Bijeenkomsten 2019:

15 januari: Marina Fidder, projectleider kerngericht werken.
19 februari:
19 maart:
23 april:
21 mei:
25 juni:
30 juli:
20 augustus:
24 september:
29 oktober:
03 december:


Vergadering  : Stadsraad Steenbergen
Datum          : 19 maart 2019
Tijdstip         : 19.30 uur
Locatie         : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening:, welkom aan gasten Marina Fidder en de kerncoördinator
     Welkom aan Chris Methorst de nieuwe kerncoördinator voor de kern Steenbergen. Haar insteek is waar mogelijk lijnen trekken met de gemeente,
     kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en informatie verstrekken.
     Tijdsinvestering zal gemiddeld twee uur per week zijn naast haar werk als communicatieadviseur.
     Marina ondersteunt haar (omdat kern Steenbergen groter is dan de andere kernen) en de andere kerncoördinatoren en er is
     maandelijks coördinatorenoverleg. We doen een voorstelrondje. De buitendienstmedewerker kan een volgende vergadering aansluiten.

2.  Verslag en actielijst vergadering 19 februari 2019:
     Na aanvullingen Marina Fidder goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen:
     - Behoud Gummaruskerk, verslag inspiratiebusreis:
       inspiratiebusreis was heel interessant, we hebben vier verschillende invullingen in vier plaatsen bezocht.
       Qua herbestemming stak de Petruskerk in Vugt er met kop en schouders bovenuit! 26 maart is de volgende bijeenkomst van
       de klankbordgroep waar de voorzitter en secretaris naar toe gaan.

     - ‘ik praat mee’ bijeenkomst. Het aanwezige stadsraadlid heeft aangekaart dat de terugkeer van de gemeentepagina mede is bewerkstelligd
       door geluiden van inwoners die bij de stadsraad binnen zijn gekomen.
       Ook is aangekaart dat er weinig communicatie over de opschoondag was in media.
       Dit werd bevestigd omdat alle mensen van vorig jaar zijn aangeschreven.
       Volgend jaar op andere manier communiceren om meer mensen te mobiliseren. Chris zet het op de jaarkalender, datum is 28 maart 2020.

     - 15 april is er een rondetafelgesprek over arbeidsmigranten door de gemeenteraad met dorpsraden en stadsraad.
       Gemeente is bezig met het schrijven van een beleidsstuk. Twee leden willen gaan.

     - Levensboek: het is jammer dat enkele mensen andere functies hebben gekregen binnen de gemeente waardoor zaken stil zijn blijven liggen.
       In april is de volgende bijeenkomst en we hopen als stadsraad dat het levensboek weer opgepakt gaat worden.
   
     - 27 maart is de uitgestelde boomplantdag, kinderen planten een klimaatboom en een bijenboom bij rotonde Franseweg om 10.00 uur.
       Twee leden zullen aanwezig zijn.
   
     - Verhoging afvalstoffenheffing. Na introductie omgekeerd inzamelen liep het contract met het vorige afvalverwerkingsbedrijf af
       en was er een nieuwe aanbesteding. De tarieven waren enorm gestegen wat los stond van omgekeerd inzamelen.
       De communicatie hierover is er wel geweest maar niet duidelijk genoeg.
       Afval scheiden loont nog steeds, doe je dit niet dan betaal je nog meer. Gemeente moet dit goed communiceren en dit is een aandachtspunt.
   
     - Volharding: Claudia neemt nog contact op over 24-uurs muziekfestival.
   
     - Wandelvereniging ‘de Blaar’ is opgegeven waardoor de wandelvierdaagse niet meer georganiseerd dreigt te worden. Wie kan en wil dit organiseren?
       We denken mee en kunnen diverse organisaties benaderen.

4.  GVVP en taakverdeling:
     Het betreffende stadsraadlid wil een taakverdeling maken binnen de werkgroep en een lijst met onderwerpen en prioriteiten aangeven.
     Het aspirantlid wil bij de werkgroep aansluiten naast de overige vier leden.
     Er wordt een datum geprikt voor overleg van de werkgroep en mogelijk aanwezigheid van contactpersoon werkgroep Burg. van Loonstraat.
     Hiervoor het document doornemen en reageren.

5.  Kunstwerk en sponsoring:
     De begroting is nog niet helemaal rond, wij wachten nog op een paar offertes. Wij gaan starten met subsidiefondsen aan te schrijven,
     de voorzitter doet het Coöperatiefonds Rabobank en het Bernardfonds.
     Ander lid heeft een gesprek gehad met Buurtcultuurfonds van Stadlander, zij missen de burgerparticipatie. Hier moeten wij verder over nadenken.
     De voorzitter zal samen met stadsraadlid die het Kunstwerk onder de hoede heeft, een aantal partijen benaderen.

