Vergaderingen 2016.

volgende vergaderdata:
 • 12 januari
 • 16 februari
 • 15 maart
 • 19 april
 • 24 mei
 • 21 juni
 • 19 juli
 • 23 augustus
 • 27 september
 • 1 november
 • 6 december.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In december 2016 is er geen bijeenkomst van de Stadsraad Steenbergen geweest.

 

Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum             : 01 november 2016

Tijdstip            : 19.30 uur

Locatie            : Gummaruskerk, Vincentiuszaal.

 

Welkom en opening:  Een lid is met vakantie en ander lid is door ziekte verhinderd. De heer R.J. is vanavond aanwezig; luisteren en zoeken naar wat hij eventueel kan betekenen voor de Stadsraad; er volgt een rondje ‘kennismaken’ met R. R is inmiddels ondersteunend lid geworden.

Mededelingen:

a.       Burgemeester van Loonstraat:

De aandacht voor de verkeersoverlast aldaar wordt steeds serieuzer bekeken/aangepakt. Jan Veraart heeft het idee geopperd om met kleine bussen het vervoer te regelen. Na het bespreken van dit verslag deelde de busmaat­schappij mee, dat i.v.m. het huidige aanbod van vervoer, er geen kleine bussen kunnen worden ingezet. Martien Meulblok (gemeente) gaat opnieuw met de bewoners om de tafel om oplossingen te zoeken en eventueel te concretiseren; als de bewoners dat willen, kunnen wij als Stadsraad ‘aanschuiven’. Wordt (dus) vervolg.

In de slipstream van dit onderwerp werd ook de concept brief A4groen akkoord bevonden – deze is naar het gemeentebestuur gestuurd. Daar is inmiddels een antwoord opgekomen. Het antwoord is ronduit incorrect. Het is aan de leden om (opnieuw) een brief te sturen Met jullie goedvinden maak ik een concept.

b.       Verklaring energie vriendelijke gemeente:

Op 10 oktober heeft J namens de Stadsraad “De Verklaring van Steenbergen” ondertekend in aanloop naar de Dag van de Duurzaamheid. Enige aanwezige leden van de Stadsraad hebben dat ook op persoonlijke titel gedaan. Naast de verant­woordelijke wethouder Marijke Vos, waren o.a. ook aanwezig het Ondernemers Platform Steenbergen, ZLTO, Buurkracht, Stadlander en de Streek­organisatie Brabantse Wal. In de genoemde verklaring staat omschreven dat de gemeente in 2040 energie neutraal zal zijn.

c.        Chapeau:

De aanmeldingen om de avond bij te wonen lopen erg goed. Volgen L zijn bijna alle plaatsen bezet. Het is fijn dat het zo goed loopt.  

Cultureel erfgoed:

L: de op de opkomst op de 29ste was goed, er waren ongeveer 60 aanwezigen. Geeft een goed gevoel en ik blijf actief betrokken bij het overleg.

d.       Muziekfestival Haven:

Het muziekfestival gaat er anders uitzien zoals eerder bedacht. Daar moet nog verder over worden gesproken. De leden zijn van mening dat we wel eenmalig €100,-- kunnen geven maar we moeten geen lid worden van de 100,- euro club. Als we dat doen zijn we aan het sponseren en wie kunnen we dan nog afwijzen als anderen ook een dergelijk beroep op ons budget doen. Gaat het festijn door dan geven we eenmalig een bedrag van €100,-- punt. Inmiddels is bekend, dat het muziekfestijn door gaat.

e.       SLOS:

We doen een pas op de plaats; we zitten nu midden in een wisseling van het bestuur en overdracht van taken. We nemen in de loop van het volgend jaar weer contact op. 

f.         ’t Cromwiel:

Volgens L zijn er nog steeds klachten van gebruikers en zijn er verenigingen die vertrekken (weglopen). Het gebouw is overigens wel schoner geworden. Daarnaast zijn de kosten voor verenigingen (te) hoog. L: ’t Cromwiel is toch een ont­moetingshuis binnen onze gemeente. Ja, dat was zo, maar nu is het een commerciële instelling. We willen best een vinger aan de pols houden, maar dan moeten we concrete zaken hebben los van (oude) emoties. L gaat in gesprek met de verenigingen om klachten en andere op-aanmerkingen te inventariseren. Wordt vervolgd.

g.       Brandveilige gemeente:

L is aanwezig geweest bij de voorlichting van de Brandweer. Hadden meer inwoners moeten doen! Ze heeft na afloop een rookmelder meegekregen – een dergelijke melder zo eigenlijk in elk huis moeten zitten. Waarvan akte!

h.       Hart  voor de Stad:

Kortweg een ramp. R maakt daarover een ‘opstel/idee’.

i.         Asbak:

L heeft het idee om bij het bankje op de markt een asbak te plaatsen doorgegeven aan de gemeente. Het idee is, zoals dat heet, welwillend ontvangen.

j.         Vkknb – afbouw brievenbussenbestand:

De vkknb verzoekt alle leden om protest aan te tekenen tegen het voornemen om in de gemeenten het aantal postbussen terug te brengen. Een ieder kan aangeven waarom het huidige bestand moet blijven bestaan. J stuurt de daarover rond­gestuurde email van de vkknb naar een ieder, zodat men kan zien welke postbus eventueel in zijn buurt wordt verwijdert. Bij deze info zit ook de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.         

                                              

Verslag van de vergadering van 27 september 2016:.

Met dank aan verslaglegster werd het verslag goedgekeurd. Na enige overleg met D en J maakt E het verkorte verslag voor onze site.

Onderwerpen:

a.       Het huishoudelijk reglement.         R, S en J ‘lopen’ het concept nog eens door, omdat er ook zaken in worden geregeld die strijdig zijn met het Statuut van de Stichting. Is het concept klaar dan wordt het in een Pdf-bestand naar de leden gestuurd. R is nog tot 01 december met vakantie.

b.       Voorstellen voor nieuwe projectgroepen.                 

L: Cultuur, monumentenbeleid en communicatie (eigen site goed up-to date houden.                  

E: maatschap­pelijke­/sociale onderwerpen; hoe maken de andere verenigingen gebruik van de bestaande communicatie – onderwerpen die bij ons leven bepreken/meenemen naar de andere verenigingen.      

A: aandacht voor de gehandicapten, ouderen en minderbedeelden in het verkeer en denk dan aan de situaties Noordwal, Molenweg, de rechter­zijde Franseweg, oversteekplaats bij de Wallevis, fietspaden langs de voormalige provinciale wegen, dijk Langeweg (erg donker vooral bij regen).               

J: Groen

S: water en burg. Van Loonstraat                  

D: de site en dergelijke         

R: verkeer / parkeren                       

R: luisteren – ‘oortjes’      

L: cultureel, ouderen, stadspark

R: geen opgave, is met vakantie

Opgemerkt wordt dat wethouder Marijke Vos op 18 oktober de toezegging heeft gedaan dat de Stadsraad wordt betrokken bij de ontwikkelingen van ons stadspark in 2017.

c.        Herinrichting Steenbergen-Zuid: S, er waren weinig mensen bij de eerste voorlichting. Het leeft niet echt onder de bewoners en zo schokkend zijn de aanpassingen nu ook weer niet. De plannen ten aanzien van de wateroverlast zijn zodanig dat de wateroverlast nauwelijks zal verdwijnen. We zien wel wat er echt gaat gebeuren.

d.       Verduurzamen woningen: S: daarbij moet je denken aan het aanbrengen van zonnepanelen, het gebruiken van ‘slimme’-meters, betere isolatie, warmtepomp(en), alles om de woningen energie neutraal te maken. Ook hier, weinig belangstelling – hoe betrek je de bewoners is ook hier de vraag, want om het verduurzamen echt te laten werken, moeten de bewoners samenwerken.

e.       Communicatie: D we lopen aan tegen het feit dat de server te oud is om bijvoorbeeld onze mail via de site te laten lopen; we hebben gewoon te weinig capaciteit. Het updaten gaat veel te traag. Op dit moment heb ik veel energie gestoken in de back-up. Ik heb daarbij veel steun gehad van Philip, hij heeft me erg goed geholpen. Alles stond er wel op, maar in de verkeerde volgorde en alles staat nu ook in het Nederlands. Robert en ik hebben veel werk moeten verzetten. Ik kan jullie ook melden, dat het zogenoemde ‘smoelenboek’ klaar is.

 

Rondvraag:

L: op dinsdag 6 december  aanstaande zien we elkaar en met partner,  om 19.00 uur in Hotel-Brasserie De Kaai.

In de slipstream van het ‘agendapunt onderwerpen’ wordt nog het volgende opgemerkt: 

(ik weet niet meer wie de vraag stelde?) Kunnen wij een 65plus enquête houden? 

E: vrijwilligersondersteuning; er komt een plan, eventueel dit jaar nog. We geven daarbij aandacht geven aan bijvoorbeeld de scouting. Het gebouw moet een nieuwe dak hebben (asbest vervangen) iets wat verwijderd moet worden. We willen, als het mogelijk is, in of bij de bejaardenflats aan de Molenweg een ontmoetingsruimte realiseren. De poppenkastspeler heeft een ruimte (schuur) nodig om zijn poppen te kunnen laten zien. We moeten geld bij elkaar zien te krijgen. Vraagje: waar slaat het “wij vragen een kwartje per persoon” op?

