Bijeenkomsten 2019:

15 januari: Marina Fidder, projectleider kerngericht werken.
19 februari:
19 maart:
23 april:
21 mei:
25 juni:
30 juli: Gaat niet door i.v.m. vakantie.
20 augustus:
24 september:
29 oktober:
03 december:                                                                                                                                                                                                         


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 25 juni 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Bij een lid thuis.


VERSLAG

1.  Opening.


2.  Verslag en actielijst vergadering 21 mei 2019:
     Notulen en actielijst worden goedgekeurd en vastgesteld.


3.  Mededelingen:
     ⦁ Steenbergen 2040
       Was interessant, veel inventariseren, nu nog in kaart brengen en daadwerkelijk uitvoeren. Wie coördineert en bepaalt wat er mee gebeurt?
       Er zijn vier scenario’s waar gemeente mee verder gaat. Wij kunnen onze punten nog aanleveren.
     ⦁ Arbeidsmigranten
       Er komt een gesprek met een medewerker van de gemeente op 8 juli met drie leden van de stadsraad.
       Reacties op het stuk het liefst deze week nog naar betreffende stadsraadslid sturen.
     ⦁ GVVP
       Het betreffende stadsraadslid heeft een concept stuk geschreven, graag reacties hierop.
     ⦁ Ontmoeting in de wijk: 8 juni (Zuid) vervallen i.v.m. weersomstandigheden, nieuwe datum tweede helft augustus.
     ⦁ Kunstwerk en sponsoring
       In verband met vakantie geen nieuws.
     ⦁ Hondenspeelterrein
       De twee initiatiefnemers zijn met gemeente in onderhandeling over de twee opties, waarvan een de voorkeur heeft.
       Initiatiefnemers zijn goed op weg en samenwerking met gemeente loopt ook goed.
       Einde zomervakantie begroting indienen en daarna kan men starten.
     ⦁ Aanvraag BTW
       Voorzitter en penningmeester hebben een verhelderend gesprek gehad met een boekhouder, hij wil ons ondersteunen.
       Contact gehad met de belastingdienst maar dat leverde niet veel op. Na contact met KvK is er meer duidelijkheid.
     ⦁ Bijeenkomst met rekenkamer 3 juli, 17.00 uur
       Voorzitter en penningmeester gaan, andere leden nog vragen beantwoorden en doorsturen voor 3 juli.
     ⦁ Vergeten festival: twee leden waren aanwezig, was positief ontvangen, nog rustig maar moet groeien. Er komt een vervolg.
     ⦁ De voorzitter gaat 26-6 naar Psysalon in de Bieb.

4.  Zusterstad:
     Er is een idee ontstaan om een zusterstadproject te starten. Allemaal over nadenken en volgende keer terug.

5.  Nieuw logo stadsraad:
     Aspirant lid is met ontwerp bezig geweest en zal het volgende vergadering voorleggen. PR-functionaris heeft ook voorbeelden uitgeprint,
     komt volgende vergadering terug.


6.  PR/Communicatie:
     Geen bijzonderheden.

7.  20.30 uur uitwisseling met Chris Methorst:
     ⦁ Idee geluidswal met groene en duurzame energie met gemeente opnemen wat ze aan geluid beperkende maatregelen kunnen doen.
       Eerst gemeentelijke visie energie en ruimte opstellen, komt terug.
     ⦁ Afvalbakken met deksel plaatsen in centrum (i.v.m. vogeloverlast? mogelijk? kern coördinator vraagt het na.
     ⦁ Lampen geplaatst in traptreden en leuning bij gemeentehuis.
     ⦁ Stand van zaken de jaarkalender: er is wel een content kalender, bekijken of ze kunnen combineren.
     ⦁ Talud bij van Hof van Nassau is gemaaid voordat koningin kwam, chapeau!
     ⦁ Gemeentegids wordt aangepast. Wat vinden wij belangrijk wat we willen promoten: de Gummarus!
     ⦁ Opruimen stad na evenementen op zondag is te duur. Dat kan met horeca geregeld worden misschien, nu gebeurt het op maandagochtend.
     ⦁ Koffie met politie in de wijk wordt misschien opgezet, in gemeentehuis is drempelverhogend.
     ⦁ Cromwiel komt in toekomstvisie terug.
     ⦁ Ondernemers niet weg jagen, juist nieuwe initiatieven stimuleren en omarmen!
     ⦁ In Dinteloord is er een afvalcoach voor ouderen, ook afvalcoach voor Steenbergen? Info bij medewerkster van de gem. Steenbergen.

