Vergaderingen 2015

Volgende vergaderdata;

19 mei

juni , juli geen vergaderingen

18 augustus

15 september

20 oktober

1 december

 

----//----

Verslag vergadering Stadsraad 1 december 2015.


De vergadering zou worden bijgewoond door de kernwethouder, de ondersteunende leden en drie leden van de werkgroep Floraplein en had op basis van onze ‘normale’ agenda het karakter moeten hebben van ‘het elkaar bijpraten’ en een verdere kennismaking.

De werkelijkheid bleek toch weerbarstiger. De kernwethouder, Vincent van der Bosch, was een ruime week eerder afgestreden als wethouder. Van de ondersteunende leden reageerde één lid. Zij kon door drukke werkzaamheden niet aanwezig zijn en bedankte meteen voor haar ondersteunende functie. Van de andere ondersteunende leden werd niets vernomen. Van de drie aangeschreven le­den van de werkgroep Floraplein reageerde één lid, maar melde zich de dag voor de vergadering af wegens ziekte.                          

Besluit: de vergadering schrapt alle ondersteunende leden. Ze gaan van de lijst en krijgen ook geen informatie meer.

Van de Stadsraad zijn 4 leden om diverse redenen afwezig. 

De verkorte verslagen van de bijeenkomsten van 14 oktober 2015 en 16 november 2015 worden door de aanwezigen zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.

Vervolgens kwam ter sprake:  

a.     Waterbeheer/-berging – overlast Steenbergen - Zuid / Verzilting:

De brief van de gemeente aan de Stadsraad van 26 november ’15 als antwoord op onze brief over de verzilting van het Volkerak werd besproken. De leden zijn niet tevreden over het antwoord van de gemeente. De brief gaat nauwelijks in op wat de gemeente zelf wenst/wil en de gemeente verschuilt zich achter een vorm van po­litieke correctheid; er zou zelfs sprake zijn geweest van de mogelijkheid dat iedere inwoner op de plannen had kunnen reageren. Zodra Ruud terug is gaan we kritisch naar de inhoud kijken en eventueel opnieuw een brief naar de gemeente sturen.

De wateroverlast in Steenbergen - Zuid gaat vanaf 2016  gefaseerd worden aangepakt. Het rioolstelsel en het stratenplan worden op de schop genomen, waarbij de belangrijkste inzet is, dat bij hevige regenval het over­tollige water probleemloos kan worden afgevoerd.

b.     Floraplein:

Jammer dat de (drie) leden er niet zijn. De gehouden enquête is nog niet echt , dat zou middels een persbe­richt vorm worden gegeven. In feite lijkt “Fijn Floraplein” een stille dood te zijn gestorven.

Wat van de toe­zegging door de wijkagent en jongerenwerker om toezicht (te gaan) houden op de plekken waar de jong­e­ren voor de meeste klachten zorgen terecht is gekomen is (dus ook) onduidelijk. Ook de buurtpreventie loopt nog niet; wat de politie laat liggen nemen de burgers aan toezicht over lijkt het en is dat wel de bedoel­ing? Wel is in Steenbergen - Zuid een groep mensen bereid om een dergelijk team op te starten. Overigens vragen sommige leden zich af of hier sprake is van het invoeren van een schijnveiligheid?

Het enige wat wel op een plus kan rekenen zijn de vijf bijeenkomsten met de bewoners van de bejaardenflats. De voorlichting aan hen over de ‘babbeltrucs’  werden goed bezocht en door de toehoorders als waardevol ervaren. De GOOS wil onderzoeken of zij deze voorlichting verder kan uitbreiden over de gehele gemeente.

Jaarmarkt en cultuur:

Ondanks het regenachtig weer is de Jaarmarkt goed verlopen. De meeste leden vonden het rondlopen en de burgers aan­spre­ken een goed uitgangspunt; de gesprekken met de aanwezige bezoekers en met de midden­standers waren zonder meer positief te noemen. De kraam werd nauwelijks gemist.

De tentoonstelling in de Gummaruskerk werd goed bezocht. Ten aanzien van ‘cultuur’ blijven kansen liggen, er kan veel meer. Mede in overleg met de jongerenwerker kunnen de jongeren actiever bij cultuur/kunst betrokken worden. Het is op zich al positief te benomen, dat de leegstaande etalages met kunst(werken) worden aange­kleed, maar daar moet het niet bij blijven. In het komend jaar moeten we meer energie in de diverse contacten gaan steken.

d.     Verkeer en veiligheid / KVO:

Lid: ik heb dit jaar daar weinig aan ket verkeer en/of ‘veiligheid’ kunnen doen als eenmansfractie. Verkeer vraagt meer toezicht/waar­ne­men en dat gaat allen erg moeilijk. Een ander lid meldt zich aan als ondersteuner. Het eerste genoemde lid wordt ook graag betrokken bij veiligheid en de schouw rond het KVO.      Opmerking: het KVO heeft haar tweede ster gehaald. Deze is inmiddels op de markt geplaatst. De winkeliers vinden het prima zo en willen niet voor nog een ster gaan. Wel willen ze dat de schouw doorgang blijft vinden.Voorzitter heeft inmid­dels contact gehad met de voorzitter van het KVO deze is akkoord met het verzoek van ons lid.

Site Stadsraad:

Vragen: Hoeveel bezoekers heeft onze site? Zit er een teller op? Weten we hoeveel mensen onze site bezoeken? Vra­gen die even niet beantwoord kunnen worden omdat de beiden leden die de site beheren niet aanwezig zijn. Wat ‘zit’ er precies bij de web beheerder? De aanwezige leden zijn het snel over eens, dat ‘alles’ bij onze man moet ‘zitten’. Hoeveel kost het om de web beheerder ‘uit te kopen’? Ons lid moet onze site volledig beheren en niet afhankelijk zijn van de goodwill van een ander. Lukt de overdracht niet dan trekken we de stekker er uit.

Een van de ondersteunende leden houdt Facebook voor ons bij. Zijn daar veel reacties op? Als dat vrijwel niets is, dan daar (ook) mee stoppen.

f.      Overige onderwerpen:

Meegedeeld wordt dat onze ‘training’ op 2 en 3 januari ’16 kan worden gehouden. Er wordt een mail rond gestuurd om te zien wie er allemaal kunnen. Inmiddels blijkt dat het moeilijk is iedereen op twee avonden bij elkaar te krijgen. Onderwerp staat op de agenda van onze eerste vergadering in 2016, te weten 12 januari.

