Vergaderdata stadsraad 2021 en vakanties regio Zuid

12 januari        besloten vergadering: toekomst stadsraad

09 februari                  

16 maart                    

20 april                                  

25 mei                        

29 juni                        

24 augustus             

28 september            

02 november                

14 december               

carnavalsvakantie :       13-02 t/m 21-02

meivakantie:                  01-05 t/m 09-05

zomervakantie:             24-07 t/m 05-09

herfstvakantie:             23-10 t/m 31-10

kerstvakantie:              25-12-2021 t/m 09-01-2022

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Vergadering         : stadsraad Steenbergen
Datum                 : 20 april 2021
Tijdstip                : 19.30 uur
Locatie                : Teams vergadering

VERSLAG.

1.  Opening,

2.  Mededelingen:
     •   ONS Steenbergen, verslag bijeenkomst 29 maart
          De voorzitter heeft gesproken met diegene die onderzoek hoe het centrum (functie) verbetert kan worden. Na alle gesprekken die nog
          volgen zal ze een plan presenteren. Hierop is aangegeven aangegeven dat het frustrerend werkt om wéér in gesprek te gaan en onze
          punten aan te dragen over dit onderwerp (na Hart voor de stad). Wat is er met de vorige input gedaan, het voelt als verloren tijd die hier
          ingestoken is. De aangedragen ideeën en tips zijn benoemd.
     •   stavaza Kunstwerk (verlichting, naam)
          Verlichting twee kerken wordt uitgebreid met twee spotjes, offerte is opgestuurd. De kunstenaar gaat aanpassing maken, dit zal binnenkort
          gedaan worden. Er is een afspraak gemaakt op 28 april voor het maken van een het krantenartikel. De schrijfster bedenkt een originele
          ingang voor het verzinnen van een naam voor het kunstwerk.
     •   besteding kwartje 2020: opties
          Jongerenwerk is benadert voor ideeën voor projecten maar weinig animo, jongerengroep is veranderd, hebben andere behoeften.
          de  sportcoaches zullen worden benaderd voor ideeën.
          Kalender (750 jaar) misschien voor kwartje 2021, andere ideeën worden nagevraagd.
     •   Afspraken gebruik ‘Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ’, aanvulling op vorige vergadering:
     •   Alle officiële inkomende en uitgaande post gaat via info@stadsraadsteenbergen en wordt naar alle leden gestuurd ter informatie.
     •   Notulen worden via info@... verstuurd.
     •   Mails als voorbereiding op een onderwerp/werkgroep om b.v. informatie in te winnen kan vanuit je eigen e-mailbox.
     •   Onderlinge interne reacties op e-mails kunnen vanuit eigen e-mailbox worden verstuurd met info@... in CC.

3.  Verslag en actielijst 16-03-2021:
     Enkele wijzigingen zijn aangepast, verslag en actielijst worden goedgekeurd.

4.  Nieuws werkgroepen:
     •   Ouderen/Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG): financiële ouderenmishandeling
          Verslagje is naar leden verstuurd, met diverse partijen gesproken, WijZijn wil het onderwerp oppakken maar moet wel opdracht
          van gemeente hebben.
     •   GVVP
          Stadsraad wil bredere input dan alleen de rondwegen. Spelregels in amendement zijn niet duidelijk. Adviesraad bespreekt alle punten
          van GVVP, voor specifieke punten kan je je apart per onderwerp aanmelden. SR staat op lijst om benadert te worden
          voor deelname adviesraad.
          Artikel in Steenbergse Bode 14 april: geluidsproductieplafond A4 door verkeersintensiviteit toegenomen: moet er een geluidswal komen?
          Het document wordt opgevraagd. Zie verder punt 7.
          Waarschijnlijk is er vergiftigde grond voor A4 gebruikt, er loopt een onderzoek, begin 2022 uitslag.
          Rijkswaterstaat bagatelliseert de zaak. Zie verder punt 7.
     •   750 jaar bestaan: inwoner wil wel meewerken maar heeft niet het materiaal wat werkgroep nodig heeft.
          Voor materiaal eventueel verder informeren.