     21.00 uur, kennismaking met wethouder Sociale zaken.
     We stellen ons aan elkaar voor en bespreken een aantal punten uit de portefeuille van de wethouder.
     Hij is wethouder in twee gemeentes geweest. Invloed van familiesysteem binnen gezinnen heeft zijn aandacht.
     Hij heeft ook een boek hierover geschreven.
     Hoe kan je mensen die niet of nauwelijks naar de ander omkijken motiveren dit wel te doen?
     Vaak weten we zelf niet dat we al veel voor een ander doen of dat we al vrijwilligerswerk doen zonder daar bewust van te zijn!
     ⦁ Afvalstoffenheffing is rijksbeleid waar de gemeente niets aan kan doen. Er komt een ander voorstel voor gemeentebelastingen om te compenseren.
     ⦁ Hij is in gesprek met tanteLouise over nieuwe locatie waar ook diverse andere partijen zullen vestigen.
     ⦁ Steenbergen is nog steeds dementie vriendelijke gemeente, we hebben wel nog jaren nodig voordat alles goed geregeld is,
       we blijven door ontwikkelen.
     ⦁ Wethouder wil altijd aansluiten bij vergadering als er een onderwerp is wat bij hem aansluit.

8.  Rondvraag:
     Geen gebruik van gemaakt.

9.  Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 20 mei 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : bij een lid thuis

VERSLAG

1.  Opening.

2.  Verslag en actielijst: vergadering 23 april 2019.
     Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld na opmerking van onze ict-man dat hij geen nieuwe voorbeelden van het logo zou sturen
     maar dat we uitgaan van eerdere voorbeelden.
     Actielijst: we zullen alle input m.b.t. de enquête verwerken. Enkele punten zijn al eerder naar de gemeente gestuurd omdat die niet konden wachten.
     Er zijn nog meldingen binnen gekomen, we adviseren inwoners om altijd een melding bij de gemeente te doen omdat er anders geen melding in
     het systeem komt en er dan geen actie ondernomen kan worden.

3.  Mededelingen:
     - Het aspirant lid heeft aangegeven dat hij niet verder kan gaan met de stadsraad vanwege een cursus die op dinsdagavond plaats vind.
       Wij danken hem voor de getoonde interesse en inzet tot nu toe en wensen hem veel succes met zijn werk en opleiding.
     - Een geïnteresseerde inwoner is vanavond aanwezig om te kijken of hij de stadsraad iets vind.
       Hij is ict-programmeur en werkt in Dinteloord voor zijn eigen bedrijf. De leden stellen zich aan hem voor.
     - Behoud Gummaruskerk
       Men zoekt jongeren voor de klankbordgroep en ook voor de projectgroep. Er is inmiddels een ontwerpbureau gekozen.
       Er komt een tent (opblaasbare kerk!) op Steenbergen Live om jongeren te werven en polsen, en wij zoeken ook mee.
     - Plannen stadspark
       Twee leden zijn geweest, er zijn diverse ideeën aangedragen. Gesteund wordt een kiosk, en horeca door SDW gerund.
       Het Ravelijn en het jongerenwerk zijn ook gevraagd om mee te werken. Er zijn korte en lange termijn plannen.
     - Steenbergen 2040: toekomstvisie wordt nu gevraagd aan inwoners.
     - Hondenspeelterrein: er zijn 300 aanmeldingen van geïnteresseerden en drie personen hebben een gesprek met kern coördinator gehad.
       Brooijmansdreef is ontwikkellocatie dus als er een ondernemer komt met een plan dan is deze plaats minder geschikt.
       Het grasveldje op Kromme weg is aangeboden.
     - De Rekenkamer vroeg onze inbreng over participatie, dit was te kort dag. We krijgen een nieuwe datum.

4.  GVVP:
     Het betreffende lid is bezig met opzet van een verzameldocument met alle input.

5.  Kunstwerk en sponsoring:
     Er zijn diverse aanvragen gedaan bij verschillende partijen. Wij streven ernaar dat het kunstwerk dit jaar nog wordt gerealiseerd. 

6.  Uitwerking ‘Ontmoeting in de wijk’:
     Dit wordt nog verder uitgewerkt.

7.  Arbeidsmigranten:
     Op en aanmerkingen zijn verwerkt en terug gestuurd naar de gemeente. Er is nog geen nieuwe datum.