Ons vergaderrooster op  2016 kent het volgende voorstel. Het rooster moet op de 12de januari ’16 worden goedge­keurd. Het voorstel is dat we vergaderen in de Gummaruskerk en wel op 12 januari, op 16 februari, op 15 maart, op 19 april, op 24 mei, op 21 juni, op 19 juli, op 23 augustus, op 27 september, op 1 november en op 6 december.

Het beeld Madonna met Kind. Als Stadsraad ‘omarmen’ wij de idee het beeld te restaureren. Zoals al bekend is het geld middels het onttrekkingsrecht toegezegd en kan restauratie en dergelijke daadwerkelijk beginnen. Ook de omgeving rond het beeld heeft een opfrissing nodig. Het nog resterende bedrag kan daar voor worden inge­zet; daarover is inmiddels ook een brief naar de gemeente gestuurd. In verband met de feestdagen is daarover nog niets vernomen. Omdat het beeld in situ wordt gerestau­reerd kan daar pas in het voorjaar van 2016 mee worden begonnen.  

Het IJsfestijn. Zoals afgesproken zijn wij teruggetreden en hebben dat per brief duidelijk gemaakt waarom. Dat is door de Stichting IJsfestijn niet goed ontvangen. Ronduit jammer, maar het zij zo.

De leden willen in het komend jaar het gemeentebestuur en de raadsleden, liefst afzonderlijk en dus in per­soon, uitnodigen, om met hen te discussiëren  over leefbaarheid, respect, wat betekenen we voor de burgers, voor elkaar, natuurlijk ook kennismaken, etc.

De ambtenaar O.O.V. dhr. J. Peijs al in januari ’16 vragen te komen. Is geregeld en hij komt de 12de.

Onze oud-wethouder de heer Bert van Kesteren, vicevoorzitter van de vkknb wil ons uitleg geven over wat zij doen en over de verruiming van de doelgroep en de mogelijk (financiële) ondersteuning bij het realiseren van doelen. 

’t Cromwiel lijkt een hoofdpijndossier te worden voor de gemeente?

In onze eerste vergadering van 2016 moet een nieuw dagelijks bestuur worden gekozen.

Ter afsluiting van het jaar 2015 wordt iedereen bedankt voor haar/zijn inzet en nemen we, zoals al vermeld, afscheid van twee leden.  

 

J.H. Brouwer,

secretaris-voorzitter.

 

    ----//----

 

 

Verslag vergaderingen 14 oktober en 16 november 2015.


Aan:                             Leden Stadsraad Steenbergen         

Verslag van twee ingelaste vergaderingen.

Ten eerste:

Kort verslag van de eerste ingelaste vergadering die plaats vond 14 oktober 2015 (de vergadering van 20 oktober kwam daardoor te vervallen):

Kort verslag van de bijeenkomst op 14 oktober 2015.

Twee leden waren afwezig, Jacq moest werken en Ruud was met vakantie. Tijdens de vergadering was een gaste aanwezig – zij overweegt lid te worden.

Twee duidelijke thema’s en wel het IJs festijn en de commotie rond de idee van een AZC in Steenbergen voor opvang van de grote stroom vluchtelingen.

Het IJs festijn. De communicatie van het bestuur over dit festijn met de overige leden van de Stadsraad was niet alleen verwarrend, maar zette de leden voor een fait accompli door de snelheid van (externe) besluiten. Ge­lijk­tijdig zorgde het mailverkeer voor ‘onduidelijkheden’ bij de leden. Er was sprake van een onbedoel­de sfeer waarbij  ook nog eens bij enige leden onduidelijkheid ontstond (of al bestond) over de precieze rol van de Stadsraad bij het IJs festijn en vooral de rol van het dagelijks bestuur daarin.  Over en weer hebben de be­trok­kenen hun positie in dit alles verwoord en duidelijk gemaakt, dat het nimmer de bedoeling is geweest mensen te kwetsen en/of communicatie te vermijden. Er zijn interne afspraken gemaakt om dit soort van ‘onduidelijkheden’ te voorkomen: kortom meer aandacht voor een goede communicatie.

Vluchtelingen en een AZC in Steenbergen. Discussie was er vooral over in welke positie we als Stadsraad kun­nen verzeilt raken in de discussie over het vormgeven aan een AZC in Steenbergen voor ten hoogste 700 vluchtelingen. Een grote groep inwoners is tegen een groot AZC op de locatie naast de basisschool. Zij gaan demonstreren op de markt. 0p de trappen van de Gummaruskerk komt een tegendemonstratie door inwoners die voor de opvang van de vluchtelingen zijn. Vragen zoals ben ik herken­baar als lid van de Stadsraad en wat betekent dat voor onze neutrale positie. We zijn er weliswaar voor alle burgers, maar …..?? De verwachting is dat veel demonstranten niet uit Steenbergen komen.

Nadat de bovenstaande onderwerpen waren afgesloten, kwam nog ter sprake:

Het verslag van de vergadering van 15 september is niet in ieders bezit. Afspraak: komt terug op de vergadering van  01 december as.

b.      De vergadering van vandaag is vervroegd en de geplande vergadering van 20 oktober is door geschoven naar 01 december as. Wethouder Vincent van den Bosch is op de hoogte gesteld en hij zal de 1ste december aanwezig zijn. De ‘ondersteunende leden’ zullen ook voor deze ver­gadering uitgenodigd  worden om aanwezig te zijn.

c.      De gaste wordt bedankt voor haar tekstuele tips en aanbevelingen voor de Notitie over de verzilting. De wijzigingen zijn ingepast en een aanvullend schrijven is ook in de Notitie ver­werkt. Vlak voor het weekend van 12/13 september is de “Notitie Volkerak (Kramer) – Zoommeer naar het college en de gemeenteraad van Steenbergen gestuurd (zo­wel schriftelijk als digitaal). Op 24 september 2015 is bij de afdeling Beleid van de gemeente een brief (van ontvangst) geschreven die op 14 oktober is ontvangen. Daarin stond dat ver­moedelijk op 20 oktober 2015 in het college over onze notitie zal worden gesproken. Heeft niet plaats gevonden en doorgeschoven naar de vermoedelijke datum van 18 november 2015.                      