R: ik zou het liefst zien, dat het huidige busstation weg gaat. Misschien is het mogelijk in de vakantie en feestweek te orga­niseren voor de inwoners, daar moeten dan de verenigingen bij betrokken worden. De Jumbo heeft al eens een kerstmarkt gehouden; zou vaker moeten plaatsvinden. Misschien is er een combinatie mogelijk voor een kerstmarkt met het IJsfestijn.

’t Cromwiel, toch maar een vervolgverhaal van maken?

 

J.H.B.

Lid Stadsraad    

        

Vergadering   : Stadsraad Steenbergen

Datum             : 27 september 2016

Tijdstip            : 19.30 uur

Locatie            : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

 

VERSLAG

1.        Welkom en opening: aanwezigheid wethouder Marijke Vos

2.        Mededelingen:

Burenhulpnetwerk: de opkomst op de stadpicknick in het park viel tegen. Naast genodigden waren er geen buurtbewoners aanwezig. Het weer was goed en de faciliteiten ook. Er zijn wel contacten gelegd met bewoners via huis aan huis bezoek. Nextdoor en Facebook zijn actief en er zijn afspraken met geïnteresseerden om verdere opzet te maken. Het projectplan is gemaakt en wordt binnenkort met de gemeente besproken. Wordt vervolgd E (actie).

Chapeau: L is bij het laatste overleg geweest, er zijn nu gelukkig 500 kaarten voor niet-genodigden ipv 350. E (actie) geeft de volgende stadsraadleden op: A, L, B, R en L+ partner.

Jaarmarkt: er is al lopend geflyerd en er zijn bezoekers aangesproken. Meningen zijn verdeeld of rondlopen effectiever is dan een vaste stand. Er is 1 formulier ingevuld met de suggestie om een asbak (of afvalbak??) bij de bankjes op de markt te zetten. Eerder werd de suggestie gedaan om ook een extra asbak bij de haven te plaatsen. M (actie) neemt dit mee naar de gemeente, evenals het feit dat de haven (deels) niet rolstoeltoegankelijk is.                                                       

Cultureel erfgoed: R en L zijn bij de bijeenkomst bij de molen van Nieuw Vossemeer geweest. 28-9 is de beeldvormende vergadering bij de gemeente, L (actie) gaat er heen.

Havenfeest: nog geen antwoord van Jan Ligtenberg over de bijdrage van 100 euro van de stadsraad. Leden van de stadsraad zullen als gastvrouw/heer fungeren, beveiliging wordt door een bedrijf geregeld.

Burg. van Loonstraat: S heeft een conceptplan opgesteld wat nu ter beoordeling bij J ligt en dan naar de gemeenteraad gaat. J heeft contact gehad met de bewegwijzeringsdienst over plaatsing van borden met Steenbergen Centrum/Noord/Zuid bij A4 afslagen Tholen en Dinteloord.

Etentje: wordt verzet naar dinsdagavond 6 december.

SLOS: afspraak met Peter Langerak voor uitzending met Stadsraad. L (actie) regelt dit.

Tovertafel: er is per jaar 0,25 per inwoner te besteden aan een doel wat besteed wordt aan de inwoners van Steenbergen. Er zijn diverse ideeën hiervoor waaronder de Tovertafel. We besluiten om dit project niet te steunen omdat er alternatieven zijn zoals een soortgelijke tafel bij TanteLouise. Andere ideeën zijn bijdrage aan speeltuintjes en Cruyff-court. Komt volgende vergadering terug. 

3.        Verslag vergadering van 23 augustus 2016 (is al rondgestuurd)

Cromwiel: er zijn nog veel klachten over het Cromwiel onder andere dat de horeca vaak dicht is. Er staat een drankenautomaat in de zaal maar niet in het bargedeelte. M geeft aan dat dit de aandacht heeft binnen de gemeente. Er zijn besprekingen met de sportraad en de sportverenigingen. Idee om Cors Zijlmans en de verenigingen uit te nodigen om rond de tafel te gaan. L (actie) gaat de verenigingen benaderen.

4.     Onderwerpen (en indien nodig de terugkoppeling van):

a.    Infoavond Zoet/Zout 25 mei j.l.: reactie gemeente: M meldt dat de avond als positief is ervaren. Ze benadrukt dat de gemeente tegen verzilting is. In juli is er door de 2e kamer een motie aangenomen en is om actie van de minister gevraagd. In november volgt verdere bespreking.

b.   GGD Longziekten onderzoek Brabant: dit onderzoek heeft in Midden/Oost-Brabant plaatsgevonden. Steenbergen valt onder West-Brabant en omdat hier minder dierdichtheid is, is hier niet onderzocht.

c.    Onderzoek leefomstandigheden 70+ / Ouderenproof: dit is inmiddels bijna 10 jaar geleden en zou weer onderzocht kunnen worden. De GGD houdt vanaf 19 september een onderzoek Vroegsignalering onder 65 plussers. J (actie) mailt Jan Legierse van GOOS (Gezamenlijk overleg ouderenbonden Steenbergen) hierover.

d.    Herinrichting Steenbergen-Zuid: hier is geen goede communicatie over geweest vanuit de gemeente. De stadsraad had gevraagd om hier vooraf bij betrokken te worden en dit is niet gebeurd. Verder is de aankondiging over de avonden voor bewoners pas laat in de media gekomen, en zijn er 700 Steenbergse Bodes niet bezorgd waardoor er veel mensen van niets wisten. Er is toen wel een brief naar deze mensen verstuurd maar de stadsraad vind dat alle bewoners van Zuid aangeschreven hadden moeten worden. Op de gemeentelijke site was het onderwerp niet (goed) te vinden. De site gaat in 2017 op de schop! M geeft aan dat de avonden waren om gegevens van bewoners te verzamelen en niet om plannen te presenteren. De avonden waren positief met gesprekken over wateroverlast en de verkeerssituatie. In januari/februari komt een vervolg.

e.    Verduurzamen woningen: hoe betrekken we inwoners hierbij? Steenbergen wil in 2040 energie neutraal zijn. Er is samenwerking met diverse organisaties en bedrijven zoals Enexis en Buurkracht. Op 8 oktober wordt de verklaring van Steenbergen ondertekend en de stadsraad is hiervoor uitgenodigd. Steenbergen haalt nu groene energie uit Noorwegen maar wil het in de toekomst uit Nederland halen. 10 oktober is de dag van de duurzaamheid en  18 oktober is er een energiecafé. S gaat hier naar toe.

f.     Mededelingen/informatie wethouder Marijke Vos: zie punt e.

g.    Centrumplan: medio oktober worden de resultaten gepresenteerd door RPS. L heeft contact hierover met                                     Hans Oerlemans. In januari 2019 komen de ondergrondse afvalcontainers.

h.    Brandveilige gemeente: er is een brief van de brandweer Midden/West-Brabant ontvangen met de vraag om medewerking van de stadsraad. S en L willen hier aan mee werken. 

5.        Pr/Communicatie

D heeft de namen van het nieuwe DB op de site aangepast. Er moeten nog wat aanpassingen met de bouwer gedaan worden. Er is gekozen om het info-emailadres te gebruiken voor de correspondentie wat D gaat beheren. Hij stuurt de mails dan naar betreffende mensen door. Na zijn vakantie gaat hij FB  bijwerken. 

6.        Rondvraag

     -          Voor volgende vergadering nadenken in welke projectgroep ieder wil plaatsnemen.

     -          Onderwerpen kunnen zijn:

-     Stadspark (M (actie) informeert wanneer het park opgeknapt gaat worden);

-    Cromwiel;

-    Suggesties/ideeën bewoners (oproep hiertoe in media); klachten via gemeente-app;

-    Sociale betrokkenheid/ouderen;

-   Verkeersveiligheid etc.

     -      S en zijn R bezig om het huisreglement aan te passen. Het wordt doorgestuurd naar de leden voor opmerkingen  en wordt dan op de vergadering van 1 november vastgesteld.                                                                               

7.        Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

 
 
 

Vergadering

: Stadsraad Steenbergen

Datum

: 23 augustus 2016

Tijdstip

: 19.30 uur

Locatie

: Gummaruskerk

Ingekort verslag  vergadering Stadsraad 23 augustus  2016

Opening: Twee leden zijn met vakantie. Naast de overige leden is een gast aanwezig: hij heeft interesse om lid te worden van de Stadsraad.
Mededelingen:  Voorzitter heeft op 10 augustus jl., na vooroverleg met de penningmeester, een gesprek - gehad de heer Jan Ligtenberg over de feestelijk opening van de haven van Steenbergen in 2017.
Op 17 september as is de Vlietsail met zijn festiviteiten. Door veel inwoners van Steenbergen en wellicht anderen, zal dit evenement worden gezien als DE opening van de nieuwe haven. Wordt het festijn van het volgend jaar dan niet ‘dubbelop’? Ook de vele andere ‘gebeurtenissen’ in het winkelgebied die op de 26ste  juli jl. werden opgesomd, is er geen sprake van te veel en te onoverzichtelijk       
Het gesprek: Jan legt uit, dat het grote festijn dat eerder uit de doeken werd gedaan in veel beperktere vorm zal worden uitgevoerd.
Hij moet ook nog met veel andere betrokkenen, organisaties, scholen enz. spreken, maar het gaat er naar uitzien dat het in de haven bij hoofdzaak een muziek¬feest gaat worden. Op de markt komt dan gelijktijdig de door de middenstand georganiseerde voorjaarsmarkt, met kermis. Tussen beide locaties zal een ‘treintje’ rijden om de aanwezigen, die dat willen, heen en terug te brengen.
Dat treintje zal, als het lukt, vol hangen met reclame en dan niet veel kosten. Veel moet nog worden uitgewerkt, dus het is nog onzeker hoe alles er precies uit gaat zien.         
Hij heeft wel een verzoek aan de leden van Stadsraad. Op de betonnen pier komen, zoals de plannen op dit moment zijn, kraampjes te staan waar aan het ‘water gerelateerde’ goederen worden getoond, aangeboden en/of ambachten worden gepresenteerd; of wij daar als gastheer willen optreden en de standhouders helpen met hun eventuele vragen. De leden vinden dat een goed idee en willen die rol graag op zich nemen.
       