5.  Groenzaken: Levensbos, bomen Krommeweg (medewerker groen van de gemeente, uitnodigen?).
     •   Bomen Krommeweg: n.a.v. mail over roetschors is de vraag wat dit voor gevolgen voor de inwoners heeft, bijvoorbeeld verspreiden
          bij het grasmaaien. Waarschuwingsbordjes erbij plaatsen dat het schade voor gezondheid kan hebben?
          Het idee hier over wordt bespreekbaar gemaakt.  
     •   Levensbos: plan is eerst aan gemeenteraad voorgesteld om opdracht te krijgen en budget, dan pas concrete plannen en afstemmen
          met inwoners. Schetsontwerp is nog niet met bewoners besproken. Iemand (extern)er bij betrekken?
          Idee : een soort parkwacht aanstellen, ook voor park.
     •   Status stadspark: raadsmededeling komende vergadering, gemeenteraad wil er alleen 6 ton aan besteden, (voorlopig) geen europese
          subsidie, participanten worden aangeschreven. Wij kunnen een raadslid proberen mee te krijgen met ons plan die dit wil agenderen.
          Er komt een onderzoek door ambtenarij en griffie naar het proces m.b.t. participatie en het vaak stuklopen van zaken in de raad.
          We worden vaak niet gehoord, al zoveel dingen aangedragen waar niets mee gebeurd is b.v. fort Henricus.
          Wellicht nog eens een cursus wegwijs in de politiek/gemeenteraad, hoe werkt alles, hoe lopen de processen?!

6.  Plannen woningen Stadlander:
     Samenwerking gemeente met Stadlander en tante Louise m.b.t. verduurzamen wonen. Binnenkort komt een conceptovereenkomst over
     hoe er samengewerkt gaat worden, achter de schermen is men al wel druk bezig.
     In het natuurgebied bij Schootsvelden mag niet gebouwd worden.

7.  20.30 uur: Informatie kerncoördinator:
     •   contact met ambtenaar i.v.m. verlichting fietspad Lepelstraat: is benoemd in raadsvergadering als toezegging maar zonder termijn.
     •   geluidsoverlast A4 Helwijk/Heijningen/Steenbergse Vliet: heeft dat gevolgen voor Steenbergen b.v. een geluidswal plaatsen
          (met zonnepanelen) tussen Dinteloord en Bergen op Zoom? Bomen plaatsen langs A4 moet eerst door college en dan kan
          er iets mee gebeuren. Kerncoördinator neemt het mee.
     •   vergiftigde grond A4: is Steenbergen hier over ingelicht en wat wordt er aan gedaan? Er zijn vragen gesteld, er wordt gekeken of
          er antwoord gegeven is en of dit openbaar is.
     •   vraag aan nieuwe beheerder Cromwiel, mag maquette daar staan? Wordt na gevraagd.
     •   panden Kaaistraat: zonde dat de gevels verdwijnen, elementen moeten bewaard blijven. Drie panden waar voorheen Toko was:
          nog niet officieel dat daar appartementen komen. Kan de gemeente eisen van projectontwikkelaar dat gevel intact blijft?
          Wordt nagevraagd.
     •   containertuintjes motie is aangenomen. Als we mensen weten die dat willen verzorgen dan doorgeven aan kerncoördinator.
     •   collega van kerncoördinator gestopt, totdat er een opvolger is heeft onze kerncoördinator  kern Nieuw Vossemeer erbij.
          Kernoverleggen schuiven door naar september.
     •   aanvraag kwartje 2021 wordt doorgestuurd.
     •   update convenanten stads-/dorpsraden: de gemeente neemt initiatief. Samen bepalen in welke vorm dat gaat gebeuren.
          UBO aanvragen KvK voor 2022, Er is aan de penningmeester gevraagd dit te doen.
     •   Kruisland heeft leefbaarheidsplan opgesteld, ligt bij de raad, is ter inzage.