De gaste wil voor ze daadwerkelijk lid wordt van de Stadsraad graag de notariële akte en bij­behorende stukken lezen en o.a. ook het convenant dat met de gemeente is afgesloten. Penningmeester en voorzitter zorgen dat deze schrifturen worden vermeervoudigd.  Na de vraag van Christel vroegen de andere leden ook om deze ‘stukken’ om het voor zichzelf weer even ‘helder te krijgen’.

e.     In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor het beeld achter de Gummaruskerk. Het Mariabeeld heeft een kindje in haar armen. Het kindje is onthoofd. Het beeld is vervaardigd door de Steenbergse kunstenaar Niels Steenbergen. Het beeld verdient een goede opknap­beurt en het kindje moet weer het hoofdje terugkrijgen. Er wordt naar fondsen gezocht, maar er is nog te weinig geld bijeen. Voorzitter oppert of wellicht het geldbedrag via het ontrekkings­recht (0,25 € per bewoner) daarvoor kan worden ingezet; de leden vinden dat een goed idee. Leontine gaat aan de slag en er komt een opzet over ideeën en kosten.

Ten tweede:

Kort verslag van de bijeenkomst op 16 november 2015.

Op één lid was iedereen aanwezig.

Deze vergadering werd ingelast omdat er bij enige leden twijfels bestonden door te gaan als lid van de Stads­raad. Kort voor de vergadering heeft één van de leden aan iedereen een schrijven toegestuurd waarin hij met argumen­ten te kennen geeft per 1 januari 2016 te zullen stoppen. Eerder al had een andere lid meegedeeld, dat hij per 01 december as stopt met zijn lidmaatschap omdat hij dat niet meer kan combineren met zijn privéleven en met zijn andere werkzaamheden.

De leden geven elkaar de ruimte om te praten over hun positie in de Stadsraad en hoe dit lidmaatschap in te passen in hun privéleven, in de actuele onderwerpen, maar (en) vooral in zake de opvang van vluchtelingen in Steen­bergen. Na de uitleg/gesprekken werd duidelijk, dat helaas zonder Eric doch met respect, iedereen verder gaat met de Stadsraad.

Er wordt een nieuwe penningmeester gekozen.

2.       Onze ICT-man geeft aan, dat zijn gezondheid het hem niet altijd toestaat aanwezig te zijn; heeft niemand ook maar enige moeite mee.

Voorzitter geeft aan in 2016 te stoppen; hij zou het werk maar voor één jaar doen. In 2016 is dat dan drie jaar.

Verder kwam nog aan de orde:

Voorzitter wordt verzocht de Stichting IJs festijn Steenbergen te berichten, dat met ingang van onmiddellijk de leden van de Stadsraad niet meer deelnemen aan het overleg en de daarbij behorende werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                         De brief is inmiddels verzonden.

-        Een lid deelt mee dat iemand van buiten de Stadsraad bereid is om, indien daar behoefte aan is, de leden een communicatietraining te geven. Daar is inderdaad belangstelling voor en zal in overleg worden gepland in 2016.

 Een lid geeft aan dat we -op termijn- moeten streven naar minimaal 2 personen per werkgroep. Een ander lid geeft te kennen, dat hij wel lid wil worden van het verkeersgroepje.

 In de vergadering van 01 december as wensen de leden wethouder Vincent van den Bosch te vragen welke rol/functie hij als kernwethouder heeft en wat voor nut een dergelijke aan­wijzing vanuit het college heeft; we hebben een jaar lang niets van hem vernomen.

-        Er wordt gediscussieerd over onze rekening bij de Rabobank. De vaste kosten zijn vrij hoog. De idee wordt geuit om naar de SNS-bank te gaan. Een van de leden gaat daar trouwens werken.

Twee leden melden zich af voor de vergadering van 01 december as.

Op 16 november jl. heeft Vincent van den Bosch zijn functie als wethouder neergelegd. In zijn plaats is nog geen nieuwe wethouder benoemd.

 

J.H. Brouwer

 secretaris-voorzitter  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Verslag vergadering 19 mei 2015.

Agendapunt 1: Opening:   De voorzitter heet iedereen welkom.           

De vergadering is, op twee personen na, compleet.

Agendapunt 2: Mededelingen:      

- Op 28 april is ontvangen van de gemeente: Visie op samenwerken; bijeenkomst op 2 juni. In feite handelt het om een procesplan voor de ont­wikkeling van een visie, mede in het kader van de provinciale visie op een veerkrachtig bestuur. Allemaal nog wat vaagjes, maar uit de tijdens de bijeenkomst gemaakte op- en aanmerkingen worden 3 of 4 interessante thema’s verder uitgewerkt. We wachten de voorstellen verder af. 

- In een persbericht vraagt de gemeente aan de inwoners om medewerking te verlenen bij de nieuwe inventarisatie van ‘enge plekken’. In 1992 werd al zo’n lijst opgesteld en op 2002 herijkt en aangevuld met de bevindingen van de werkgroep Steenbergen-Ouderenproof in 2006/7. In de herfst van 2014 zijn alle ‘dorpsraden’ gevraagd om de inventarisatie te updaten en nu zijn de inwoners zelf in de gelegenheid te reageren. Wordt vervolgd. 

- Van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland is het jaarverslag over het jaar 2014 ontvangen.

Agendapunt 3: Verslag vorige vergadering:                                

Het verslag van de vergadering van 21 april wordt door de vergadering goed­gekeurd.  

Agendapunt 4: Verslag van de werkgroepen:             

- Website: twee leden zijn volop bezig de onderscheidende onderdelen te herschikken. Na enige discussie over het plaatsen van foto’s en telefoonnummers en/of privé e-mailadressen, blijven de huidige foto’s staan evenals de koppeling via @stadsraadsteenbergen.nl. De (verkorte) verslagen blijven een jaar lang op de site staan. De oudere verslagen blijven daarna nog één jaar opvraagbaar.  

-“Waterberging”: Secretaris heeft een concept opgesteld. Eén van de leden zal deze notitie nalopen en daar waar nodig aanpassen of dergelijke. Voor zover ons bekent is ons ge­meen­tebestuur niet op de hoogte van de extra kosten. De verdere ontwikkeling van de Cruys­lant­sekreken loopt naar planning. De waterberging en de daarbij behorende werkzaamheden lopen. De leden wensen dat John Nijssen door ons wordt geïnformeerd over de verzilting. Er zal een afspraak met hem worden gemaakt.                 