De Stadsraad wordt geen lid van de 100euro-club. Als we jaarlijks dat bedrag aan het ABS zouden doneren, is er volgens de leden sprake van sponsering; kunnen we dan nog andere aanvragen weigeren?? – nee dus. I.v.m. het muziekfestival geven wij wel en eenmalig een bedrag van 100 Euro.         
De heer Ligtenberg per mail op de hoogte gebracht van het besluit (nog geen reactie, hij is met vakantie).

Naar aanleiding van de opmerking in de vorige vergadering heeft een van de leden contact gezocht met de politie.
Tegen huis aan huis collectes of aanbiedingen is vrijwel niet tegen op te treden. Als de betreffende personen daarvoor ook nog eens een vergunning hebben wordt het nog moeilijker.
Overigens is het een onderwerp waar de politie geen enkele prioriteit in kent, tenzij sprake is van overlast. Naar aanleiding hiervan had voorzitter ook al een gesprek met een van de andere leden.
We moeten onderzoeken of wij als leden Stadsraad is kunnen doen in het kader van de vereenzaming van ouderen.
De leden willen een beeld krijgen. De discussie lijkt op wat in het nabije verleden ook al eens is gedaan: Ouderenproof. De voorzitter heeft daar nog de eindrapportages van.
De leden gaan op basis van hetgeen daarin staat kijken of opnieuw een dergelijke project kan worden opgestart.

En van de vrouwelijke leden is ambassadeur voor CHAPEAU. De eerst komende vergadering is op 6 september as.

Op 20 december as gaan we als  Stadsraad eten in Hotel-Brasserie De Kaai. De partners zijn daarbij ook van harte welkom en de kosten zijn dan fiftyfifty. 
 
Verslag vergadering van 21juni 2016: Het verslag is rondgestuurd nadat eerder gemaakte opmerkingen/aanvullingen op het concept waren verwerkt. Er waren (nu) geen op- en aanmerkingen, waarop het verslag is goed¬gekeurd en doorgestuurd naar de wethouder Marijke Vos.

De te bespreken onderwerpen:

Gast en/of nieuw lid
De gast stelt zich voor, hij gaat binnenkort met pensioen. Werkt nu nog elders en doet sociaal wijkbeheer.
Zijn grootste belangstelling gaat uit naar het onderwerp jeugd. Woont inmiddels een aantal jaren in Steenbergen. Ook de andere leden stellen zich kort voor.
Aan het einde van de vergadering gaf hij te kennen eerst zijn werkzaamheden af te ronden om dan eventueel later dan als lid willen toetreden

Buurthulpnetwerk (LETS)
Lid: naar aanleiding van het vorige verslag kan ik melden dat het plan om in het stadspark een kleine picknick op te zetten doorgaat en op 9 september as zal plaatsvinden tussen 15.00 en 17.00 uur. Als je komt moet je zelf je eten meenemen. Leontine en Leo komen sowieso. Het geld gaat naar bepaalde doelgroepen.        
Opmerking secretaris;  het onderwerp kwam bij de rondvraag ter sprake, maar is mede gelet op het verslag van 19 juli jl. hier geplaatst.

Website.
Lid: ik heb een rustige vakantieperiode achter de rug; nu weer opstarten en verder de site op orde brengen.    
Een groepsfoto van de huidige Stadsraad is niet zo erg handig. Ik wil jullie vragen om een pasfoto (of een andere foto waar je goed zichtbaar op staat) en deze op de site te plaatsen. Bij vertrek ook makkelijker te vervangen. Ik moet nog een foto hebben van twee leden.        
Er komen geen (persoonlijke) e-mailadressen op de site te staan, er is namelijk verschillende keren geprobeerd in de site te komen en je weet nooit wat die kijker/zoeker van plan is. Dit ook om de privacy van de leden te waarborgen. Via facebook is een link naar de site. In overleg met jullie laat ik het info adres bestaan. De leden zijn akkoord.    
De info@ wordt aan de site gekoppeld zodat de berichten bij mij binnen komen; op deze manier kan ik de berichten verdelen/ sturen naar diegene voor wie het bericht bestemd is. Ook hier gaan de leden mee akkoord.         
Tot nu toe was het zo dat info adressen bij het secretariaat binnen kwamen, maar onze nieuwe secretaris, heeft ook haar eigen werk, dus het is handig dit los te koppelen en de berichten bij mij te laten komen. Bij twijfel ga ik in overleg met haar. Ik denk dat op deze manier de privacy veel beter te waarborgen is. Secretaris akkoord.    
Tot alles goed loopt wordt nog even het mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangehouden.    
Nu jullie alleen akkoord zijn , ga ik opnieuw in conclaaf met de beheerder van Joomla (Philip) om een update van de site software te krijgen en gelijk alle veranderingen door te spreken. Misschien heeft hij, (gelet op zijn expertise) nog betere ideeën. Wordt vervolgd.

Herinrichting Steenberge-Zuid
Er is nog steeds niets bekend over de herinrichting, ook de bewoners weten nog niets.
Een van de leden neemt contact op met Marijke Vos, zodat we op 23 september met haar verder over dit onderwerp kunnen praten. Wordt vervolgd.

Verkeer/veiligheid
Een lid heeft met de bewoners van de Burgemeester van Loonstraat gesproken. De weg is overeenkomstig de regels als een 30-kilometerzone ingericht. Daar valt niets aan te veranderen. De parkeervakken zijn erg smal en bij regelmaat ‘sneuvelen’ er buitenspiegels. Het is niet duidelijk of dat gebeurt door het langs rijdende verkeer of dat jongelui daar debet aan zijn.
De bestuurders kunnen zelf ook het e.e.a. voorkomen, door de spiegels in te klappen, maar ook het verbreden van de parkeerhavens is een optie (een halve tegel breder maken).
De bewoners zien wel mogelijkheden om de verkeersstroom (wat) in te dammen.
Langs de A4 zouden dan verwijzingsborden moeten worden geplaatst opdat verkeer voor andere delen van Steenbergen niet alleen maar de afslag bij De Heen nemen.
Dit idee wordt nog verder besproken en wij als Stadsraad sturen daar een brief over aan de verantwoordelijke wethouder.

Jaarmarkt.
Na enige discussie; geen kraam. We zijn aanwezig op de vrijdag en de zaterdag.
Uitvalsbasis de Gummaruskerk. Twee leden zijn afwezig. Een lid is alle dagen inzetbaar. Een van de leden is aanwezige in de Gummaruskerk bij de kunstenaarstentoonstelling.
Een ander lid is vrijdag aanwezig. De andere leden verdelen hun aanwezigheid over de beide dagen. Sluiten we nog kort op vrijdag 2 september as.
                       
NB: in het goedgekeurde verslag van 21 juni stond het volgende: onderwerpen moeten over werkgroepen verdeeld worden, waarop in de vergadering van 23 augustus jl. nog geen aandacht is gegeven:
Wordt dat nu op de vergadering van 27 september as gedaan?

Rondvraag:
Lid: De gemeente heeft nog steeds niet gemeld hoeveel kaartjes voor hoeveel kosten kunnen worden gemaakt. De financiën rond Madonna met Kind kunnen nog niet worden afgerond.

Een lid wordt aangesproken op het feit, dat hij zonder overleg met de leden een brief naar de gemeente heeft gestuurd over zijn plan een verzorgingsplaats te bouwen aan de voormalige rondweg t.b.v. vrachtwagenchauffeurs.
Het is een aardig plan, maar er is geen behoefte aan binnen de gemeente, terwijl hij ook zijn idee niet nader had uitgewerkt. Het betreffende lid biedt zijn excuses aan.

Lid: kaart de wateroverlast aan in Steenbergen -Zuid. Na enig verwarring bij leden blijkt hij het te hebben over de voormalige N259 en de nog te verrichten werkzaamheden daaraan. 
Door voorzitter wordt deze discussie gevolgd; er zijn al twee bijeen¬komsten geweest en vermoedelijk is er aan het eind van dit jaar nog één.