8.  Rondvraag:
     •   1: als mensen op eigen initiatief (individueel) vuil willen prikken, faciliteert de gemeente dan?
          Kerncoördinator denkt van wel, ze vraagt het na.
     •   2: zijn arbeidsmigranten in raadsvergadering behandeld?  kerncoördinator weet het niet, vraagt status na.
     •   3: bloemenbakken nog vullen, er wordt melding van gemaakt.
     •   beschoeiing Middenwal: in de brief staat wie benadert kan worden.
     •   vuilnisbakken zitten vaak vol, er is een melding melding gemaakt.
     •   eventueel vergaderingen SR in Cromwiel zonder zaalhuur (alleen consumpties betalen), met nieuwe beheerder opnemen.
     •   vragen over 750 jarig bestaan Steenbergen en het opzetten van de Burendag op 24 september 2022: wil de stadsraad hier
          aan meewerken? Het gaat om hulp bij het opzetten en bemensen activiteiten Burendag in de wijken op die datum.
          Hier willen we aan mee werken.

9.  Sluiting.


Vergadering    : stadsraad Steenbergen
Datum            : 16 maart 2021
Tijdstip           : 20.00 uur
Locatie           : Teams vergadering
 
VERSLAG.

1.  Opening,
     De potentiële kandidaat heeft zich afgemeld in verband met volgen 3 jarige cursus. Hij sluit dus voorlopig niet aan.

2.  Mededelingen:
     - Ondernemersplatform Steenbergen
       Enquêteformulier nog invullen door enkele leden, Wordt door voorzitter 29 maart besproken.
     - Afspraak D66
       Tim Huisman wil afspraak maken om standpunten Stadsraad te bespreken.
     - Brief inwoonster Steenbergen-Noordoost.
       Wil meer dingen voor kinderen in Noordoost. Heeft ook last van geluidsoverlast van feestjes.
       Hondenpoep, ongelijke tegels etc.  is gewezen op de 'MijnGemeente-app'.
       Kan mogelijk aansluiten bij burgerinitiatief voor speeltuintje aan het Slagblok.
       Apparaat voor verjagen marters viel niet in goede aarde.
     - Subsidie aanvraag
       Subsidieaanvraag 2022 Stadsraad is gedaan.
       Aanvraag kwartje 2021 moet nog gebeuren.
     - Correspondentie
       Voor alle inkomende/uitgaande correspondentie dient Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gebruikt te worden
     - Afko’s
       Voortaan in verslaglegging, actielijst en agenda geen afkortingen meer gebruiken. Afkortingen zoals DVG, VLE worden niet door iedereen
       herkend c.q. begrepen.

3.  Verslag en actielijst 09-02-2021:
       Beide worden goedgekeurd en vastgesteld. Het verslag wordt niet tijdens de vergadering besproken maar eventuele opmerkingen etc. op
       het (concept) verslag worden voor de volgende vergadering doorgeven aan de secretaris.
     - Voorleesexpres is afgehandeld.
     - Kwartje jongerenwerk: nog geen terugkoppeling jongerenwerk
     - Er is aangegeven dat niemand binnen werkgroep 750 jaar Steenbergen bezig is met de 'Verjaardagskalender'. Werkgroep kan verder.
       Er is voor 400 jaar de Heen ook een boekje gemaakt, mogelijk hebben de makers nog beeldmateriaal beschikbaar.
     - Nationale opschoondag is helaas niet breed georganiseerd door/met de Gemeente. World cleaningday (18 september 2021) stond als mogelijk
       alternatief op de Gemeentepagina in de Steenbergse Courant van 10 maart 2021.
     - Leefbaarheid - meer prullenbakken langs drukke wandelroutes zeker buiten de kom Steenbergen. Denk hierbij aan het fietspad langs de randweg,
       Oost-Groeneweg, Doornedijkje, Ligneweg, Witte ruiterweg, Welbergswegje en Hoogstraat.

4.  Nieuws wergroepen:
     - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan  
       Aansluiting bij Adviesraad: Hierover is een mail gestuurd.
     - Dementie Vriendelijke Gemeente
       Uitzending Zembla over financiële mishandeling. Wordt navraag gedaan omtrent Alliantie bij Gemeente Steenbergen.
       Alliantie bestaat uit Thuiszorg, Notarissen en dergelijke instanties.
     - Uitvoeringprogramma Mantelzorg
       Toegestuurde plan was ter informatie. Geen verdere actie nodig.
     - Kamer van Koophandel
       De penningmeester is bij KvK geweest in verband met overdracht penningmeesterschap.
       Er wordt een afspraak gemaakt voor overdracht en kascontrole.
     - Secretariaat
       De secretaris moet het info-e-mailadres beheren. Voorlopig blijft dit zoals het is i.v.m technische en digitale (on)mogelijkheden.