De grondwateroverlast in de binnenstad is nage­noeg voorbij. Even plotseling als begonnen verdwijnt de overlast. Het e.e.a. is op kosten van de eigenaren; niet te verzekeren. Deze water­overlast is niet veroorzaakt door een hogere grondwaterstand welke no­dig zou zijn om verrotting tegen te gaan van de palen onder de Gummaruskerk; die palen zitten veel dieper.     

- Floraplein: de voorbe­reiding van de enquête loopt niet helemaal naar tevredenheid. De verschillen in kwaliteit tussen de bei­de groepen is groot te noemen. De puntjes moeten nu op de i gezet worden en in de zomer dient dit te zijn afgerond.              

- Werkgroep verkeer: een lid  meldt dat hij de stuk­ken over de herindeling van de N257 niet kent. Secretaris zal ze opzoeken. Heeft ze ook niet meer, ze zijn bij de crash van zijn computer verloren gegaan. Inmiddels is de recon­structie volop gaande zie ook de stukken die in de plaatselijke dagbladen worden geplaatst.      Na de jaarmarkt en wel op 14, 21 en 28 september en op 5 oktober vinden de vier voorlichtingen plaats aan de bewoners van bejaardenwoningen aan de Oostdam, de Molenweg/De Bongerd en de West­dam.

Agendapunt 5: Pr/Communicatie:                 Na vaststelling van onze conceptnotitie tegen de verzil­ting van het Volkerak-Zoommeer, is deze naar alle andere dorpsraden gestuurd. Leefbaarheid de Heen staat achter onze visie;

De reactie van dorpsraad Kruisland luidt, dat zij iets genuanceerder staat in het vraagstuk van het Vol­kerak en dat zij de insteek en toonzetting van de brief niet volledig kunnen steunen. Van de dorpsraad Welberg is niets vernomen.

Overigens hebben de dorpsraden van Dinteloord en Nieuw-Vossemeer in een eerder stadium zich eens verklaard met onze stellingname. 

Op 22 juni jl. is er een gesprek geweest met John Nijssen. Hij maakt een verslag dat wij krijgen toegestuurd voordat tot publicatie wordt overgegaan.        

Er is een brief gestuurd over de deels (slechte) conditie en het onderhoud van de bomen aan de Krom­meweg. In september worden de bomen onderhan­den genomen.

Agendapunt 6: Rondvraag:                             

lid: ik heb van nogal wat inwoners vragen en opmerk­ingen gekregen zoals: 1. De Markt moet weer open, de winkeliers hebben tot 50% omzetver­lies en dat geldt met name voor de Fritestore; 2. De stoepen van de Ravelijnstraat en de Molenweg zijn op sommige delen slecht onderhouden; 3. De grote bloemenbakken op de Grote Kerkstraat staan zodanig in de weg, dat men er met kinderwagens niet langs kan (Dick: ik als rolstoelgebruiker kan er prima langs!); de voortuinen bij diverse woningen in Zuid zijn zo slecht onderhouden, dat de planten over de stoep groeien; de stoepen van de Oudland­se­straat en de Geert Vinckestraat zijn voor rol­stoelgebruikers moeilijk toegankelijk/te berijden en op diverse straten in Zuid staan de lan­taarnpalen vaak midden op het voetpad. De leden attenderen het betreffende lid erop, dat de ge­noem­de klachten door de bewoners aan de gemeente moe­ten worden gemeld, het telefoon­nummer staat op onze site. Pas als blijkt, dat de gemeente nalatig is t.a.v. het genoemde kunnen wij als leden Stadsraad de klachten ver­der onder­zoe­ken. Daarnaast moeten buren elkaar aanspreken over het slechte onderhoud van hun voor­tuintjes en vooral als anderen daar last van hebben.    

Lid: ik heb verno­men, dat de bushalte aan de Molenweg verplaatst wordt en voor de school komt te staan.

Lid: op de Oost-Groeneweg zouden volgens de tekeningen bomen worden geplaatst. Dat gaat niet gebeuren, vooral omdat de agrariërs wortelschade en schaduw vrezen aan de door hen te verbouwen gewassen.    

JOP: voorzitter er dient een werk­groep(je) van ons mee bezig te (gaan) houden.            

Gevraagd wordt of er een thema is voor de jaarmarkt. Komen we in de volg­ende vergadering, 18 augustus as, op terug.

Agendapunt 7: sluiting:     De voorzitter bedankte iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 22.05 uur

J.H. Brouwer

secretaris-voorzitter

----//----

Verslag vergadering 21 april 2015

 

Agendapunt 1: Opening:   De voorzitter heet iedereen welkom.           

De vergadering is wat kleiner in aantal. Drie leden hebben zich afgemeld. 

Agendapunt 2: Mededelingen:      

Op 17 april is ontvangen van de gemeente: Toezending plan aanpak Openbare ruimte, met het Plan van Aanpak, onderhoud openbare ruimte 2015. Het plan is deels voor kennisgeving aangenomen; er zijn onderdelen die gevolgd moeten worden.

Agendapunt 3: Verslag vorige vergadering:                                

Het verslag van de vergadering van 17 maart wordt door de vergadering goed­gekeurd.

Agendapunt 4: Verslag van de werkgroepen:            

Website: de site en heb een aantal onder­delen zijn opgeschoond. De fotoserie van de leden moet worden aangevuld met de nieuwe leden. Besloten wordt, dat de (verkorte) verslagen een jaar lang op de site blijven staan. Daarna apart opslaan met vermelding van het jaar waarin ze zijn vervaardigd; ze blijven wel opvraagbaar.                          

“Waterberging”: Op donderdag 16 april jl. heb­ben drie leden een ge­sprek gehad met een medestander van ‘buiten’ die net als wij tegen de verzilting is van het Volkerak en het Zoommeer. Afge­spro­ken is, dat wij een notitie opstellen waarom wij (even­als Dinteloord en Nieuw-Vosse­meer) tegen zijn en om een standpunt vragen van de gemeen­te. Ook willen wij daarover de pers benaderen. Het is niet duidelijk hoe de inwoners van de gemeente Steenbergen over het e.e.a. denken; zij weten ook niet, dat zij voor een deel van de kosten opdraaien.                