6.  Eerste ontmoeting in de wijk: centrum met centrummanager:
     Nadenken over acties en PR, wat gaan we doen en vragen aan bezoekers? Vanaf 13.30 uur staan er vier stadsraadleden op
     de markt met bijvoorbeeld gek tafeltje met lamp en rode drukknop.
     Invulling op de mail zetten, nagaan of de top drie van aandachtspunten nog relevant is, zijn deze punten nog belangrijk?
     Welke vragen gaan we stellen, of kleine enquête? PR wordt ook door Chris verzorgd als we dit bij haar aanleveren.


7.  Nieuwe naam/logo stadsraad, kosten KvK, ideeën:
     Doorschuiven naar volgende vergadering. We denken erover om de kleurstelling van het logo te wijzigen en
     een pay-off in te voeren (voor en door bewoners?) omdat ons huidige logo te veel lijkt op logo van de gemeente.
     Hierdoor is er soms verwarring en denken inwoners dat we onderdeel van de gemeente zijn.
     Omdat onze naam gevestigd en bekend is willen we deze niet gaan veranderen.
     De PR functionaris maakt voorbeelden en stuurt deze door naar de leden voor reactie.

8.  PR/Communicatie:
     Computer is gecrasht geweest, er is een schone installatie gedaan en het werkt weer.

9.  Rondvraag:
     Het aspirant-lid vraagt om onze visie en jaarplan, we sturen de subsidieonderwerpen en plannen door.

10.  Sluiting.


 

Vergadering : Stadsraad Steenbergen
Datum         : 19 februari 2019
Tijdstip        : 19.30 uur
Locatie        : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.  Opening, welkom aan gasten Marina Fidder, projectleider kerngericht werken gemeente Steenbergen, Paul van der Heijden, geïnteresseerde inwoner.
     Voorstelrondje stadsraad aan Paul van der Heijden en vice versa. Hij woont in Zuid en doet naast zijn werk de opleiding tot vrijwillige brandweer.
     Daar is hij drie avonden per week mee zoet: school, stageavond en leren! In zijn overige vrije tijd wil hij zich, zo veel dit mogelijk is,
     voor de stadsraad inzetten.

    Mededelingen Marina Fidder:
     - Kerncoördinator: de gesprekken lopen, er is veel animo en hij/zij komt volgende keer ook mee.
       De kern-coördinator zal contactpersoon en aanspreekpunt
       voor de stadsraad zijn om de top drie van aandachtspunten te behalen, Marina doet de ondersteuning en training van de kerncoördinatoren.
       Functie-eisen: doortastend, gemotiveerd en goede communicatie met inwoners, het liefst iemand uit de kern zelf.
       1 maart moeten de coördinatoren aangesteld worden, ze zijn al binnen de gemeente werkzaam.
       Een idee is om voor de kern Steenbergen een vaste coördinator te hebben, en Marina als achtervang.
       Wij kunnen input blijven leveren, het is nog steeds wat pionieren voor gemeente.
       De bedoeling is om bij de vergadering van de stadsraad ook regelmatig een van de voormannen van de buitendienst
       mee te laten komen met de kerncoördinator.
       Deze keer was Christian Dekkers van de buitendienst verhinderd, komt mogelijk een volgende keer (of: Marina met nieuwe kerncoördinator).

    -  Initiatievenfonds: er zijn al veel initiatieven in gang gezet: - Ontmoetingswinkel in Kaaistraat iswm
       WijZijn - Repair-café - Oldtimerrit 30 mei, (c.p. Joop Stoeldraaier), ook voor ouderen om mee te rijden - Jubileum Volharding
       (c.p. Claudia de Groen) - Peter van der Zande is bezig iets op te zetten in het park (kiosk?) voordat ‘groot plan aanpak Stadspark’
       plaats vind. Aansluiting zoeken met Peter en uitnodigen voor vergadering, totale parkplan kan nog wel vier jaar duren.
       En verder nog initiatief van een meisje van 12 jaar die graag dikkere paspoppen in de etalages
       van Steenbergen wil zien (samen met Dasja Abresch).
       Ook is er initiatief van Ellis Rozeboom, activiteit voor kinderen met beperking.