5.  Informatie vanuit Gemeente Steenbergen (kerncoördinator):
     - Doe-agenda leefbaarheid
       In de Doe-agenda staan veel zaken die gaan plaats vinden. Waaronder een convenant met Stads- en dorpsraden.
     - Meldingen via de 'Mijn gemeente-app', dan komt het in de melddesk.
     - (In)formele bijeenkomst Stads- en Dorpsraden wordt nog (door de kerncoördinator) georganiseerd.
     - Voorstel opknappen Stadspark moest goedkoper. Wordt medio juni verwacht in de Gemeenteraad.
     - Vragenlijst met betrekking tot de leefbaarheid in Steenbergen. Zie voorlaatste bullet bij agendapunt 3. Meer afvalbakken langs drukke wandelroutes.
       Denk hierbij aan het fietspad langs de randweg, Oost-Groeneweg, Doornedijkje, Ligneweg, Witte ruiterweg, Welbergswegje en Hoogstraatje.

6.  Rondvraag:
     - Terugkoppeling/updates over Arbeidsmigranten komt niet automatisch naar deelnemers Rondetafelgesprek. Chris neemt contact op met werkgroep.
     - Ontwikkeling van Wet over zelfbewoningsplicht door kopers van woonhuizen.
     - Tuintjes om de ondergrondse afvalcontainers (wie doet mee? Wijkvereniging Drievierde?)

7.  Sluiting.


Vergadering    : stadsraad Steenbergen
Datum            : 9 februari 2021
Tijdstip           : 20.00 uur
Locatie           : Teams vergadering
 
VERSLAG

1.  Opening,

2.  Mededelingen:
     - Er zijn drie potentiele leden aangedragen. Zij worden achtereenvolgens uitgenodigd voor aanwezigheid bij de vergadering.
     - VoorleesExpress
       De Stadsraad is benaderd om mee te denken wat betreft het financiële plaatje van de VoorleesExpress.
       Zij krijgen vanuit de gemeente voor 2021 een krappe subsidie.
       Zij richten zich ivm de Corona maatregelen voornamelijk op de periode na de beperkende maatregelen.
       Er wordt gewerkt met een voorleespakket voor een project van 20 weken voor minimaal 40 gezinnen.
       De voorzitter heeft diverse mogelijkheden voor financiele ondersteuning aangedragen.
       Heb je nog een idee voor financiële ondersteuning? Mail dit dan aub even naar de voorzitter.
     - de openstaande punten en vragen voor de politiek worden naar alle raadsleden verstuurd.
       De punten zijn: bomen Kromme Weg en langs A4, bestemming 600 huurhuizen van Stadlander/locatie Onze Stede en de stadsraad
       eerder betrekken bij projecten etc. en niet achteraf wanneer er al een besluit is genomen.

3.  Verslag en actielijst 03-11-2020:
       Beide worden goedgekeurd en vastgesteld.
       Het verslag wordt niet tijdens de vergadering besproken maar eventuele opmerkingen etc. op het (concept) verslag worden voor
       de volgende vergadering doorgeven aan de secretaris.
     - besteding kwartje 2020
       Aangevraagd in december en is al gestort. Besteding: ‘iets’ voor jongeren of bankje begin Kaaistraat.
       Er wordt contact gezocht met het jongerenwerk om te kijken wat zij graag zouden willen.
     - naam kunstwerk rotonde: DNA zit in de fundering en is niet de naam van het kunstwerk. Skyline van Steenbergen wordt het nu
       vaak genoemd, maar we zoeken een originele naam. De voorzitter maakt een voorstel voor een oproep in de media.
     - 750 jarig bestaan
       De werkgroep bestaat uit vier leden van de stadsraad. Er zal contact opgenomen worden met het genootschap van
       de Meermin om ons idee te bespreken.

