ook op lange termijn gewaarborgd en betaalbaar te blijven.  Wat resulteert dat de welzijnswet uit 1994 op den duur ingetrokken zou worden. Daartoe wordt de AWBZ geleidelijk teruggebracht tot waarvoor hij aanvankelijk bedoeld was, een volksverzekering voor risico’s die particulieren niet te verzekeren zijn, zoals gevolg van chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke handicaps en verpleeghuiszorg. Onder het motto, zolang meedoen in de samenleving al dan niet geholpen door familie, buren of vrienden enz in de ruimste zin des woord’s.  Maar zoals altijd weet de gemeente het beter dan de landelijke overheid wat de inwoners nodig hebben, zoals o.a. hulp in de huishouding.

Onder maatschappelijke ondersteuning valt het bevorderen van de sociale samenhang in leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning, het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. Het bevorderen van verslaving ’s beleid. Wat zat hierachter, wat was echt de bedoeling? Ja, het was eigenlijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel, opgelegd door de overheid. Want recht op zorg bestaat hierdoor niet meer. U bent bewust al die jaren door de overheid op een dwaalspoor gebracht.  2014 zou het kantelpunt worden. Het begin van het einde van de huishoudelijke hulp in de thuiszorg. Gedachte erachter was dat door daling of te wel het volume aantal hulpbehoevende, o.a. de uurtarieven en deskundigheid zouden afnemen. Men moest goedkoper gaan werken van de georganiseerde, want professionele hulp werd te duur.

Wmo 2015.  Gemeentelijke ondersteuning op het gebied kan je zo omvatten.  Dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan. Dat het tevens wenselijk is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met elkaar in evenwicht te brengen.  Dat burgers die zelf dan wel samen met personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning. En dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.  Dat het in de rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te leggen, zo dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking en personen met psychische of psychosociale problemen. En dat het voorts wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking;

Zorg zwaarte pakketten= ZZP

10 zzp in de VVT-sector.  8 pakketten voor langdurige zorg ZZP1 t/m ZZP 8

2 pakketten voor langdurige zorg.  ZZP9 = revalidatie ZZP 10 = kortdurende palliatieve terminale zorg. Dit zijn de indicaties die afgeven worden. Indicatie 1 tot en met 3 worden niet meer afgegeven, en vervalen de bejaardenhuizen.  Ja, hallo hoe verzin je dit!!!!  Want over een aantal jaren zijn deze bejaardenhuizen ,ontstaan uit het gedachtengoed na de jaren 50, er niet meer.

ZZP’s = is cliënt profiel= beperking. Functies en tijd per cliënt per week. Verblijfkenmerken genoemd. Voor elke ZZP staat een bedrag en een totaaltijd, inclusief bandbreedte.