8.  Nieuw logo stadsraad:
     Komt terug, er worden een paar voorstellen voor volgende vergadering gemaakt.

9.  Jaarverslag 2018 en planning 2020:
     We noemen alle acties van vorige jaren en de plannen voor dit jaar. We vragen de gemeente om indexering van de subsidie.

10. PR/Communicatie:
     Geen mededelingen.

11. Rondvraag:
     Het nieuwe aspirant lid wil samen met de ict-man naar de website kijken m.b.t. mogelijke vernieuwing.

12. Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 23 april  2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening en welkom aan de kerncoördinator.
 
2.  Verslag en actielijst: vergadering 19 maart 2019.  
 

3.  Mededelingen:
     - Behoud Gummaruskerk. Begin mei start een bureau met een haalbaarheidsonderzoek. Commissie van advies (klankbordgroep)
       bestaat uit veel actieve mensen. 
       Wenselijk is om meer jongeren erbij te betrekken. Stadsraad zit met twee leden in de klankbordgroep.
     - 15 april vond er een rondetafelgesprek plaats over arbeidsmigranten door de gemeenteraad met o.a. dorpsraden en stadsraad.
       2 stadsraadsleden hebben hieraan deelgenomen.
       Er zijn 51 vragen gesteld en rondgestuurd naar de deelnemers van het rondetafelgesprek. Een van de leden zal opzet maken wat
       we als praatstuk kunnen gebruiken.
     - Jaarverslag 2018 en planning 2020 wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
     - Hondenspeelterrein; Initiatiefneemster heeft inmiddels contact met een ander uit Steenbergen die hier ook mee bezig was.
       Zij gaan hun krachten bundelen. 
       Inmiddels 170 aanmeldingen. Zij hebben een afspraak gemaakt met de kerncoördinator. Als stadsraad ondersteunen we dit initiatief. 
     - Burgermeldingen ontvangen op de website van Stadsraad. Deze zijn doorgesluisd naar betreffende gemeentefunctionaris.

4.  GVVP:
     Een van de leden inventariseert alle reacties/ideeën/voorstellen over verkeerssituatie in de stad Steenbergen en maakt hier een praktisch
     praat/idee- stuk van. Komt volgende vergadering terug.

5.  Onze gast: is belangenbehartiger Alzheimer Nederland afd. West Brabant Steenbergen.
     Steenbergen is een gemeente waarbij de dementietoekomst erg hoog is. In de gemeente Steenbergen komt te weinig van de grond komt omdat
     verschillende ouderen-instanties moeilijk samenwerken.  
     Twee leden van de stadsraad zullen zich extra inzetten om initiatieven van de grond te krijgen.
     Voor de inwoners met Alzheimer zal de Stadsraad zich gaan inzetten:
     1. Als lid (2 leden) in het Platform
     2. Contact leggen met KBO
     3. Contact leggen met wethouder Koos Krook

6.  Kunstwerk en sponsoring:
     Vergunning aanvraag loopt en sponsering loopt. Komt volgende keer weer op agenda.

7.  Eerste ontmoeting: in de wijk door 4 leden van de Stadsraad en de centrummanager. De top drie van aandachtspunten zijn ouderenbeleid,
     verkeerssituatie (GVVP) en stadshart. 
     Er wordt aan inwoners naar hun mening gevraagd over deze 3 punten. Aan PR is gedacht. Goed verlopen. Tweede ontmoeting is op 27 april,
     Koningsdag, in de Gummaruskerk. 
     Veel reacties binnen gekregen ook van jongeren! Leuk artikel in Steenbergse Bode.

8.  Nieuwe naam/logo stadsraad, kosten KvK, ideeën:
     Doorschuiven naar volgende vergadering. We denken erover om de kleurstelling van het logo te wijzigen en een pay-off in te voeren
     (voor en door bewoners?) omdat ons huidige logo te veel lijkt op logo van de gemeente.
     Hierdoor is er soms verwarring en denken inwoners dat we onderdeel van de gemeente zijn.
     Omdat onze naam gevestigd en bekend is willen we deze niet gaan veranderen.
     De PR functionaris maakt voorbeelden en stuurt deze door naar de leden voor reactie.