Lid: spreekt zijn bezorgdheid uit over alle ‘verhalen’ rond ’t Cromwiel. Het huren van ruimten en dergelijke worden voor veel verenigingen wel erg duur.
Opgemerkt wordt dat het ’t Cromwiel niet meer van de gemeente is en dat er een commerciële uitbater in zit en dat er sprake meer is van een gemeenschapshuis.

Lid: heeft klachten ontvangen over het feit, dat na het maaien van de grasvelden (openbaar groen) het maaisel blijft liggen.
Hem uitgelegd dat hier niet sprake is van een zaak voor de Stadsraad en dat het maaisel altijd blijft liggen en ook al jaren niet wordt opgeruimd.
Een ander lid attendeert ons op het feit, dat er een wisseling is geweest van menskracht. De man die het tot voor kort deed is vervangen door een ander en die blijkt de kunst van het vak nog niet helemaal onder de knie te hebben. Dat kan misschien hier en daar voor ophoping van het gemaaide gras leiden.
 
Een lid merkt op dat TenneT zijn eigen gang gaat en dat er sprake is van pseudo -overleg.

J.H. Brouwer,
secretaris-voorzitter    


Vergadering

: Stadsraad Steenbergen

Datum

: 19 juli 2016

Tijdstip

: 19.30 uur

Locatie

: Gummaruskerk

 VERSLAG:

Opening:   
Twee leden zijn afgemeld; beiden zijn met vakantie.
Een lid van het burgerpanel,  is als toehoorder aanwezig.    
Er volgt een korte ronde om kennis te maken.

Mededelingen:    
Voorzitter is op 22 juni aanwezig geweest bij de bespreking om de opening van de ‘nieuwe haven’ dit najaar te laten vervallen en daarvoor in plaats een feestelijke opening te kiezen eind mei/begin juni 2017. Men is akkoord met het idee om in die periode de haven met een muziekfestijn te (her)openen. De heer Jan Ligtenberg wordt door wethouder Cors Zijlmans gevraagd voorlopig ‘kartrekker’ te zijn. Er komt binnenkort weer een bijeenkomst om over het gebeuren met een groter aantal mensen te spreken. Een van de leden geeft aan graag bij dat gesprek aanwezig te willen zijn.        
Die tweede bijeenkomst heeft inmiddels op 26 juli plaatsgevonden.

Verslag vergadering van 21juni 2016:     
Het verslag is rondgestuurd. Er waren geen op- en aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.

De te bespreken onderwerpen:
a.    Kiezen nieuw bestuur;
Met algemene stemmen is een nieuwe bestuur gekozen bestaande uit:
Leontine – voorzitter,
Elice – secretaris,
Ruud – penningmeester,
Het nieuwe bestuur wordt van harte gefeliciteerd en treedt in functie op 01 september 2016.
De huidige secretaris-voorzitter blijft na 1 september aan als lid tot 01 januari 2017 en zal in de tussentijd nog wat hand en spandiensten verrichten, onder andere met de meldingen aan de Kamer van Koophandel.
    
b.    Buurthulpnetwerk (LETS);
Lid: het woord zegt het al, het is een buurt hulp netwerk en dus iets anders dan het vrijwilligersloket of dergelijke. Het lijkt op datgene wat ook in Kruisland is gestart: WijkConnect.  Je helpt mensen met een plan, met de opstartfase; Het is geen kunstje en moet vooral uit de mensen zelf komen. Wat wil je, wat ga je opzetten, wie wil je bereiken; het is dus helpen met het maken van een draaiboek, aanreiken van handige tips. Hoe zet je een website op. Movisie steunt ook dergelijke projecten.        
Lid; ik ben van plan om eind augustus in het stadspark een kleine picknick op te zetten en daar mensen voor uit te no¬digen. Dat gaat plaats vinden, wat haar betreft, net voor de start van de Jaarmarkt. Ik ga met de bezoekers praten en ze proberen te enthousiasmeren voor het opzetten/starten van een burennetwerk. Let wel: het is niet special bedoeld voor ouderen; het burennetwerk is er voor iedereen.  Twee leden geven aan te zullen komen.        
Lid; let wel, LETS is een éenheid’ om mee te ‘betalen’ voor ruildiensten, die gebruikt wordt in verschillende gemeentes. Dit is voor Steenbergen nog niet aan de orde. De invulling van het buurthulpnetwerk staat nog geheel open voor inbreng van burgers.        
Opgemerkt wordt nog, dat het opstarten van een buurtpreventieteam in Steenbergen-Noord niet van de grond kwam, ondanks de pogingen van een van onze leden. Maar dat in Zuid een buurtpreventieteam aan de slag is met nogal wat leden; om jaloers op te worden.

c.    Website;
Lid: ik ben bezig met het veranderen van het info-formulier; wijzigen van de site. De info om  het bestuur te bereiken, blijft in gebruik. De evenementenkalender van Steenbergen, staat nu ook op onze site. Ik ben op de 11de van deze maand benaderd door een gemeenteambtenaar, hij kon onze site niet benaderen en wilde zien wat we er op hadden gezet over de bijeenkomst Zoet of Zout. Hij is er dan wel op tijd bij! Ik heb hem geholpen. Misschien ligt het niet bereiken van onze site aan het externe beveiligingssysteem van de gemeente.

d.    Herinrichting Steenberge-Zuid;
Er is nog niets bekend over de herinrichting. Burgerlid: jullie moeten de gemeentesite bekijken en/of de officiële bekend-makingen. Daar zijn we het niet mee eens. De bewoners moeten door de gemeente eerder al worden voorgelicht en niet pas na allerlei ambtelijke besluiten. We zetten het onderwerp op de agenda van onze vergadering op 27 september aanstaande en nodigen ook de wethouder uit. Wordt vervolgd.

e.    Verkeer/veiligheid;
Een lid neemt het dossier over de Burgemeester van Loonstaat voor zijn rekening en gaat met de bewoners praten. Voorzitter stuurt daarover een mail en geeft de inmiddels al verzamelde mails/berichten aan hem. Hij is meteen ook verantwoordelijk van het onderwerp Verkeer.
NB: in het goedgekeurde verslag van 21 juni staat het volgende:
Afgesproken wordt, dat in de komende vergadering de onderwerpen over de werkgroepen verdeeld moeten worden.

f.    Verder nog?
Een lid is op persoonlijke titel aanwezig geweest bij een vergadering in De Heen. Op 23 juli is daar een feest met de jeugd van 8 t/m 16 jaar; De Heen aan Zee. Leuk om kennis te nemen van wat een andere ‘raad’ aan het doen is.
Een van onze leden is ambassadeur bij het event ‘Chapeau’.

Rondvraag:
Lid: ik zie dat bij regelmaat dat in de avonduren door  collectanten/venters of dergelijke wordt aangebeld bij het bejaardenhuis Hoesgaerth. Aan de houding van de oude mensen die aan de deur komen zie je dat ze zich beleefd op stellen, maar niet weten hoe om te gaan met de soms (zeer) opdringende‘bezoeker’. Is daar iets aan te doen, zodat zij met rust gelaten worden. Voorzitter neemt contact op met de wijkagent om de onderzoeken of er mogelijkheden zijn dergelijk ‘bezoek’ te weren.
 
Lid:  Het 380KV-tracé komt langs de Welberg; de kabel gaat daar waarschijnlijk ondergronds. Volgens hem heeft TenneT alles al geregeld en ligt het definitieve tracé vast; we kunnen feitelijk niets meer.

Lid en voorzitter schrijven een brief naar de gemeente over deelname aan het onderzoek door GGD Noord-Brabant naar aanleiding van het hoge percentage longziekten in Noord-Brabant ten opzichte van andere provincies. Zie ook het vorige verslag.         

Lid meldt dat de maquette eigendom is van de Heemkundekring. Door de leden wordt lauwtjes gereageerd op het weer plaatsen van de maquette in het gemeentehuis en op de eventuele reparatie van het deksel. Het onderwerp maar even laten rusten.       

Lid neemt na de vakantie contact op met de gemeente betreffende de infobordjes te plaatsen bij de kunstwerken van de Steenbergse kunstenaar Niel Steenbergen. Zodra echter de bordjes zijn geplaatst moeten deze ook worden vermeld in de folders van de desbetreffende ‘wandelingen’ door de gemeente. Punt van aandacht.

Voorzitter bedankte iedereen voor zijn inzet en sloot de vergadering.

Van het ’t Cromwiel wordt niets meer vernomen. Geen bericht is een goed bericht?

J.H. Brouwer,
secretaris-voorzitter.