    -  Gemeentepagina ook in de Bode: was foute voorlichting, zou alleen in Steenbergse Courant komen te  staan.
       Marina heeft wel doorgegeven dat de stadsraad een rol
       heeft gespeeld in de terugkeer van de papieren gemeentepagina door signalen en inbreng inwoners.
       Dit is niet als zodanig in het persbericht van de gemeente opgenomen.
       Wij vinden dit een slecht voorbeeld van burgerparticipatie.
       Wel heeft in de column van de burgemeester gestaan dat terugkeer naar de papieren versie is gedaan op verzoek van diverse burgers.
       De effectiviteit van de communicatie van de gemeente wordt nu nader onderzocht. De stadsraad ontvangt de persagenda niet meer,
       maar krijgt voortaan alleen openbare persberichten doorgestuurd. Verschil: de persagenda is uitsluitend voor pers,
       en persberichten zijn openbaar dus ook voor raden. Deze kunnen ook gedeeld worden op onze website.

    -  donderdag 21 februari avond over dienstverlening, hier gaat een lid naar toe. Tien willekeurige bewoners zijn uitgenodigd die de enquête
       ‘Ik praat mee’ hebben ingevuld.

2.  Verslag en actielijst vergadering 15 januari 2019:
       Het verslag en de actielijst worden vastgesteld.

3.  Mededelingen:
    -  Verslag ‘Gast van de raad’ 31-01-19:
       De aanwezige leden vonden het heel interessant, leuke gesprekken gevoerd. Aanwezig waren de griffier,
       communicatiemedewerker en twee raadsleden.
       De laatste drie stadsraadleden willen 28 maart gaan, de secretaris meldt hen aan (zat al vol, wordt 18 april!).

    -  Verslag ‘Levensboek’ 14-02-19:
       Mw. Timmermans neemt dit over van Olav Reijers. Het idee is om St. Cultureel erfgoed Steenbergen op te zetten voor onder andere het levensboek
       en Expeditie Nassau. De stadsraad wil geen kartrekker zijn op dit moment, we vinden dat het gedragen en begeleid moet worden door de gemeente.
       Wel samen met heemkunde/archeologie en andere partijen. Het lijkt of het project nu een stille dood sterft en dat zou erg jammer zijn voor
       alles wat er bereikt is. Olav Reijers komt hier op terug.
 
    -  Verslag ‘75 jaar bevrijding’ 14-02-19:
       Door bewoners zelf aangegeven en gebundeld. Angelo Somers heeft o.a. initiatief genomen en er is goede samenwerking.
       Iedere kern geeft en heeft een eigen invulling dus mooi voorbeeld van eigen identiteit/inbreng en samenwerking!
       19 september is de start: 19.00 uur op de begraafplaats. Er is een concert in de Gummarus en 2 november is de officiële herdenking.
 
    -  Expeditie Nassau/behoud Gummaruskerk:
       De voorzitter en secretaris gaan vanuit de stadsraad mee met de inspiratiebusreis op 21 februari naar vier kerken in Brabant die herbestemd zijn.

4.  Verslag bijeenkomst GVVP en taakverdeling:
       Een van de stadsraadleden wil spreekbuis/coördinator zijn van de werkgroep. Hij neemt contact op met Linda Ligtenberg en informeert de anderen.
       Ook contact met andere initiatiefnemers. Zijn de dorpsraden ook betrokken? Er is iemand binnen de gemeente hier actief mee bezig,
       navragen wie dit is. Taakverdeling wordt in de werkgroep vastgesteld.

5.  Kunstwerk rotonde:
       Er is een offerte van dhr. van Meel en het vergunningstraject is gestart.
       Er moeten wel palen in de grond komen en de gemeente vraagt om een constructieberekening en misschien ook nog bodemonderzoek vereist.
       Informatie BTW-nummer wordt opgevraagd, voor- en nadelen ook in verband met aangifte.
       Persmoment presentatie volgende week dinsdag 26 februari, de voorzitter nodigt betreffende pers uit.

6.  Datum vaststellen eerste ontmoeting stadsraad in de wijk: voorstel is het centrum met centrummanager op woensdagmiddag 24 april op de markt.
       De voorzitter nodigt Michael Gijzen uit.

7.  Financiële verantwoording 2018:
       Door DB bekeken, geen bijzonderheden en goedgekeurd. Contributie kleine kernen wordt opgezegd.

8.  PR/Communicatie:
       Geen bijzonderheden.

9.  Rondvraag:
    -  Jeanne Brooijmans wil een afspraak met de stadsraad. De voorzitter nodigt haar uit. Ook navragen hoe de stand van zaken van het Odensehuis is.
    -  Is het een idee om een app-groep te starten voor de stadsraad? Nee, te ingewikkeld om dit goed bij te houden en te behandelen.
       Men kan via site en e-mail reageren.