9.  PR/Communicatie:
     Computer perikelen zijn opgelost.

10. Rondvraag:
     Volgende vergadering is verzet naar maandag 20 mei. Plaats wordt nog bekend gemaakt.

11. Sluiting.


Vergadering  : Stadsraad Steenbergen
Datum          : 19 maart 2019
Tijdstip         : 19.30 uur
Locatie         : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening:, welkom aan gasten de twee kerncoördinatoren.
     Welkom aan de nieuwe kerncoördinator voor de kern Steenbergen. Haar insteek is waar mogelijk lijnen trekken met de gemeente,
     kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en informatie verstrekken.
     Tijdsinvestering zal gemiddeld twee uur per week zijn naast haar werk als communicatieadviseur.
     Haar collega ondersteunt haar (omdat kern Steenbergen groter is dan de andere kernen) en de andere kerncoördinatoren en er is
     maandelijks coördinatorenoverleg. We doen een voorstelrondje. De buitendienstmedewerker kan een volgende vergadering aansluiten.

2.  Verslag en actielijst vergadering 19 februari 2019:
     Na aanvullingen goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen:
     - Behoud Gummaruskerk, verslag inspiratiebusreis:
       inspiratiebusreis was heel interessant, we hebben vier verschillende invullingen in vier plaatsen bezocht.
       Qua herbestemming stak de Petruskerk in Vugt er met kop en schouders bovenuit! 26 maart is de volgende bijeenkomst van
       de klankbordgroep waar de voorzitter en secretaris naar toe gaan.

     - ‘ik praat mee’ bijeenkomst. Het aanwezige stadsraadlid heeft aangekaart dat de terugkeer van de gemeentepagina mede is bewerkstelligd
       door geluiden van inwoners die bij de stadsraad binnen zijn gekomen.
       Ook is aangekaart dat er weinig communicatie over de opschoondag was in media.
       Dit werd bevestigd omdat alle mensen van vorig jaar zijn aangeschreven.
       Volgend jaar op andere manier communiceren om meer mensen te mobiliseren. Chris zet het op de jaarkalender, datum is 28 maart 2020.

     - 15 april is er een rondetafelgesprek over arbeidsmigranten door de gemeenteraad met dorpsraden en stadsraad.
       Gemeente is bezig met het schrijven van een beleidsstuk. Twee leden willen gaan.

     - Levensboek: het is jammer dat enkele mensen andere functies hebben gekregen binnen de gemeente waardoor zaken stil zijn blijven liggen.
       In april is de volgende bijeenkomst en we hopen als stadsraad dat het levensboek weer opgepakt gaat worden.
   
     - 27 maart is de uitgestelde boomplantdag, kinderen planten een klimaatboom en een bijenboom bij rotonde Franseweg om 10.00 uur.
       Twee leden zullen aanwezig zijn.
   
     - Verhoging afvalstoffenheffing. Na introductie omgekeerd inzamelen liep het contract met het vorige afvalverwerkingsbedrijf af
       en was er een nieuwe aanbesteding. De tarieven waren enorm gestegen wat los stond van omgekeerd inzamelen.
       De communicatie hierover is er wel geweest maar niet duidelijk genoeg.
       Afval scheiden loont nog steeds, doe je dit niet dan betaal je nog meer. Gemeente moet dit goed communiceren en dit is een aandachtspunt.
   
     - Volharding: men neemt nog contact op over 24-uurs muziekfestival.
   
     - Wandelvereniging ‘de Blaar’ is opgegeven waardoor de wandelvierdaagse niet meer georganiseerd dreigt te worden. Wie kan en wil dit organiseren?
       We denken mee en kunnen diverse organisaties benaderen.

4.  GVVP en taakverdeling:
     Het betreffende stadsraadlid wil een taakverdeling maken binnen de werkgroep en een lijst met onderwerpen en prioriteiten aangeven.
     Het aspirantlid wil bij de werkgroep aansluiten naast de overige vier leden.
     Er wordt een datum geprikt voor overleg van de werkgroep en mogelijk aanwezigheid van contactpersoon werkgroep Burg. van Loonstraat.
     Hiervoor het document doornemen en reageren.

5.  Kunstwerk en sponsoring:
     De begroting is nog niet helemaal rond, wij wachten nog op een paar offertes. Wij gaan starten met subsidiefondsen aan te schrijven,
     de voorzitter doet het Coöperatiefonds Rabobank en het Bernardfonds.
     Ander lid heeft een gesprek gehad met Buurtcultuurfonds van Stadlander, zij missen de burgerparticipatie. Hier moeten wij verder over nadenken.
     De voorzitter zal samen met stadsraadlid die het Kunstwerk onder de hoede heeft, een aantal partijen benaderen.