 -----//-----

  

Vergadering

: Stadsraad Steenbergen

Datum

: 21 juni 2016

Tijdstip

: 19.30 uur

Locatie

: Gummaruskerk

VERSLAG:

Opening:   

Drie leden hebben zich afgemeld; twee zijn met vakantie en de derde is ziek. Aanwezig zijn twee gastsprekers en een adspirant lid.
Na het welkom heette de voorzitter de twee gasten welkom nl. mevrouw H.A.H.M. (Hanneke) Somers en de heer A.M.C. (Bert) van Kesteren, respectievelijk lid en vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Kleine Keren Noord-Brabant (VKKNB). Zij komen vertellen over wat de VKKNB is en doet.
Opgericht in 2000 met de lijfspreuk “Samen strijden voor een betere leefbaarheid” met als doel het behartigen van de belangen van de kleine dorpen en het platteland van Noord-Brabant in de ruimste zin des woords; de leefbaarheid daarvan te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Het begrip ‘leefbaarheid’ is een dynamisch begrip aldus de sprekers en daarmee aan veranderingen onderhevig. In het verleden draaide het vooral om de fysieke leef¬omgeving, nu ligt de nadruk op sociale aspecten. Ook wordt meer aandacht besteed aan het evenwicht tussen de economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten. Waren het eertijds de dorpen (198) die in beeld waren, thans ook het stedelijk gebied waarbij de bovengrens van 6-duizend inwoners inmiddels ook is verlaten. Het gaat om het versterken van de kwaliteit van leven in de (kleine) kernen waar inmiddels veel voorzieningen zijn verdwenen. Denk daarbij aan de dorpswinkel(s), school, openbaar vervoer, medische zorg, leegstaande kerkgebouwen, etc. Het grijpt allemaal in op de sociale structuur van de deze kernen en het heeft consequenties voor de sociale cohesie. De VKKNB zet zich in op de taakgebieden participatie, wonen,werken,leven en samenwerking. Zij stimuleert (met de dorpsraden) de initiatieven van de (dorps) bewoners zelf. Daarbij benadrukt zij (vooral ook) de eigen initiatieven en ondersteunt de inwoners hun eigen kracht te gebruiken en de leefbaarheid te vitaliseren. De VKKNB helpt dorpsraden of stimuleert de oprichting ervan; geeft trainingen en ondersteunt ‘stappen naar de toekomst’. De VKKNB weet het niet beter. De kracht en de ideeën zijn van de inwoners en samen worden er oplossingen gezocht en gevonden.
De voorzitter kreeg na afloop een map waarin onder andere zaten: “Het kleine dorp vitaal en toekomstbestendig – Toekomstvisie 2013 – 2017”, “Verbindende dorpen – sociale cohesie in kleine kernen”, ”Tekortkomingen in het gemeenschapsleven – Handreiking voor dorpsraden over aanpak sociale uitsluiting”, Activiteitenverslag 2014 en het Werkplan 2015.        Zie ook: http://www.vkknoordbrabant.nl


Mededelingen: 

De gemeente maakte ons attent op een extra financiële ondersteuning omdat we twee gehandicapte leden in ons midden hebben. Penningmeester en voorzitter hebben aangegeven dat we als Stadsraad daar geen gebruik van willen maken. De gemeente vroeg ons mee te denken over de eventuele komst van een speelautomatenhal op de Markt en/of de nabije omgeving. Penningmeester en voorzitter hebben de gemeente meegegeven, omdat men met direct een antwoord wilde,  dat zij dat idee ondersteunden en vroegen ook te denken aan een snookertafel of café, maar dat zij dat op een dergelijke korte termijn niet konden kortsluiten met de gehele Stadsraad. We gaven de gemeente ook aan dat ontspannen/spelen in het openbaar onze voorkeur heeft boven het van alles thuis achter de computer doen. Diverse leden hebben een zeer interessante avond beleefd bij de tarweproefveldjes. Twee leden willen dat ook nog; er wordt op zeer korte termijn een afspraak met hen gemaakt. Voorzitter is morgen de 22ste aanwezig bij een voorbespreking over de ‘opening’ van de haven. Het blijkt te gaan om een muziekfestival naar aanleiding van de bouw van de nieuwe haven en de opening ervan. De opening wordt verschoven naar het volgend jaar en wordt muzikaal omlijst en dat zal vermoedelijk eind mei 2017 plaatsvinden. De heer Jan Ligtenberg ‘trekt de kar’ en komt op onze volgende vergadering 19 juli het e.e.a. nader uitleggen. Bijna alle leden zijn aanwezig geweest op de druk bezochte dag bij Arcadia.  

            
Kennismaken:

Er is een adspirant lid voor het eerst aanwezig. Er volgt een rondje om met elkaar kennis te maken. Aan het einde van de vergadering gaf hij aan lid te worden.
Verslag vergadering van 24 mei 2016 (op de agenda stond 24 mei 2015). Het verslag was al eerder rondgestuurd en de op en aanmerkingen waren verwerkt. Verslag goedgekeurd.
Terugblik informatieavond Zoet – Zout:    Onze site geeft een goed overzicht. Daarop staan de door de sprekers gebruikte sheets, het verslag van de avond en een fotorapportage. Een compliment aan onze ‘computerman’  voor het vele werk aan onze site. De Kerk was een prima locatie en zorgde als van nature voor wederzijds luisteren en respect. De volgorde van de presentaties bleek te zorgen voor een goede afwisseling en voorkwam ook daardoor eventuele ja/nee discussies. Onze gespreksleidster heeft de avond prima begeleid; compliment!  Alle betrokken mensen zijn bedankt (ook via de mail). Onze gespreksleidster en anderen die kosten hebben gemaakt zijn betaald. We hebben alom positieve reacties ontvangen. Punt van aandacht is wel, dat het voor vele Zeeuwse protestanten moeilijk was naar de Gummaruskerk te komen vooral ook omdat de kerk nog voor diensten wordt gebruikt; belangstellenden bleven daarom weg.  Ook volgt nog een nader interview met de verslaggever van BN/DeStem. Hij was voortijdig vertrokken en zijn verslaglegging van de avond sloeg nergens op: hij is door ons daarop aangesproken. Wederzijds wordt gezocht naar een ‘elegante’ oplossing.
De te bespreken onderwerpen:


a.    Website    
De welkomtekst is aangepast. De informatie over de ‘Babbeltruc’ is op de site gezet. Hierbij ook koppelingen naar de site van de politie om b.v. aangifte te doen of om op You tube het filmpje te bekijken, zie  ((werkbalk-/projecten & activiteiten). Ook de koppelingen die opgesteld zijn over de waterhuishouding zijn, na goedkeuring, op de site gezet (werkbalk/werkgroepen/waterbeheer). Onze man is ook bezig het zgn. smoelenboek te herzien. Er komen andere foto’s van de leden. In verkleinde vorm worden de foto’s van Herman de Pagter (Madonna met Kind) op de site geplaatst. Ook de indeling van de werkgroepen, met de daarbij horende ‘gezichten’ worden op de site plaatsen. Ook is hij bezig met het verder personaliseren van het facebook account. De eerste opzet wordt waarschijnlijk zodanig omgezet dat alleen de huidige site overblijft; er moeten alleen nog een aantal "vrienden "worden gecontact. Ook de andere accounts (Kijk op Steenbergen en SLOS) worden aangehouden en daar regelmatig wat op gaan zetten en denk daarbij bijvoorbeeld aan de aankondiging van onze openbare vergaderingen. Opgemerkt wordt verder nog dat het een drukke maand is geweest met aan het slot de bijeenkomst Zoet-Zout. De site is vrijwel uit haar voegen gegroeid. Daarom is overgegaan op cloudopslag (online opslaan); met een link op de site kun je doen de betreffende informatie ophalen’. Daarover zijn veel positieve reacties ontvangen van zowel bezoekers als van de sprekers op de informatieavond. Nu weer de orde van de dag: inmiddels is er contact geweest met onze systeembeheerder over een aantal zaken/onderwerpen zoals mogelijkheden voor opslag en e-mail. Eerst moet de e-mail worden aangepast. Het wordt zo gemaakt dat als er een wisseling komt er alleen een ander account aan gekoppeld hoeft te worden. Maar ook het infoformulier moet veranderen en daarop een keuzemogelijkheid naar wie het bericht moet, bijvoorbeeld voorzitter, secretariaat of dergelijke. Er is al een idee voor de opzet, maar dat moet nog met de systeembeheerder worden  besproken.
b.    Herinrichting Steenbergen-Zuid;
Hier valt (nog even) niets over te melden. Wordt vervolgd.
c.    Wandeling met de burgermeester;
Het is een plezierige wandeling geweest. De invalshoek om ook de (oude) familiebedrijven(middenstand) in beeld te brengen is door de burgemeester erg positief ontvangen. Drie leden hebben de burgemeester begeleid en de rest van de leden was bij de kennismaking in Arcadia. Daarnaast waren Jerome (croissanterie) en Stefan (Arcadia) goede gastheren,
d.    Madonna met Kind;
We moeten nog de rekening van Ad v/d Par ontvangen. Als die binnen is weten we of we quitte hebben gespeeld of dat er nog een bedrag(je) over is en dat kan gebruikt worden voor het maken van de naambordjes. Wordt vervolgd
e.    Verkeer/veiligheid;
Inmiddels is er al een klein dossier over de Burgemeester van Loonstaat, maar er is nog ‘eigenaar’ van het onderwerp Verkeer. Afgesproken wordt, dat in de komende vergadering de onderwerpen over de werkgroepen verdeeld moeten worden. Wordt vervolg.
f.    Buurthulpnetwerk;
Wegens het uitlopen van de tijd wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering. Elice maakt dan ook bekend waar LETS voor staat. In deze vergadering wordt ook, mede in verband met het vertrek secretaris-voorzitter, een nieuw bestuur gekozen.
Rondvraag:
Lid:  Ik ben bij de inloopavond, over het 380KV-tracé te Kruisland geweest. Op zich interessant, maar er werd verteld over het gegeven, dat nog niets is afgesproken en dat alleen in grove lijnen een paar voorstellen liggen. Maar volgens hem is dat niet waar en heeft TenneT alles al geregeld en het definitieve tracé ligt volgens hem ook al vast. Hier en daar kan misschien nog wat worden gedaan, maar ik ken landbouwers waar al mee is afgesproken waar de masten komen. Inmiddels zijn door het college enige notities over het definitief concept tracédocument  gepubliceerd en per mail rondgestuurd.
Een lid wijst naar de publicaties over het voor komen van longkanker bij de houders van veehouderijen. Haar vraag is of deze aandoening wordt veroorzaakt door fijnstof vanuit de bedrijven zelf of door de industrie van Antwerpen, ‘valwind’. De Erasmusuniversiteit  doet onderzoek of heeft onderzoek gedaan. Wat weet onze gemeente en/of de provincie, de GGD? Zij en de voorzitter gaan op zoek naar informatie. De gezondheid van de inwoners is ook onze zorg.
Tijdens de vergadering van 25 juli gaan we vorm geven aan het nieuwe bestuur van de Stadsraad.