Zodra de conceptnotitie akkoord is wordt contact opgenomen met John Nijssen.            

Tevens wordt stilgestaan bij de grondwateroverlast in de binnenstad, met na­me in de Berenstraat, Westdam, Grote Kerkstraat e.o. Volgens één van de leden heeft ook de Ned. Herv. Kerk last van optrekkende vocht in de muren. Overigens beweren kwade ton­gen, dat deze water­overlast wordt veroorzaakt door een hogere grondwaterstand welke no­dig is om verrotting tegen te gaan van de palen onder de Gummaruskerk.  

Noot: In BN/­DeStem van 12 mei ’15 stond vermeld, dat de overlast vrijwel voorbij is. Sommige kel­ders moeten nog worden leeggepompt, maar er komt geen water meer bij. De oorzaak van de wateroverlast wordt nog onderzocht.                      

Eén van de leden vraagt of we daarbij niet het wateroverlast in het Oudland ver­geten.                 

Floraplein: Iedereen is druk bezig. De vra­gen van de en­quête zijn erg suggestief; je kunt nu al een negatieve uitkomst van de en­quête voorspellen. Op 29 april komen we weer bij elkaar en in de tussentijd moet de enquête en de poster worden aangepast. We gaan ook naar Rotterdam om met de bege­lei­ders te praten over de enquête.             

De huidige jeugd kan niet meer zo goed terecht in het JOP op de Wipstraat. Zij hebben andere wensen en die vergen een aanpassing van de JOP. Dat kan nu niet, want er staat een stevige biljart­tafel in de weg EN er is geen geld beschik­baar. De voorzitter heeft inmiddels gesproken met de jongerenwerker. Ook heeft hij contact gehad met dhr. Heijnen of de containers bij de voor­malige Maria Regina beschikbaar zouden kun­nen komen voor de jeugd. Dat gaat helaas niet. Ze zijn verkocht voor € 7.500,-- per stuk ex­clusief ophaal/verplaatskosten. Zoveel geld is niet beschikbaar. Kijken of er andere moge­lijkheden zijn.                                

Werkgroep verkeer: twee leden zijn aanwezig geweest bij de “beeld­vormende raadsvergadering over veiligheid” op 20 april jl. De opkomst vanuit de bevolking viel tegen. Er waren drie leden van de dorpsraad Kruisland, 2 van de vrouwenraad en 2 van de Stadsraad aanwezig naast vele anderen: o.a. politie, brandweer, Stadlander en raadsle­den. De politie toonden terug­lopende misdaadcijfers; de brandweer had het vooral over rook­melders en de openbare veiligheid draaide vooral (ook) om discussies over de openbare verlichting.

Werkgroep Buurtpreventie: na de zomer komt er een voorlichting opgang voor vooralsnog de bewoners van drie bejaar­denhuizen in Steenbergen-stad. Het gaat er voornamelijk om de bewoners alert te maken op babeltrucs en dergelijke. De bewoners van de flats aan de Molenweg krijgen die voor­lichting in ‘De Fles’.  Daarover is al een afspraak gemaakt. De ruimte voor de bijeenkomst is gratis; de koffie/thee wordt betaald door de Stadsraad. Leden akkoord. Nadere afspraken volgen nog; het initiatief ligt bij de wijkagent.          

De leden staan nog kort even stil bij de opschoondag: goed verlopen en het artikel van Eric spreekt voor zich.

 

Agendapunt 5: Pr/Communicatie:                 

Zodra de notitie verzilting door de leden akkoord is bevonden, neemt voorzitter contact op met de pers.               

Agendapunt 6: Rondvraag:                             

De hesjes voor de leden van de Stadsraad worden ge­sponsord.                           

Aan de Krommeweg en met name het deel van de kas­tan­jeboom voor de ingang volkstuinen richting het veldkruis staan nogal wat bomen wier staat van ge­zond­­heid erg discutabel is. Een conceptnotitie is inmiddels omgezet in een definitieve brief naar de gemeente. Eén van de leden heeft ook een paar foto’s gemaakt.        Eén van de le­den is aan het uitzoeken of wij nog iets kunnen organiseren om geld in te zamelen voor Ankie Stoer.                 

Eén van de leden attendeert ons op het feite, dat er alleen maar gro­te con­tainers komen voor het ophalen van het oude papier. Per 1 juli as is het oude verza­me­len voorbij.

Gevraagd wordt of er een thema is voor de jaarmarkt. Komen we de volg­ende vergadering op terug.

  

Agendapunt 7: sluiting:    

De voorzitter bedankte iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 21.25 uur.

 

J.H. Brouwer

secretaris-voorzitter

----//---- 

Verslag vergadering 17 maart 2015

Agendapunt 1: Opening:                

Agendapunt 2: Mededelingen:               

Agendapunt 3: Verslag vorige vergadering:                               

Het verslag van de vergadering van 6 januari 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd.

Agendapunt 4: Verslag van de werkgroepen:          

Website: de door ons aangekondigde aanpassingen hebben wat vertraging opgelopen.                  

“Waterberging”: Het verslag van het gesprek met de gemeente en het waterschap is op 8 januari jl. ontvangen. Er is het e.e.a. duidelijker geworden, voor ons al­thans; waterschap is verantwoordelijk voor het open water en de gemeente voor het riool. Na enige discussie wordt besloten de brief leesbaarder te maken zodat hij op onze site kan worden geplaatst. De herschreven tekst wordt eerst voorgelegd aan de leden, bij akkoord aan de betrokken ambtenaren en daarna pas gebruikt worden voor publicatie.                               

Naar aanleiding van het vorige wordt ook besloten dat we proberen een gezamenlijke brief te stu­ren aan het gemeentebestuur. Hier als onderwerp, dat wij tegen de verzilting zijn van de Vol­kerak en het Zoommeer. Voor zover ons bekend, zijn ook de dorpsraden van Dinteloord en Nieuw-Vossemeer tegen, heeft Leefbaarheid de Heen ook een mening, al is deze niet geheel duidelijk. Van de andere twee weten we dat ze de discussie volgen. De secretaris nodigt de dorpsraden uit voor een gemeenschappelijke vergadering.

De vergadering zal worden belegd of op de 7de of op de 14de april. Eric zorgt voor de vergaderruimte.    Floraplein: de notulen zijn ontvangen. De enquête gaat door en wordt verder voorbereid door de leden van de Hogeschool Rotterdam. Medio april gaan zij ‘de boer’ op. Ook begint het plan van aanpak verder ‘body’ te krijgen.