6.  Eerste ontmoeting in de wijk: centrum met centrummanager:
     Nadenken over acties en PR, wat gaan we doen en vragen aan bezoekers? Vanaf 13.30 uur staan er vier stadsraadleden op
     de markt met bijvoorbeeld gek tafeltje met lamp en rode drukknop.
     Invulling op de mail zetten, nagaan of de top drie van aandachtspunten nog relevant is, zijn deze punten nog belangrijk?
     Welke vragen gaan we stellen, of kleine enquête? PR wordt ook door Chris verzorgd als we dit bij haar aanleveren.


7.  Nieuwe naam/logo stadsraad, kosten KvK, ideeën:
     Doorschuiven naar volgende vergadering. We denken erover om de kleurstelling van het logo te wijzigen en
     een pay-off in te voeren (voor en door bewoners?) omdat ons huidige logo te veel lijkt op logo van de gemeente.
     Hierdoor is er soms verwarring en denken inwoners dat we onderdeel van de gemeente zijn.
     Omdat onze naam gevestigd en bekend is willen we deze niet gaan veranderen.
     De PR functionaris maakt voorbeelden en stuurt deze door naar de leden voor reactie.

8.  PR/Communicatie:
     Computer is gecrasht geweest, er is een schone installatie gedaan en het werkt weer.

9.  Rondvraag:
     Het aspirant-lid vraagt om onze visie en jaarplan, we sturen de subsidieonderwerpen en plannen door.

10.  Sluiting.

Vergadering : Stadsraad Steenbergen
Datum         : 19 februari 2019
Tijdstip        : 19.30 uur
Locatie        : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening, welkom aan de projectleider kerngericht werken gemeente Steenbergen, en een geïnteresseerde inwoner.
     Voorstelrondje stadsraad aan het aspirant lid en vice versa. Hij woont in Zuid en doet naast zijn werk de opleiding tot vrijwillige brandweer.
     Daar is hij drie avonden per week mee zoet: school, stageavond en leren! In zijn overige vrije tijd wil hij zich, zo veel dit mogelijk is,
     voor de stadsraad inzetten.

    Mededelingen projectleider kerngerichtwerken:
     - Kerncoördinator: de gesprekken lopen, er is veel animo en hij/zij komt volgende keer ook mee.
       De kern-coördinator zal contactpersoon en aanspreekpunt
       voor de stadsraad zijn om de top drie van aandachtspunten te behalen, ze doet de ondersteuning en training van de kerncoördinatoren.
       Functie-eisen: doortastend, gemotiveerd en goede communicatie met inwoners, het liefst iemand uit de kern zelf.
       1 maart moeten de coördinatoren aangesteld worden, ze zijn al binnen de gemeente werkzaam.
       Een idee is om voor de kern Steenbergen een vaste coördinator te hebben, en zij zal als achtervang functioneren.
       Wij kunnen input blijven leveren, het is nog steeds wat pionieren voor gemeente.
       De bedoeling is om bij de vergadering van de stadsraad ook regelmatig een van de voormannen van de buitendienst
       mee te laten komen met de kerncoördinator.
       Deze keer was de voorman van de buitendienst verhinderd, komt mogelijk een volgende keer (of: projectleider met nieuwe kerncoördinator).

    -  Initiatievenfonds: er zijn al veel initiatieven in gang gezet: - Ontmoetingswinkel in Kaaistraat iswm
       WijZijn - Repair-café - Oldtimerrit 30 mei, ook voor ouderen om mee te rijden - Jubileum Volharding
       - vrijwilliger is bezig iets op te zetten in het park (kiosk?) voordat ‘groot plan aanpak Stadspark’
       plaats vind. Aansluiting zoeken met vrijwilliger en uitnodigen voor vergadering, totale parkplan kan nog wel vier jaar duren.
       En verder nog initiatief van een meisje van 12 jaar die graag dikkere paspoppen in de etalages
       van Steenbergen wil zien.
       Ook is er initiatiefnemer die activiteiten voor kinderen met beperking wil organiseren.