10. Sluiting.

 


 

Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 15 januari 2019
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

AGENDA

1.  Opening, welkom aan Marina Fidder, projectleider kerngericht werken gemeente Steenbergen.
       (Paul van der Heijden komt 19 februari)
       We doen een wederzijds voorstelrondje. Wij geven aan dat we merken dat we meer contact met de inwoners krijgen,
       er is meer bekendheid van de stadsraad en ook meer betrokkenheid vanuit en met de gemeente.
       Marina is communicatieadviseur van origine, heeft in Rotterdam Zuid gewerkt en vind contacten met de bewoners heel belangrijk.
       Ze heeft veel ervaring met het bereiken van moeilijke doelgroepen. Ze heeft de taken van Marieke Rombouts over genomen.
       Marieke heeft de ‘Ik praat mee’ kaart gemaakt. Naast kerngericht werken is Marina ook binnen de gemeentelijke organisatie actief
       op communicatieniveau en ze gaat over het initiatievenfonds. Medio februari worden de kerncoördinatoren aangesteld die de contactpersoon
       per kern worden. Verbindingen leggen tussen partijen is een belangrijke taak met bijvoorbeeld ondernemers.
       De Lichtjestocht was een mooi voorbeeld van samenwerking in dit geval met de kerken en de theaterschool.
       Wat onze top drie van aandachtspunten betreft staat de GVVP op de eerste plaats. We gaan hier in participeren,
       contactpersoon is Linda Ligtenberg.
       Tweede punt is winkelhart, contactpersoon is Michael Gijzen de centrummanager.
       De penningmeester stuurt de uitslag van de enquête naar hem door.
       Derde punt is ouderenbeleid en het Cromwiel. Er is behoefte aan ontmoeten, (samen) eten voor ouderen.
       Het is van belang dat de zorgvraag van inwoners vanaf 75 jaar in kaart gebracht gaat worden.
       Dit door middel van samenwerking tussen alle huisartsen en de gemeente.
       Marina komt hierop terug. Volgende vergadering is ze aanwezig met de kerncoördinator.
       De informatiepagina komt terug in de Steenbergse Courant en Bode!
       We zouden graag zien dat vermeld wordt dat dit besluit mede tot stand is gekomen door inzet van de stadsraad.

2.  Verslag en actielijst vergadering 11 december 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

3.  Mededelingen:
    -  Stand van zaken ’t Cromwiel
       Esther Prent is hiermee bezig, komt volgende vergadering terug. Hydra heeft contract voor een jaar.
       Als er een werkgroep opgericht wordt willen wij hier in deelnemen.
    -  Bespreking GVVP met Hans Oerlemans en de heer Geers (opvolger Hans), 22 januari 19.30 u locatie de Kuip 12.
       Vijf leden hebben interesse en vier leden zullen aanwezig zijn.

4.  Aanstelling aspirant leden stadsraad:
       De drie aspirant leden willen officieel lid van de stadsraad worden, we heten ze van harte welkom!
       Een van hen zal ondersteunend lid worden.

5.  Kunstwerk rotonde:
       De vergunningsprocedure loopt. Eerst een afwijzing ontvangen omdat het ontwerp niet aan het bestemmingsplan voldeed.
       De wijziging wordt nu aangepast. Een bezwaarprocedure van omwonenden zou nog mogelijk zijn en daarna kan de aanvraag ingediend worden.
       Er is over het kunstwerk vergaderd door de welstandscommissie.
       De pers heeft al contact opgenomen met de voorzitter maar pas als alles rond is berichten we de media.

6.  PR/Communicatie:
    -  er wordt nog een foto van een van de nieuwe leden gevraagd voor op de site
    -  de site was af en toe niet bereikbaar door werkzaamheden
    -  de lay-out van de site wordt nader bekeken

7.  Rondvraag:
    -  Het DB zal de subsidieaanvraag verzorgen en de penningmeester zal een financieel overzicht maken voor volgende vergadering.
    -  Dit was de laatste vergadering in de Vincentiuszaal, de ruimte wordt verbouwd.
       We zullen voorlopig bij toerbeurt bij leden thuis gaan vergaderen.
    -  Wil Borm en Huygens heeft een artikel ter info doorgestuurd naar stadsraad: ‘Water voor de Zeeuwse landbouw’.
       Het besluit over verzilting wordt uitgesteld tot 2031 i.v.m. geldgebrek.

8.  Sluiting.