Bij het laatste gesprek waren ook de wijkagent, Jack Ambags, en de jongerenwerker, Raymond Been, aanwezig. De huidige jeugd kan niet meer zo goed terecht in het JOP op de Wipstraat. Zij hebben andere wensen en die vergen een aanpassing van de JOP. Dat kan nu niet, want er staat een stevige biljart­tafel in de weg EN er is geen geld beschikbaar.

Afgesproken wordt, dat de voorzitter gaat praten met de jongerenwerker om te onderzoeken wat wij als Stadsraad event.  kunnen bijdragen om de JOP toegankelijker te maken en hoeveel dat kost. Wordt vervolgd.

Werkgroep verkeer: de woordvoerder is niet aanwezig.             

Kunst&Cultuur: naar iedereen is een overzicht gestuurd wat al is gedaan en wat de komende tijd (nog allemaal) gedaan moet worden. Naar dat overzicht wordt verder verwezen. Zodra er nieuws zal zij daar melding van maken.    

Werkgroep Buurtpreventie:  er is een verslag gemaakt, voorzien van de logo: Attentie Buurtpreventie, met daarop uitgangspunten en eventueel te nemen stappen. Wij kunnen rol spelen, maar het moeten vooral de mensen/­buurtbewoners zelf zijn die op pad gaan. Ook moet het voor een ieder duidelijk zijn wat nu een (on)veilige plek is; wat voor criteria gelden daarvoor? Is het een idee om op de Jaarmarkt daar meer aandacht voor te vragen? Een enquête opstellen? Een kaart van de gemeente op onze kraam leggen en iedereen daarop een onveilige plek laten aanwijzen; nummeren en op een apart vel vertellen wat en waarom die plek onveilig is. Kan een derge­lijke actie ook ondersteunt worden? Volgens enige leden steunt het Oranjefonds dit soort van initiatieven.

Opschoondag: 28 maart as is er weer een landelijke opschoondag. Om principiële redenen is niet ieder lid van plan om daar aan deel te nemen. Er zijn nogal wat volwassenen/jongeren die hun afval weggooien in de natuur. Anderen mogen het opruimen als ze dat willen lijkt het wel. Dus er zijn mensen die niet van plan zijn de rotzooi die iemand van zich afgooit op te ruimen. De voorzitter is ook van mening dat de verpakkings­in­dustrie één van de grootste veroorzakers van veel afval is en dat de overheid daar verkeerd mee omgaat; ja, ze zelfs lijkt te steunen door bijvoorbeeld het statiegeld op verpakkingen op te heffen.  Daarnaast ligt er ook een taak bij de ouders/opvoeders. Andere leden zijn ruim­­hartiger en gaan opruimen. De leden starten op de Oost-Groeneweg.

Agendapunt 5: Pr/Communicatie:                                

Agendapunt 6: Rondvraag:              één van de leden bedenkt en/of regelt nog iets voor ons om in het kader van Ankie Stoer geld in te zamelen.  

Agendapunt 7: sluiting:    

De voorzitter bedankte iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 21.15 uur.

 

J.H. Brouwer

secretaris-voorzitter

 

----//---- 

Verslag vergadering 10 februari 2015

Agendapunt 1: Opening:   De voorzitter heet iedereen welkom.           

De vergadering wordt bijgewoond door een aspirant lid. Hij is voornemens lid te worden en ons vooral te ondersteunen op het terrein van de communicatie (site en dergelijke).

Agendapunt 2: Mededelingen:      

Vanuit de gemeente is een bericht ontvangen over de DOE-budgetten leefbaar­heid die beschikbaar worden gesteld door de provincie Noord-Brabant. Het bericht is te laat ontvangen om in de eerste sessie nog te kunnen deelnemen.                           

Van de dorpsraad Kruisland is het bericht ontvangen dat zij, indien vergader technisch mogelijk, willen mee­praten over het Zoom­meer-Volkerak.                              

De heer Meulblok heeft bericht, dat hij onze reactie op de woonvisie heeft ontvangen. Wij worden op de hoogte gebracht van het raadsvoorstel en de datum waarop de gemeenteraad het voorstel in behandeling neemt.                            

Op woensdag 4 februari 2015 is één van onze leden aanwezig geweest bij de inloopavond van de SDW. Het voormalige kinderdagverblijf Parkrakkers aan de Zuidwal wordt herontwikkeld door de genoemde zorgorganisatie tot woon-/verblijf­ruimte voor haar clientèle.                  

Ontvangen is de motie van de Raad over een ijs­baan op de markt. Komt terug bij de be­handeling Floraplein.

Vanwege een crash van zijn computer heeft de secretaris aan het bestuur gevraagd de agenda voor de vergade­ring van 10 februari ’15 te completeren en door te sturen naar de andere leden.            

Op 28 maart ’15 is er weer een landelijke opschoondag. Stevige discussie: doen we wel of niet mee. De één gaat sowieso. De ander sowieso niet. Eén van de leden zoekt het wie en wat verder uit.                           

Vanuit de gemeente het bericht ontvangen, dat het weer mogelijk is om deel te nemen aan de zogenoemde Bra­bantse Dorpen Derby. Tot uiterlijk 11 maart as kunnen projecten worden ingediend. De dis­cussie over dit onderwerp was romme­lig. Het resultaat: wij hebben geen plan en doen niet mee.                    

Van de penningmeester is het financieel overzicht van het jaar 2014 ontvangen. Staande de vergadering gingen alle aanwezige bestuursleden akkoord en verleenden de penning­meester decharge.                               

Eén van de leden heeft een gesprek gehad met Bert van Drunen, Openbare ruimte en Beheer ge­meente Steenbergen. Hij heeft zijn bevindingen onder de titel: “Even wat info 5-2-2015” aan iedereen toegestuurd.

Eén van de leden heeft ook naar iedereen de flyer ‘Attente Buurtpre­ventie’ toegestuurd. Komt terug bij agendapunt 7.                                                                    

Agendapunt 3: Verslag vorige vergadering:                                

Het verslag van de vergadering van 6 januari 2015 wordt door de vergadering goed­gekeurd.