    -  Gemeentepagina ook in de Bode: was foute voorlichting, zou alleen in Steenbergse Courant komen te  staan.
       De projectleider heeft wel doorgegeven dat de stadsraad een rol
       heeft gespeeld in de terugkeer van de papieren gemeentepagina door signalen en inbreng inwoners.
       Dit is niet als zodanig in het persbericht van de gemeente opgenomen.
       Wij vinden dit een slecht voorbeeld van burgerparticipatie.
       Wel heeft in de column van de burgemeester gestaan dat terugkeer naar de papieren versie is gedaan op verzoek van diverse burgers.
       De effectiviteit van de communicatie van de gemeente wordt nu nader onderzocht. De stadsraad ontvangt de persagenda niet meer,
       maar krijgt voortaan alleen openbare persberichten doorgestuurd. Verschil: de persagenda is uitsluitend voor pers,
       en persberichten zijn openbaar dus ook voor raden. Deze kunnen ook gedeeld worden op onze website.

    -  donderdag 21 februari avond over dienstverlening, hier gaat een lid naar toe. Tien willekeurige bewoners zijn uitgenodigd die de enquête
       ‘Ik praat mee’ hebben ingevuld.

2.  Verslag en actielijst vergadering 15 januari 2019:
       Het verslag en de actielijst worden vastgesteld.

3.  Mededelingen:
    -  Verslag ‘Gast van de raad’ 31-01-19:
       De aanwezige leden vonden het heel interessant, leuke gesprekken gevoerd. Aanwezig waren de griffier,
       communicatiemedewerker en twee raadsleden.
       De laatste drie stadsraadleden willen 28 maart gaan, de secretaris meldt hen aan (zat al vol, wordt 18 april!).

    -  Verslag ‘Levensboek’ 14-02-19:
       Iemand anders gaat dit overnemen. Het idee is om St. Cultureel erfgoed Steenbergen op te zetten voor onder andere het levensboek
       en Expeditie Nassau. De stadsraad wil geen kartrekker zijn op dit moment, we vinden dat het gedragen en begeleid moet worden door de gemeente.
       Wel samen met heemkunde/archeologie en andere partijen. Het lijkt of het project nu een stille dood sterft en dat zou erg jammer zijn voor
       alles wat er bereikt is. Men komt hier op terug.
 
    -  Verslag ‘75 jaar bevrijding’ 14-02-19:
       Door bewoners zelf aangegeven en gebundeld. Een burger heeft o.a. initiatief genomen en er is goede samenwerking.
       Iedere kern geeft en heeft een eigen invulling dus mooi voorbeeld van eigen identiteit/inbreng en samenwerking!
       19 september is de start: 19.00 uur op de begraafplaats. Er is een concert in de Gummarus en 2 november is de officiële herdenking.
 
    -  Expeditie Nassau/behoud Gummaruskerk:
       De voorzitter en secretaris gaan vanuit de stadsraad mee met de inspiratiebusreis op 21 februari naar vier kerken in Brabant die herbestemd zijn.

4.  Verslag bijeenkomst GVVP en taakverdeling:
       Een van de stadsraadleden wil spreekbuis/coördinator zijn van de werkgroep. Hij neemt contact op met de gemeente en informeert de anderen.
       Ook contact met andere initiatiefnemers. Zijn de dorpsraden ook betrokken? Er is iemand binnen de gemeente hier actief mee bezig,
       navragen wie dit is. Taakverdeling wordt in de werkgroep vastgesteld.

5.  Kunstwerk rotonde:
       Er is een offerte van maker en het vergunningstraject is gestart.
       Er moeten wel palen in de grond komen en de gemeente vraagt om een constructieberekening en misschien ook nog bodemonderzoek vereist.
       Informatie BTW-nummer wordt opgevraagd, voor- en nadelen ook in verband met aangifte.
       Persmoment presentatie volgende week dinsdag 26 februari, de voorzitter nodigt betreffende pers uit.

6.  Datum vaststellen eerste ontmoeting stadsraad in de wijk: voorstel is het centrum met centrummanager op woensdagmiddag 24 april op de markt.
       De voorzitter nodigt de centrum manager uit.

7.  Financiële verantwoording 2018:
       Door DB bekeken, geen bijzonderheden en goedgekeurd. Contributie kleine kernen wordt opgezegd.

8.  PR/Communicatie:
       Geen bijzonderheden.

9.  Rondvraag:
    -  Belangen behartiger Alzheimer NL, West Brabant Steenbergen: wil een afspraak met de stadsraad.De voorzitter nodigt haar uit.
    -  Is het een idee om een app-groep te starten voor de stadsraad? Nee, te ingewikkeld om dit goed bij te houden en te behandelen.
       Men kan via site en e-mail reageren.