In oktober 2011 krijg je een vorming van een staat in een staat. Want verblijf wordt duurder door gestegen kosten en mismanagement in de ruimste zin des woord’s.  De eigen bijdrage voor verblijf wordt verhoogd met o.a. de vermogens bijtelling van 8% op belastbaar inkomen, kan tot 12% kunnen oplopen tot 2250 euro per maand. De participatiemaatschappij, een duur Nederlands woord is werkelijk geworden, want men verwacht van hogerhand op een sociale werking. Er ontstaat een explosie van ongenoegen. Maar zoals altijd is de kracht van de media hier ook weer de schuldige van. Want als je maar genoeg iets zegt en herhaald, dan gelooft iedereen het.  Nederland wilt het, werd er geroepen op tv en radio.  Hierdoor kreeg je een enorme uitbreiding van de Wmo.  Want mensen moesten ineens langer thuis gaan blijven. Er kwam een verbod tot opname van mensen met ZZP1-tot ZZP4 in verzorgingstehuizen. Vandaar dat je nu ziet dat vele moeten sluiten en vele mensen die daar werken hun ontslag krijgen.  Wat was hiervoor de grondslag? Ja, een ordinaire bezuiniging ’s maatregel.  Want de gemeente kregen ineens meer bevoegdheden in het kader van de Wmo. Maar zij waren hierop niet berekend en vele missers en miseries ontstonden doordat de geplande keukentafelgesprekken niet of niet goed plaats vonden. Gevolg, een hervorming van de zorg en ondersteuning of te wel de vertaling van de transitie van de gemeente. Ga er maar aanstaan als leek.  Want wat kan je met ondersteuning en passende zorg! Wat kan je direct omgeving. Wat kan je familie, of wat kan de wijkverpleegkundige? Anno 2016 werd de realiteit werkelijkheid.  Want de verwachte bureaucratie werd niet minder, alleen maar meer. De geplande keukentafelgesprekken vonden niet of nauwelijks plaats en mensen werden verkeerd beoordeeld. Maar er ontstonden wel ineens meer nieuwe functies zoals een zorg makelaar, die betaald moesten worden uit het alsmaar krimpende budget van de clientèle. En de verwachte hulp van familieleden, vrienden en buurtbewoners viel tegen. Maar ja, wie zit daar mee? De mantelzorgers werden compleet overvraagd. Er was een verkeerde bed problematiek in de ziekhuizen tot gevolg. Er kwam een massale stijging van de spoed en kortverblijf opvang. Door het alsmaar langer thuis wonen van ouderen ontstond er een spectaculaire stijging van ongevallen. En de ouderen vereenzaamden en werden stelselmatig mishandeld door……

De schande van 2016 is dat het poldermodel failliet is en de gemeente geld overhouden en dat gebruiken voor andere doeleinden. Ontstaan door een verplichte vermindering met 50% van ZZP 1-3. Deze indicaties worden niet meer afgegeven. En er kwam een 55% korting op zware zorg op verpleeghuisplaatsen. Hoe verzin je dit! Hopelijk komen de bestuurders die dit verzinnen er later ook achter wat het betekent om tussen wal en schip te vallen.

Werkelijkheid 2016, Thuiszorg.  Iedereen moet langer thuis blijven wonen, maar de thuiszorg wordt zwaar gekort. Mensen moeten uren zorg inleveren, wat ten koste gaat van hun levensgenot en hun verwachte levensduur. Dit model levert geld op, want wie gaat er voor pa of ma zorgen als de jongere generatie verplicht is om te werken. Wat als er ruzies onderling zijn, of als iemand alleen is? Wat als er geen geld is, en de gemeente familie oplegt dat ze deze taken vrijwillig onbetaald moeten uitvoeren?  Ja u raad het al, veel schrijnende gevallen.  Maar ook dure privé verzorgingshuizen, worden hier en daar opgericht, maar alleen als je goed financieel bij kas zit kan je daarnaartoe. Alleen de rijke bejaarden profiteren hiervan.

Gevolg, nog meer mensen (verwacht wordt dat 10.000 mensen die in de zorg werken werkeloos  thuis ) komen te zitten, terwijl de behoefte alleen nog maar toeneemt. Want de vergrijzing neemt alleen maar toe. De mensen die in de zorg werken komen handen maar ook opvang te kort, met alle gevolgen van dien.  Maar toch is de verandering positief, want de wereld draait door! Veranderen is noodzakelijk, dus moet je je bakens verzetten. Zo ook de ouderenzorg! Men moet zich meer gaan specialiseren in complexe zorg en verpleging, in samenwerking met ziekenhuizen en zorgverzekeraar. Men moet gebouwen en medewerkers daarop aanpassen, maar ja, vrijwilligers zijn meer dan nodig.  Je moet de weg weten in het zorgnetwerk. Want zo alleen, creëer je je eigen toekomst.

Dan nog even de Lindenburgh. Er werd verteld wat de grondslag was van de reden van afbraak en dat alles nog open lag, niets lag er per definitie al vast. Er werden tot slot een aantal schetsjes getoond van het mogelijke bouwwerk hoe het er uit zou kunnen komen te zien. Na afloop was er de gelegenheid om vragen te stellen.       

16,15 einde.

  

Bezocht door  Anja Luijkx,  Ruud Bronnewasser en Sjaak Damen van de Stadsraad Steenbergen.