Met ’t Cromwiel lijkt het nu goed te gaan, ja toch?

J.H. Brouwer,
secretaris-voorzitter    

-----//-----

-

Vergadering

: Stadsraad Steenbergen

Datum

: 24 mei 2016

Tijdstip

: 19.30 uur

Locatie

: Gummaruskerk

VERSLAG

1.       Opening en mededelingen

In verband met afwezigheid van de voorzitter leidt de penningmeester deze vergadering. Wethouder Marijke Vos is deze avond aanwezig.

Twee dames, die al eerder de vergaderingen bezochten zijn nu officieel lid van de Stadsraad geworden en heeft een ander adspirant lid zich moeten afmelden in verband met te drukke werkzaamheden.

2.       Kennismaken met wethouder Marijke Vos

Nadat de aanwezige leden zich kort hebben voorgesteld vertelt zij iets over haarzelf. Vanuit de verpleging is ze de politiek ingegaan (Drimmelen/Made) waar ze tot enkele jaren geleden actief was voor D66. Vanuit haar partij is ze gevraagd om Vincent van den Bosch op te volgen, wat ze uiteindelijk besloot te doen. Ze heeft economie, financiën en duurzaamheid in haar portefeuille. Verder is ze voor vraag- en dorpsgericht werken, met goede samenwerking tussen bewoners en politiek. Dit door in gesprek te gaan met de bewoners in alle kernen en ze te betrekken bij het vinden van oplossingen bij zaken die spelen. Zij wil bij twee vergaderingen per jaar aanwezig zijn (februari en september) en zo nodig op verzoek. Korte lijnen vindt ze belangrijk en ze is dan ook per e-mail of mobiel te bereiken (het eerste geniet de voorkeur). Haar missie is om het mooie van Steenbergen uit te dragen en een bijdrage te leveren aan duurzaamheid.

Op 1 juni is er een avond over duurzame energie in Dinteloord (NH kerk).

3.       Verslag 19 april 2016

Geen opmerkingen. 

4.       Onderwerpen zoals: 

a.       25 mei

Wie de verslaglegging, de foto’s maakt en namens de gemeente spreekt en hoe de organisatie er om heen verloopt; alle is rond!

b.       Rondleiding burgemeester

Verzet naar 2 juni, start wandeling 13.00 uur. Route: Gummaruskerk en NH-kerk, monumenten Niels Steenbergen, het park, winkelstraten, stop bij Jerome met presentatie middenstanders, Kruispoort 18 (schuttersgildewoning), begraafplaats met Madonnabeeld en graven oorlogshelden. Langs villa Kakelbont eindigend bij Arcadia (circa 16.00 uur) voor de afsluiting met de leden van de stadsraad.

c.        Verkeer en veiligheid / KVO

Situatie rond de Lindenburg zorgt voor veel (verkeers)problemen en gevaarlijke situaties (AH, bouwwerkzaamheden Lindenburg en Buuron, school).  Voorzitter heeft contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar; ze houden de vinger aan de pols. Marijke Vos neemt het op met Cors Zijlmans. Zij vindt het tevens belangrijk dat de stadraad een actieve rol speelt in de totstandkoming van de centrumvisie.

Op Drimble/112/Steenbergen kun je zien of er vergunningen zijn afgegeven: in de gaten houden of er een kapvergunning wordt afgegeven voor bomen bij de Lindenburg!

d.       Madonna met Kind

De restauratie is goed verlopen en het beeld staat nu op een mooie plek. Penningmeester heeft contact met de gemeente over het plaatsen van naamschildjes op de werken van Niels Steenbergen.

e.       Rekenkameronderzoek, terugblik 12 mei

Het rekenkameronderzoek was gericht op communicatie tussen de gemeente en de inwoners. De N 257 en het AZC zijn hiervoor als casus genomen. Leden van de stadsraad hebben de ervaring omtrent deze communicatie gedeeld. De ervaring van de gemeente wordt ook meegenomen en de gemeente zal bekijken of de ervaringen vanuit de bewoners voor hun herkenbaar of terug te leiden zijn. Wij krijgen een terugkoppeling hierover.

De stadsraad hoopt dat, wanneer Zuid op de schop gaat, de communicatie met de bewoners beter verloopt en dat ze al in een vroeg stadium worden betrokken bij de plannen. De wethouder neemt dit mee.

f.         Site Stadsraad / communicatie

Onze computerman is bezig om van twee FB-pagina’s er een te maken en is nog steeds bezig de site te verbeteren. Verder stukjes geplaatst op Kijk op Steenbergen en de SLOS.

g.       Wnvtsk

-          Bezoek Reginahof was interessant en leuk!

-          Bijeenkomst toekomstbestendig winkelhart (RPS): we moeten niet denken in concurrentie maar in onderlinge samenwerking. Steenbergen zal het moeten hebben van ‘beleving’ en dan is de gunfactor van groot belang. Ondernemers moeten mee in de verandering (o.a. meer online).

-          Bert van Kesteren is weer beter en wordt uitgenodigd op de volgende vergadering van 21 juni in verband met lidmaatschap kleine kernen.

-          Komt er nog een evaluatieavond over 25 mei?

-          Data vergaderingen 2016:

21-6 + Bert van Kesteren                             27-9 + wethouder

19-7                                                                      1-11

23-8                                                                      6-12

Aanwezig op Jaarmarkt (1e weekend sept)         

5.      Rondvraag

-          Vraag: blijft Steenbergen een zelfstandige gemeente?

Wethouder: we blijven zelfstandig maar gaan voor meer samenwerking met Brabantse Wal gemeentes. Wat de toekomst brengt weet niemand…

-          Vraag: Is een dorps/Stadsraad noodzakelijk?

Wethouder: de naam of vorm is niet belangrijk, essentieel is de samenwerking met bewonersgroepen als klankbord en aanvullend karakter op het gemeentebeleid.

-          De stadsraad staat wel in de gemeentegids vermeld onder buurt-, dorp- en wijkorganisaties.

-          Vraag: wil toch nog aangeven dat we vaak tegen een muur aanlopen bij de gemeente. Wethouder geeft aan dat er altijd een klacht kan worden ingediend. We komen hier later op terug.

 

-----//-----

Aan:        leden Stadsraad Steenbergen    

Op donderdag 12 mei is de Stadsraad bijeen geweest zijn voor een gesprek met de heer Martijn Mussche van Unravelling (Rekenkamercommissie). Er waren vijf leden aanwezig.
De vergadering stond in het teken van een door de heer Mussche uit te voeren onderzoeksopdracht. Het onderzoek was gericht op de communicatie door de gemeente richting de inwoners van de gemeente Steenbergen. Om dat onderzoek specifiek te maken heeft de Rekenkamercommissie twee  onderwerpen geselecteerd waarin de communicatie door de gemeente een belangrijke rol speelde: nl.: opvang vluchtelingen in Steenbergen en de reconstructie van de N257 (Zeelandweg-oost en de Burgemeester van Loonstraat). Om de vragen in goede banen te houden was over de beide onder¬werpen een matrix opgesteld.

Met toestemming van de aanwezigen werden de antwoorden niet alleen genoteerd maar ook opgenomen.
We krijgen een weergave over het interview, kunnen daar eventuele op- of aanmerkingen over maken. Het verslag van ons gesprek maakt deel uit van een ruimere kader van interviews. Het uiteindelijke resultaat wordt in een eindrapport openbaar gemaakt via het RIS van de gemeente Steenbergen. Met andere woorden, vooralsnog worden geen verdere op- of aanmerkingen gemaakt.


Na afloop van het interview kwam nog aan de orde:
1. de wandeling/kennismaking met de burgemeester wordt nu op de tweede juni aanstaande gehouden.
2. voorzitter heeft contact gehad met de heer Frans Donker van de gemeente:
- hij is het met ons eens dat de voetgangersoversteekplaats voor de Wallevis niet direct opvalt; Ze ligt niet in een rechte verkeerslijn en de markering lijkt op de markering van de drempel.