10. Sluiting.


Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 15 januari 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

AGENDA

1.  Opening, welkom aan projectleider kerngericht werken gemeente Steenbergen.
       (Nieuw aspirant lid komt 19 februari)
       We doen een wederzijds voorstelrondje. Wij geven aan dat we merken dat we meer contact met de inwoners krijgen,
       er is meer bekendheid van de stadsraad en ook meer betrokkenheid vanuit en met de gemeente.
       Projectleider is communicatieadviseur van origine, heeft in Rotterdam Zuid gewerkt en vind contacten met de bewoners heel belangrijk.
       Ze heeft veel ervaring met het bereiken van moeilijke doelgroepen. Ze heeft de taken van collega over genomen.
       Deze heeft de ‘Ik praat mee’ kaart gemaakt. Naast kerngericht werken is de projectleider ook binnen de gemeentelijke organisatie actief
       op communicatieniveau en ze gaat over het initiatievenfonds. Medio februari worden de kerncoördinatoren aangesteld die de contactpersoon
       per kern worden. Verbindingen leggen tussen partijen is een belangrijke taak met bijvoorbeeld ondernemers.
       De Lichtjestocht was een mooi voorbeeld van samenwerking in dit geval met de kerken en de theaterschool.
       Wat onze top drie van aandachtspunten betreft staat de GVVP op de eerste plaats. We gaan hier in participeren,
       contactpersoon is inmiddels bekend.
       Tweede punt is winkelhart, contactpersoon is werkzaam als centrummanager.
       De penningmeester stuurt de uitslag van de enquête naar hem door.
       Derde punt is ouderenbeleid en het Cromwiel. Er is behoefte aan ontmoeten, (samen) eten voor ouderen.
       Het is van belang dat de zorgvraag van inwoners vanaf 75 jaar in kaart gebracht gaat worden.
       Dit door middel van samenwerking tussen alle huisartsen en de gemeente.
       Kernmedewerkster komt hierop terug. Volgende vergadering is ze aanwezig met de kerncoördinator.
       De informatiepagina komt terug in de Steenbergse Courant en Bode!
       We zouden graag zien dat vermeld wordt dat dit besluit mede tot stand is gekomen door inzet van de stadsraad.

2.  Verslag en actielijst: vergadering 11 december 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen:
    -  Stand van zaken ’t Cromwiel
       Esther Prent is hiermee bezig, komt volgende vergadering terug. Hydra heeft contract voor een jaar.
       Als er een werkgroep opgericht wordt willen wij hier in deelnemen.
    -  Bespreking GVVP, 22 januari 19.30 u locatie de Kuip 12.
       Vijf leden hebben interesse en vier leden zullen aanwezig zijn.

4.  Aanstelling aspirant leden stadsraad:
       De drie aspirant leden willen officieel lid van de stadsraad worden, we heten ze van harte welkom!
       Een van hen zal ondersteunend lid worden.

5.  Kunstwerk rotonde:
       De vergunningsprocedure loopt. Eerst een afwijzing ontvangen omdat het ontwerp niet aan het bestemmingsplan voldeed.
       De wijziging wordt nu aangepast. Een bezwaarprocedure van omwonenden zou nog mogelijk zijn en daarna kan de aanvraag ingediend worden.
       Er is over het kunstwerk vergaderd door de welstandscommissie.
       De pers heeft al contact opgenomen met de voorzitter maar pas als alles rond is berichten we de media.

6.  PR/Communicatie:
    -  er wordt nog een foto van een van de nieuwe leden gevraagd voor op de site
    -  de site was af en toe niet bereikbaar door werkzaamheden
    -  de lay-out van de site wordt nader bekeken

7.  Rondvraag:
    -  Het DB zal de subsidieaanvraag verzorgen en de penningmeester zal een financieel overzicht maken voor volgende vergadering.
    -  Dit was de laatste vergadering in de Vincentiuszaal, de ruimte wordt verbouwd.
       We zullen voorlopig bij toerbeurt bij leden thuis gaan vergaderen.
    -  Wil Borm en Huygens heeft een artikel ter info doorgestuurd naar stadsraad: ‘Water voor de Zeeuwse landbouw’.
       Het besluit over verzilting wordt uitgesteld tot 2031 i.v.m. geldgebrek.

8.  Sluiting.