Agendapunt 4: Verslag van de werkgroepen:             

Website: men heeft ideeën de site op te frissen. We worden nader geïnformeerd als het zover is. Inmiddels hebben we op ‘Kijk op Steenbergen’ een eigen blokje gekregen. Overigens hebben wij morgenavond een gesprek met onze huidige netwerkondersteuner om te zien hoe we verder kunnen gaan.   “Waterberging”: Eén van de leden  heeft het gehad met het waterbeheer in en rondom Steenbergen. “Wij mogen natte voeten krijgen; de natuur gaat vóór de mensen.” Hij meldt wel, dat het gesprek dat hij samen met een medelid bij de gemeente heeft gehad in een plezierige en goede sfeer is verlopen. Er komt een verslag van het gesprek met de ge­meente. Daarnaast is op 26 februari as een bijeenkomst met het water­schap over het hoe en het waarom van het (toekomstig) waterbeheer. Veel ruimte zal er niet zijn, omdat ieder­een (weer) is gebonden aan het Nationaal waterplan. Daarnaast vindt er een discussie plaats over hoe we eventueel de pers kunnen inschakelen. Veel is ook voor de gewone burger on­be­kend. In de pers gaat het wel bij regelmaat over het zoet blijven /zout worden van het Zoommeer/Volkerak, maar over de waterhuishouding in en rondom de gemeente Steen­bergen weet de inwoner (erg) weinig..                       

Floraplein: op 3 maart aanstaande komt de werkgroep bij elkaar. Daarbij is de wijkagent aanwezig en waarschijnlijk ook de jongeren­werker. Ook de (verdere) voortgang van de enquête staat op de agenda.

Ook wordt gewezen naar het onderzoek door de raad over de mogelijkheden ijsbaan op de Markt.           

Werk­groep verkeer: het werkgroepje is nog niet bijeen  geweest.      

Kunst&Cultuur: ons betrok­ken lid is zich aan het inlezen in de gemeentelijke cultuurnota: “De smaak van Steenbergen in beeld”. Ook worden contacten gemaakt met de scholen. De cultuuragenda is in beeld via de Brabantse Wal(gemeenten); het zoeken naar sociale cohesie, de jeugd. Het begint (alle­maal in beweging te komen.

Agendapunt 5: Leefbaarheidagenda Stadsraad:                        

Omstreeks 2007 zijn voor alle dorpskernen zogenaamde integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s) vastgesteld. Voor de kern Steenbergen is dat feitelijk nooit gebeurd. De IDOP’s dienen bij regelmaat te worden geactualiseerd. Vanaf 2011 (Nieuw-Vossemeer en Kruisland), zijn vormen van actualisering door de andere dorpsraden ingezet waarbij moet worden opgemerkt dat Voor De Heen mo­menteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie. Het thans het moment dat ook de Stadsraad een dergelijke agenda vaststelt. Aan de hand van de bestaande ontwik­kel­ings­plannen van de dorpsraden is de secretaris bezig een concept op te stellen voor de leden Stadsraad.

Agendapunt 6: Financieel overzicht 2014:                  

zie ook onder ‘mededelingen’. Leden akkoord en penningmeester decharge verleend.

Agendapunt 7: Sociale Buurtpreventie:                       

Mede naar aanleiding van het overleg met de wijkagenten heeft de penningmeester nader overleg gevoerd met de wijkagent Jack Ambags. Mede als gevolg van het aantal inbraken, die de laatste maanden vooral in Steen­bergen-noord hebben plaatsgevonden, is het zinvol om als leden van de Stadsraad mee de denken hoe het sociale leefgenot van de inwoners te optimaliseren. Het is daarbij niet de bedoeling, dat wij als leden van de Stadsraad zelf gaan patrouilleren. Na enige discussie  wordt besloten, mede aan de hand van de gevoerde gesprekken, hoe wij en op welke manier de sociale buurtpreventie van de grond kunnen krijgen.

Een werkgroepje gaat daarmee aan de slag.               

Agendapunt 8:  IJsbaan Markt; inzet Stadsraad:                         

Op donderdag 29 januari 2015 is op initiatief van Gewoon Lokaal een motie, met ruime meerderheid, aangenomen, waarmee het college wordt opgedragen onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om voortaan in de Kerstperiode een kunstijsbaan te realiseren op de Markt. Bovendien is het de bedoe­ling dat wij als Stadsraad daar nadrukkelijk bij worden betrokken en wel om via ons subsidie­bronnen aan te boren die de provincie voor dergelijke projecten heeft. Wij lijken daardoor voor een karretje gespannen te worden. Alertheid is geboden en we wachten de ontwikkelingen af. Bij het opstellen van het verslag op 9 maart ’15 was nog niets vernomen van het college. 

Agendapunt 9 : Pr/Communicatie:                                 dit punt staat op de agenda als vast item. Indien nodig wordt of worden contacten vermeld.                              

Agendapunt 10: Rondvraag:                           

Er is in Zuid, maar dat geldt eigenlijk voor heel Steen­bergen, weinig te doen voor de jeugd van 8/9 jaar oud. Het lid zal de volgende keer dat hij erop aangesproken wordt, vragen wat ze dan wensen.                

Is er een Steenbergen een jeugdraad en is het een idee als deze er niet om de oprichting te steunen? Er is in Steen­bergen een jeugdraad geweest. Die heeft de JOP aan de Wipstraat gerealiseerd en ook een dik jaar samengewerkt met de Adviesraad maatschappelijke ondersteuning. Daarna een stille dood gestorven. Misschien een punt om met de jongerenwerker te bespreken?                

Er is geen algemene wens in de wensboom opgehangen.  Er zal gekeken worden of ideeën ergens anders opgepikt kunnen worden.                

Het ’t Cromwiel wat kunnen wij hiermee? De Gum­marus­kerk is ook in beeld i.v.m. festiviteiten en/of promoten van evenementen; zie onlangs de presentatie van Koos Moerenhout.                          

1.: ik attendeer jullie op de bij­een­komst van AnkieStoer op 27 februari as. De bijeenkomst is in de Joose. Wij willen, dat ieder­een in beweging komt en dat in combinatie met de Ultraloop, en daarbij ook nog eens geld inzamelt voor de strijd/onderzoek van kinderkanker;

2.: ik verwijs ook naar het gesprek met dhr. Van Drunen. Ik ga bij regelmaat de bomen die onze stad staan schouwen en foto’s maken van dode takken en dergelijke; kunnen we gezamenlijk onze leefomgeving goed en ongevaarlijk houden.  