- het zicht op het daarbij horende verkeersbord ligt ook niet in de rechte verkeerslijn en het signaal ter aanduiding van de gereden snelheid leidt af. Hij gaat kijken of er mogelijkheden zijn om het e.e.a. voor de weggebruiker wat beter zichtbaar gemaakt kan worden. Maar zoals al gezegd is ter plaatse sprake is van een flauwe bocht, zal het niet optimaal worden/zijn.
- de gemeente is zich bewust van de drukte die kan ontstaan tijdens de sloop en later de bouw van de Lindenburgh. Geconstateerd is ook, dat inmiddels veel schoolgaande kinderen via de twee brug¬gen gaan en dat betreft vooral kinderen die via de stadszijde komen. De gemeente stuurt ook nog een brief naar de school om te attenderen op de komende werkzaamheden. Op dit moment worden nog geen maatregelen voorbereid op de Lindenburghlaan t.a.v. het autoverkeer. Ouders die vinden dat ze hun kinderen met de auto naar de school moeten brengen zullen genoegen moeten nemen met verkeershinder.
3. na vergadering zijn Leontine en Christel met dhr. Van der Heiden gaan kijken/testen met de geluidsinstallatie en de vertoning van de PowerPoint presentaties.
Inmiddels is de kostenopgave al binnen en wij hebben genoeg in kas om de opstelling te kunnen betalen.

Johan Brouwer
secreataris-voorzitter


-----//-----Verslag vergadering 29 maart 2016


Met deze vergadering willen we meteen aan de slag met punten uit de training.
Eersten wordt verwezen naar het opgestelde verslag van de twee bijeenkomsten op 15 en 16 maart 2016.
Op 15 maart waren ook twee aspirant leden aanwezig.

Op 29 maart waren twee (aspirant)leden niet aanwezig.

•    Omdat we dat op de 15de maart niet hadden gedaan hebben we ons eerst aan elkaar voorgesteld.
•    De notitie is een goed handboek om verder te gaan. Het is gewoon de leidraad voor ons functioneren.
    Wat we ontberen en wat we willen, alles met hoe en waarom, het staat er allemaal in. De Stadsraad heeft haar eigen ‘boekje’. Gaan dus!
•    Verder kwam (in willekeurige volgorde) nog ter sprake:

De kennismaking met de burger zoals al verwoord op pagina 1 van dit verslag.


De geplande rondleiding van de burger zoals ook al verwoord en zie de agenda van de vergadering van 19 april as.


De voorgenomen werkzaamheden in Steenbergen-Zuid; verbetering riolering en verbetering van de bestaande wegen.
Sjaak gaat nog onderzoeken hoe het komt dat het waterafvoer in Zuid nu ineens anders loopt dan eerst.

Een lid vraagt naar ons Facebook-account. Uitgelegd wordt dat er moeilijkheden waren met eerder aangemaakte wachtwoorden.
Is opgelost en we hebben nu een goede link: https://www.facebook.com/Stadsraad-Steenbergen-1464778733741550/?ref=hl

In overleg met de bewoners gaan we de verkeerssituatie monitoren in de Burg. Van Loonstraat.

De verkeerssituatie in/op de Lindenburghlaan is niet veilig

Voorzitter maakt een afspraak i.v.m. een bezoek aan de Reginahof.

In een deel van Zuid is een buurtpreventieteam aan het ‘bewaken’ gegaan.

De beeldvormende vergadering over het Natuurbeleidsplan zal door vijf leden bezocht worden.
Voorzitter meldt nog drie leden aan naast de twee die dat al eerder deden.

Een lid en de voorzitter zijn op 16 april aanwezig op STBLEEF; van andere leden is dat nog niet duidelijk.

Op woensdag 25 mei wordt de bijeenkomst “Verzilting” gehouden in de Gummaruskerk en niet in het gemeente huis zoals eerder werd voorgesteld.
Zie ook agendapunt 4.a. van onze vergadering van 19 april 2016. De leden zien daar graag ook ‘stukken’ van om op onze site plaatsen.

Op de vergadering van 19 april as is nog een aspirant lid aanwezig,  Op deze vergadering maken de andere twee bekent of zij lid worden.

Voorzitter onderzoekt verder de mogelijkheden geluidsinstallatie markt.

Worden de ouderen in Steenbergen niet vergeten? De ouderenadviesraad bestaat niet meer,
maar het onderwerp staat nu op de agenda van Adviesraad maatschappelijke ondersteuning, Steenbergen-demenetievriendelijk en
voor ontspanning bij de SWOS (en daar is ook de mantelzorg ondergebracht)

Op onze website wordt de inleiding vervangen door de tekst van onze trainster.
   

J.H. Brouwer,
secretaris-voorzitter    

-----//-----Verkort verslag  vergadering Stadsraad 16 februari 2016.

Opening:    Op helft van het aantal leden was aanwezig.
Mededelingen:       
De vergadering zal met ons kleine groepje gewoon plaatsvinden
Misschien kunnen we bepaalde onderwerpen niet helemaal uitdiepen; gaan dan naar de volgende vergadering.   
De jaarlijkse  op¬schoon¬week is van 14 t/m 19 maart 2016. De opschoondag op zaterdag de 19de maart.
We doen er niet aan mee. Dat geven we ook door in ons gesprek met de burgemeester.    
Het gesprek met de nieuwe Burgemeester en de ‘dorpsraden’ is op 7 maart as.
Voorzitter en penningmeester vertegenwoordigen de Stichting Stadsraad Steenbergen.
Dat wij de Stadsraad vertegenwoordigen is op uitdrukkelijk verzoek van de burgemeester zelf.
Later wil hij nog kennismaken met de overige leden tijdens een wandeling in de betreffende kern.
Voor nu echter houdt Iedere ‘raad’ een presentatie.
De aanzet van de presentatie wordt eerst rondgestuurd naar de leden voor¬dat deze in een definitieve versie wordt omgezet en

voorlezen tijdens de bovengenoemde bijeenkomst.
De subsidieaanvraag voor het jaar 2016 is akkoord bevonden.
Er ligt een nieuwe aanvraag voor het jaar 2017. Penningmeester en secretaris zullen de aanvraag indienen na invulling van de daarbij behorende vragen.
De heer Van Kesteren zal voor de komende vergadering worden uitgenodigd om meer te vertellen over het wat en hoe van de vkknb. Wegens ziekte verschoven

Het gecomprimeerde verslag werd akkoord bevonden.

De te bespreken onderwerpen:

a.    Floraplein.    
Eind van deze maand komt er een artikel in de Steenbergse Courant en een bericht op de site Kijk op Steen-bergen.
De werkgroep ‘Fijn Floraplein’ is gestopt met haar werkzaamheden.
Na aanleiding van het voorgaande vragen we ons af of op onze site niet elke maand een bericht(je) kan worden geplaatst over
de voortgang van de onderwerpen waarmee we bezig zijn.

b.    Verzilting.
De beide werkgroepleden zijn afwezig. Wel is een e-mail ontvangen van waarvan de inhoud aan de vergadering wordt voorgelegd.
( Deze e-mail is opgeslagen bij het dossier over het genoemde onderwerp.) Het gesprek met de wethouder, over onze vragen
t.a.v. de verzilting van het Volkerak-Zoommeer vindt plaats op 9 maart aanstaande.
Mocht dat gesprek tot niets leiden, dan overwegen we een WOB-procedure om de ‘stukken’ op tafel te krijgen. 

c.    Madonna met Kind.
Het beeld wordt naar de begraafplaats aan de Nassaulaan. 
Gezorgd wordt voor vervoer en ook voor een plek op de begraafplaats. 
Van de verplaatsing en dergelijke worden foto’s gemaakt en de plaatselijke pers is aanwezig zijn.
De vraag rijst of de maquette van Steenbergen eigendom is van de heemkundekring.

d.    Training.
Naar iedereen worden nog vragen toegestuurd; even afwachten dus.
Naar aanleiding hiervan staan de aanwezige leden stil bij hoe wij communiceren, onderling, naar de burgers om ons heen.
Wij zijn er toch voor de burgers? We kunnen een brug slaan tussen ambtenaren/gemeente en de burgers.
De nieuwe wet¬houder geeft aan ons zo snel als mogelijk tijdens de vergadering te bezoeken.
We hebben ook nieuwe leden nodig.
Eén van de leden kan niet meer op de dinsdagavond en een onderzoek onder de leden wees uit dat we moeilijk
een andere avond kunnen vinden waarop iedereen kan; dat kan betekenen dat dit lid ons gaat verlaten.
We hebben ook nieuwe leden nodig.
Eén van de leden geeft aan dat zij twee dames en een heer heeft benaderd die wel belangstelling hebben;
zij komen op onze vergadering van april om te luisteren. 

e.    Site.
Er moet een nieuwe foto op onze site moet; pasfoto’s wellicht.
Ook moeten we meer melden van wat we doen/gedaan hebben.
Denk aan de voorlichting aan onze bejaarde inwoners – de ‘babbeltruc’.
De nota Volkerak - Zoommeer. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief Mantelzorg. Het zijn voorbeelden.
Onze site kan veel spraakmakender, maar dan moeten wel onderwerpen worden aangeleverd.

f.    Rondvraag.
Is het mogelijk dat er een Toko komt in Steenbergen? Wat ons betreft wel,
dan hoeven we niet meer naar Bergen op Zoom of liefst naar Rotterdam.
Er moet wel een markt zijn en we weten allemaal, dat die in Steenbergen klein is.   