4.  Stadsraad 2021: terugblik gesprekken januari:
       De voorzitter bedankt de leden voor ieders komst en inbreng!
     - De PR functionaris blijft tot opvolging voor site/PR/FB is gevonden of tijdelijk is overgenomen.
       Aan de site wordt hard gewerkt, als het concept klaar is wordt deze ter inzage voorgelegd. Een lid doet het technische beheer en
       we zoeken nog iemand voor het dagelijks beheer van de site.  
       De penningmeester verzorgt de kascontrole met de voorzitter en regelt de inschrijving KvK.
     - verdeling functies en werkgroepen kan iedereen zich in vinden, aan een inwoner wordt gevraagd of hij
       ondersteunend lid wil worden voor de GVVP.
     - aanvulling werkgroepen:
     - Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG): 2 leden
     - Coronahulp Steenbergen: vier leden en een inwoner
     - activiteiten en taken: o.a. vraag Natuurpodium.
       Eventueel inzet opschoondag samen met de gemeente, de kerncoordinator vraagt na wat de stand van zaken is en wie wat doet.
       Twee leden denken hierover mee.

5.  21.00 uur: Informatie kerncoordinator:
     - punten voor de gemeenteraad worden naar raadsleden afzonderlijk gestuurd.
       Raad wil wel graag een kernbezoek in april of later als het weer mogelijk is.
     - per 1 januari is Chris kerncoordinator van Steenbergen/Welberg en Kruisland voor 24 uur per week. Ze doet geen communicatie meer.
       Doel is meer participatie en meer externe verbindingen in de kernen. De Omgevingswet komt er aan, datum staat nog niet vast.
       Bij alle werkprocessen komen participatie, verbindingen en leefbaarheid aan de orde.
       Ze wil kernoverleg/bijeenkomsten in april/mei opzetten met alle partijen die voor leefbaarheid bezig zijn,
       naast de sociale kant ook praktische zaken zoals wat wordt er georganiseerd in de wijk. Ook mogelijk koppeling met ONS Steenbergen
       op later tijdstip maar het uitganspunt zijn de inwoners.
     - Hebben wij nog speerpunten voor 2021 met betrekking tot leefbaarheid?
       Dit jaar gaan we natuurlijk door met GVVP, arbeidsmigranten en afronding kunstwerk.
       We hebben afgelopen jaren input uit de wijken opgehaald en veel ideeën aangedragen onder andere voor Hart van de stad
       zoals fietsnietjes, toiletten, bankje begin Kaaistraat, Odensehuis, looproute langs het water.
       Veiligheid is ook een belangrijk thema n.a.v. branden en drugshandel. Politie en handhaving zijn hiermee bezig.
       Verder betere verlichting buitengebieden voor scholieren/fietsers: de kerncoordinator neemt dit op binnen de gemeente.
       Wij gaan op een rijtje zetten wat we nog meer willen. De kerncoordinator bespreekt alle initiatieven en kijkt of we samen kunnen
       werken op basis van draagvlak in een wijk. Er is bijvoorbeeld een initiatief voor plaatsen van een picknickbank bij het jeugdhonk
       wat uit jongeren zelf komt.
       De Heen en Kruisland zijn met een eigen leefbaarheidsplan bezig met eigen initiatieven of sluiten aan bij beleidsplannen gemeente.
       Nieuw Vossemeer heeft een groter leefbaarheidsplan opgesteld. Er is ook een LEMON (leefbaarheidsmonitor) onderzoek uit 2019.
       Verder komt er een convenant stads- en dorpsraden en ‘het kwartje’ zal waarschijnlijk vervallen.
       Wij gaan het kwartje voor 2021 nog aanvragen.
     - Strooien tijdens de sneeuw: strooiwagens houden de calamiteitenroute zo goed mogelijk schoon maar door het extreme weer is het
       lastig en is er pas later gelegenheid voor de overige straten.
     - Het beheer van het Cromwiel komt in maart in de gemeenteraad, komt mogelijk onder beheerder van de Vaert.

6.  Rondvraag:
       Kan er op de Middenwal een wak gemaakt worden voor de vogels? Ja, de gemeente heeft daar iemand voor.

7.  Sluiting.