 

Agendapunt 11: sluiting:   De voorzitter bedankte iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering om 22.15 uur.

 

----//----

Verslag vergadering 6 januari 2015

Agendapunt 1: Opening:   De voorzitter heet iedereen welkom.          Er zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden, mevrouw Tjioe- Oude Maatman en de heer Van Dijke. Er wordt een kennismakingsronde ingelast. Daarnaast zijn twee leden gestopt; de heren Kouwen en Snep­vangers. Dhr. Kouwen heeft aangegeven als onder­steunend lid bij de Stadsraad betrokken te willen blijven.

Agendapunt 2: Mededelingen:      Vijf leden zijn aanwezig geweest op de nieuwjaar bij­eenkomst op 5 januari 2015 in het gemeentehuis.     

De voorlopige beschikking voor het jaar 2015 is ontvangen; voorlopig is een activiteitensubsidie voor de periode 1 januari t/m 31 december 2015 verleend.

Penning­meester en voorzitter dienen begin dit jaar het aanvraagfor­mu­lier in bij de gemeente.                   

Het plaatsen van een frietkraam op de hoek Kwartier – De Mudde is afgewezen door het gemeentebestuur.

Op maandag 5 januari 2015 heeft de Stadsraad het Ontwerp woonvisie, gemeente Steenbergen van 16 de­cember 2014 ontvangen; het al aanwezige document was via de Adviesraad maatschap­pelijke ondersteuning naar de Stadsraad gestuurd.

Alleen de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer en Leefbaarheid De Heen hebben gereageerd op de oproep aan alle dorpsraden om met onze leden werkgroep waterberging om de tafel te gaan zitten. Op woensdag 7 ja­nu­ari ’15 kwam daar de dorpsraad Dinteloord bij. Dit naar aanleiding van nog een oproep aan alle ‘dorpsraden’. Op 12 januari ’15 reageerde ook de dorpsraad Kruisland.

Op 15 januari ’15 staat het overleg met de wijkagenten over het onderwerp ‘buurtpreventie’ op de rol; gelijktijdig kunnen we met elkaar kennis­ma­ken.             Om te noteren:  Wijkagenten in de gemeente Steenbergen: voor de kern Steenbergen – Jack Ambags; voor de kernDinteloord – Jan Valckx en voor de kernen De Heen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer – Karin Vissenberg.                                 

Agendapunt 3: Verslag vorige vergadering:                 Het verslag van de vergadering van 2 december 2014 wordt door de vergadering goed­gekeurd. 

Agendapunt 4: Verslag van de werkgroepen:            

-Website: deze maand even rust, in fe­bruari wordt weer aan de slag gegaan.

-Waterberging – De sluis bij de Ramme­gors is gesloten; er treedt op dit moment te veel gronderosie op tijdens het aflopend tij; Rijkswaterstaat kijkt hoe dit op te lossen. Vermoedelijk gaan ze de grondlaag verstevigen. Aan de nieuwe leden wordt uitleg gegeven over de com­plexiteit van hun onderwerp. Over de vele (deel)aspecten, de vele organisatie die erbij be­trok­ken zijn en de gevolgen van een aantal besluiten voor de waterhuishouding van de ge­meente Steenbergen, voor de boeren en burgers (vooral in Zuid). Over dit laatste onder­werp is binnenkort een gesprek met een gemeenteambtenaar. Daarnaast is er ook nog een gesprek met twee ambtenaren over de overlast die de boeren thans al heb­ben van de genomen maatregelen onder Moerstraten en in het Oud­land. Er zijn (internationale) afspraken over het waterbeheer in Nederland. Kortweg moet daaruit worden geconcludeerd, dat het milieu voorrang heeft boven de belangen van de inwoners/bewoners van plaatsen in de stroomgebieden; zij mogen natte voeten krijgen en hun huizen wateroverlast verwerken. 

-Floraplein: op 15 januari ’15 is de ver­gadering van de werkgroep. Toch is het jammer dat Dhr. Kouwen daar niet meer bij is; hij heeft ‘hard aan de kar getrokken’. Zoals al eer­der gemeld, gaat de werkgroep aan de slag met de ideeën en onderzoeken hoe de leef­baar­heid van het Floraplein en de omgeving ervan, kan worden ver­hoogd. Er wordt nog gesproken met de bewoners van Irisstraat 1 die daar om verzocht hadden. De idee wordt geopperd dat de enquête van de studenten van de Hogeschool Rotterdam kan worden uitgebreid met een enquête voor de hele kern Steenbergen. De vergadering vindt dat op zich wel een goed idee, echter eerst maar eens starten met ‘het Floraplein’ en dan zien we verder.  

-Werkgroep verkeer: Er zijn nog geen plan­nen gemaakt. Eerst wordt naar de verkeerssituatie van de Grote Kerk­straat – Kaaistraat gekeken; vooral fietsers klagen over verkeersonveilige situatie. Bij dat onderzoek hoort ook het praten met de winkeliers en de betrokken ambtenaar.

Agendapunt 5: planning onderwerpen, thema’s en/of andere ideeën:                     Naar aan­leiding van de vele inbraken in de afgelopen maanden is het idee om met de wijkagenten te praten erg actueel geworden. Vanwege die inbraken had  de wijkagent voor de kern Steen­bergen de Stadsraad benaderd om te zien of de buurtpreventie weer nieuw leven ingebla­zen kan worden. Het bestuur heeft al met hem contact gehad en op 15 januari as vindt gezamenlijk overleg plaats. De heer Van den Hof is namens de gemeente ook bij het overleg aanwezig. Later in het jaar wordt gekeken of we ook de jongerenwerker kunnen uitnodigen.

Agendapunt 6: Rondvraag:

-Hoeveel mensen komen er op de 15de? Op de twee werkende na iedereen.   

-Wat doen we met het ‘be­heer’ van ’t Cromwiel?  Op dit moment niets; er is wel veel ‘ruis’, dus afwachten wat de nieu­we uitbater gaat doen.    

-Wie zitten er (allemaal) in de werkgroep Floraplein? De nieuwe leden worden op de hoogte gebracht.

 

Agendapunt 8: sluiting:     De voorzitter bedankte iedereen voor zijn inbreng en sloot de vergadering 0m 09.45 uur.