Is het mogelijk, dat er een voetbal komt in Steenbergen-Zuid? Is daar vraag naar?       

Is het interessant om met de burgemeester onder andere de Gummaruskerk, het oude gemeentehuis,
Villa Buuron, de Hervormde Kerk, de Katholieke begraafplaats en het Ravelijn te bezoeken?
We moeten daar dan wel mensen aanwezig hebben die over de geschiedenis,
het gebouw en dergelijke iets kan vertellen. Misschien ook het Stadspark?
Komt de volgende vergadering terug.

’t Cromwiel is inderdaad, voor de verantwoordelijk wethouder, een hoofdpijndossier geworden.
Toch wel jammer voor de inwoners dat zo’n voorspelling ook uitkomt.

J.H. Brouwer,
secretaris-voorzitter 

-----//-----

 

Verslag vergadering Stadsraad 12 januari 2016.

 Opening:           

Op één na waren alle leden aanwezig.

Een speciaal woord van welkom gold de heer J. Peijs, handhavingscoördinator. Hij is sedert 2008 werkzaam. Via een power-point­presentatie geeft hij een beeld/overzicht van wat zijn werkzaam­heden inhouden. Hij werk nauw samen met de politiedienst Markizaat en ook zijn werkzaamheden vinden plaats in dezelfde zeven gemeenten (waaronder Steenbergen). In de gemeente Steenbergen doet de heer Chris Franken de zogenoemde handhaving. Hij belooft zijn presentatie toe te sturen. Tijdens het opstellen van het verslag was dat nog niet gebeurd.

Mededelingen:

Naar aanleiding van het buiten verwachting toch nog vrij goede snoeiwerk van de bomen aan de Krommeweg, wordt de secretaris verzocht een compliment te sturen naar de betreffende afdeling. De brief is kort na de vergadering verzonden via het college van B&W. De bomen staande langs de Franseweg, vooral staande aan de kant van de woonwijk, kunnen ook wel een dergelijke snoeibeurt gebruiken.                            

Op zaterdag 19 maart 2016 wordt weer de landelijke opschoondag gehouden.                

Er is een uitnodiging ontvangen voor de bij­eenkomst ontwikkeling recreatieve kansenkaart Steenbergen, op 25 januari as. Twee leden gaan daar naar toe.     Er is een vooraankondiging van de gemeente ontvangen dat onze nieuwe burge­meester, de heer R.P. van den Belt MBA, een kennismakingsbijeenkomst met be­stuur en leden van alle ‘dorpsraden’ wil heb­ben begin dit jaar. Inmiddels is al een datum vastgesteld: 7 maart as voor maximaal 2 leden van het bestuur. Later volgt nog een nadere bezoekronde per kern.

Verzoek ontvangen of wij als Stadsraad willen meewerken om op de Markt een permanente geluids­installatie te realiseren. De leden gaan akkoord om het idee verder uit te werken.

De subsidieaanvraag voor het jaar 2016 is akkoord bevonden. Er ligt een nieuwe aanvraag voor het jaar 2017. Penningmeester en secretaris zullen de aanvraag indienen na invulling van de daarbij behorende vragen.

De heer Van Kesteren zal worden uitgenodigd om meer te vertellen over het wat en hoe van de vkknb.

Bestuur:             

De leden gaan akkoord met het nieuwe bestuur bestaande uit de penningmeester en de secretaris-voorzitter. De overdracht tussen de oude en de nieuwe penningmeester heeft in goede orde plaatsgevonden. Het overstappen naar een andere bank wordt even op de lange baan gescho­ven i.v.m. de in het voorjaar plaatsvindende stortingen.

Een ondersteuner voor het dagelijks bestuur vindt de vergadering voor dit moment prematuur.

Vergaderschema:           

Het voorgestelde schema wordt goedgekeurd, met dien verstaande dat de vergadering van 15 maart komt te vervallen. Op 15 en 16 maart  aanstaande vindt onze training plaats. Daarover wordt later nog nader informatie verstrekt.

Verslag vergadering 01 december 2015:              

Het verslag werd na een kleine wijziging akkoord bevonden.

De te bespreken onderwerpen:

Verzilting

Het antwoord op onze vragen t.a.v. de verzilting van het Volkerak-Zoommeer is niets zeggend en geen enkele vraag is beantwoord. In overleg de betrokken leden is op 6 januari 2016 een e-mail gestuurd naar de gemeen­teraad/het college, waarin we aan­ga­ven te willen spreken met de verantwoordelijke wethouder.  Daar is met enige vertra­ging op gereageerd. Het gesprek zal nu plaatsvinden op 9 maart as.

Verkeer en veiligheid / KVO

Betrokken lid: zoals jullie al bekend heb ik het afgelopen jaar niets aan ket verkeer en/of ‘veiligheid’ kunnen doen als eenmansfractie. Verkeer vraagt meer toezicht/waar­ne­men en dat gaat allen erg moeilijk. Een ander lid meldt zich aan als ondersteuner. Wordt vervolg.

Site Stadsraad

Onze beheerder: ik heb onze site bijna volledig onder beheer. De site zelf kunnen we niet overnemen want wij zijn geen eigenaar van de domeinnaam. Dat is iemand anders buiten de Stadsraad. Wij betalen €93,-- per jaar voor de domeinnaam, dus deze kosten zijn niet schrikbarend te noemen. Ik heb goed contact met hem en hij helpt me als ik vragen heb. Daarnaast kent de site nog wat hobbels die ik er het liefst uit wil hebben. In overleg kom ik er wel uit, maar ik wil dat zelf graag zelf doen. Het uit­trek­ken van de stekker is echter geen optie.               

Het verslag van de vergadering komt na goed­keu­ring door de leden altijd op de site. Door de secretaris wordt het verslag ingedikt en worden alle verwijzingen naar perso­nen eruit gehaald. Verzocht wordt of de secretaris de verslagen van de twee aparte vergaderingen in het najaar van 2015 wil omzetten, zodat deze ook op de site komen; wordt toegezegd (en is inmiddels gedaan). De wens is ook om de werkzaamheden van de werkgroepen op de site te plaatsen en als het kan met een foto er bij. Er moet sowieso een nieuwe groepsfoto op de site komen. Op de huidige staan nogal wat mensen die geen lid meer zijn.

Het oud-lid die het Facebook voor ons bijhield stopt hiermee. Overigens zijn er nog maar nauwelijks reacties op Facebook. Onze beheerder gaat dat nu bijhouden. Het betreffende lid wordt via hem bedankt voor de onder­steuning in deze.

Madonna met Kind

Het nog resterende bedrag van het onttrekkingsrecht hebben we ook aangevraagd en is toegekend. Op 13 januari 2016 zijn alle leden per e-mail op de hoogte gebracht van het onderzoek ter plekke in gezelschap van iemand van de gemeente en fotograaf Herman de Pagter. Het beeld restaureren in situ is geen optie en het beeld moet eigenlijk verplaatst worden naar een minder ‘kwetsbare’ plek. Tijdens onze ingelaste vergadering zijn we akkoord ge­gaan met het gegeven, dat het beeld verplaatst moet worden. Zoals het er nu naar uit ziet komt het te staan op de begraafplaats aan de Nassaulaan.  De gemeente heeft laten weten, daar waar nodig ons te helpen het beeld te verplaatsen.     

Gelijktijdig werd ook de idee geopperd om de maquette van Steenbergen, weer terug te laten plaatsen in de hal van het gemeentehuis. Moet nog verder worden uitge­werkt in overleg ook met Ad van de Par.  De afdekplaat van de maquette is gebroken en moet hersteld worden.                                       

c: Rondvraag

Opgemerkt wordt dat vooral bij de pinautomaat bij de Jumbo sprake is van vervuiling. Daar zou een prullenbak geplaatst moeten worden waarin de bonnetjes kunnen worden gedaan. De meeste leden verwachten  daar niets van; het gaat hier om pure nonchalance van de gebruikers.

Ook merkt hij op dat we in Steenbergen weinig mogelijkheden hebben om te kunnen over­nachten.

Gevraagd wordt of het mogelijk is ons meer te etaleren op bijvoorbeeld de site van de gemeente. Zijn er wel­licht mogelijkheden bij Kijk op Steenbergen? En kunnen we daar een oproep doen voor nieuwe leden. Misschien elke maand een bericht plaatsen waar we mee bezig zijn. Best een aardig idee; wie gaat zich daar mee bezig houden?           

Vraagt van de andere leden ondersteuning van de actie om in restaurants en der­gelijke gewoon kraanwater te gebruiken in plaats van water in flesjes.

De bestrating van de Nicolaas Peckstraat is zeer nodig aan een opknapbeurt toe.

’t Cromwiel is inderdaad een hoofdpijndossier geworden.

 

J.H. Brouwer,

secretaris-voorzitter