Vergaderdata stadsraadSteenbergen.

In principe vergadert het bestuur van de Stadsraad op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

De bijeenkomsten van de StadsraadSteenbergen zijn niet openbaar tenzij anders vermeld op onze website.

De geplande bijeenkomsten voor dit jaar zijn op de volgende data:

11 januari:        15 februari:      15 maart:         19 april            17 mei                  

19 juli:             13 september:  18 oktober:      15 november: 

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

 

Vergadering: Stadsraad Steenbergen

Datum          : 26 april 2022

Tijdstip        : 19.30 uur

Locatie         : ‘t Cromwiel

 

VERSLAG

1.  Opening en welkom.

2.  Mededelingen/binnengekomen post:

    •  Stavaza jongerenhonk/banken: plaatsing 6 april

       Plaatsing is uitgesteld, jongerenwerker houdt ons op de hoogte.

    •  Plaatsing ‘ouderenbankjes’ KBO

       Een lid is bij het persmoment op 23 maart geweest. Eerste bankje wordt in september geplaatst.

    •  Planning kernenoverleg gemeentehuis: al bericht van kerncoördinator?

       Er is nog geen bericht ontvangen. Interim kerncoördinator vertrekt per 1 mei, dus afwachten hoe opvolging gaat. 

       We kunnen in de Vaert terecht.

    •  We hebben een aantal mails van de gemeente ontvangen die een ieder heeft kunnen lezen.

3.  Verslag en actielijst 15-03-2022:

    •  Beide worden goedgekeurd en vastgesteld.

4.  Nieuws werkgroepen:

    •  Kalender is goed verkocht in het vestingsweekend, hoeveel kalenders er in de winkels zijn verkocht is nog niet bekend. 

       Extra PR verzorgen in de media voor moeder- en vaderdag!

5.  PR/communicatie:

    •  Er is met de webhost gesproken. Zo snel mogelijk een afspraak maken met betrokkenen om misverstanden uit de wereld te helpen.

6.  Plannen stadspark/gezondheidscentrum:

    •  De bewoners van de Zuidwal hebben een brief ontvangen van tanteLouise voor een informatieavond betreffende hun plannen voor 

       het gezondheidscentrum. Deze avond is op 2 mei. Omdat het plan niet alleen de omwonenden aangaat maar alle inwoners 

       van Steenbergen is iedereen welkom!

7.  Toekomst stadsraad: 

     Vragen ter voorbereiding kunnen zijn:

    •  hoe zie je de (functie/taak/invulling van de) stadsraad nu?

    •  hoe zie je de toekomst van de stadsraad?

    •  hoe zie je je eigen rol/invulling voor de stadsraad? 

     We hebben hier intern uitgebreid over gesproken en nemen de uitkomst mee naar het overleg met de gemeente. 

8.  Rondvraag

    •  We zouden dit jaar nog een media-oproep doen over de mogelijkheid om ‘DNA’ in te leveren voor de kokers in het Kunstwerk. 

       We doen dit in het najaar nadat de meeste activiteiten omtrent 750 jaar Steenbergen voorbij zijn. 

9.  Sluiting.

 


Vergadering  : Stadsraad Steenbergen

Datum            : 15 maart 2022

Tijdstip          : 20.15 uur

Locatie           : ‘t Cromwiel

 

VERSLAG

1.  Opening en welkom.

2.  Mededelingen/binnengekomen post:

    •  Veilig Verkeer Nederland stickers

       Stickers van VVN zijn binnen. Actie aanhouden. Er zijn 45 stuks ter beschikking. De adressen van aanvragers doorgeven via infomail. 

       Het totaaloverzicht hoeveel er aan inwoners zijn uitgegeven ontbreekt nog.

    •  Contact webhost

       Het contact met dhr. M. is nog niet tot stand gekomen. Factuur zal opening zijn voor contact. 

    •  Stavaza jongerenhonk/banken: 

       Plaatsing banken vindt 6 april plaats (persmoment). Moet er nog een schildje op de banken komen om aan te geven door wie en wanneer 

       deze zijn geschonken? Aan penningmeester wordt gevraagd of hij voor zo’n plaatje kan zorgen. Als bank er staat formaat bepalen. 

       Er is ook de wens om de beschildering van het jeugdhonk uit te breiden, daar zijn ze over bezig.

    •  Brief subsidie gemeente

       De subsidieregeling ter vervanging van ‘het kwartje’ gaat in per 2023. Grondslag is het convenant met de SR en DR’en. Bestuderen van regeling. 

    •  Planning kernenoverleg gemeentehuis: mei/juni (Locatie ’t Cromwiel)

       Welke onderwerpen? 

   o  Andere naam voor raden om onafhankelijkheid van gemeente meer te benadrukken

   o  Meedenken en organiseren aan de hand van de ansichtkaarten (van kerncoördinator)

   o  Verbetering communicatie en profilering

    •  Vergaderlocatie ’t Cromwiel

       Offerte ’t Cromwiel is ontvangen. Betalingsinterval afstemmen. 

    •  Punten kerncoördinator 

   o  Lian Valkenburg nieuwe teammanager kerncoördinatoren

   o  Gebiedstafels (naar voorbeeld Moerdijk)

   o  Banken (KBO) worden medio september geplaatst. 23 maart is er een persmoment.

   o  De zijkanten van de Napoleonbank zullen niet terugkomen vanwege de conditie van de muur. Hierdoor zullen beugels geen houvast hebben. 

       De informatieborden zullen wel worden opgeknapt.

   o  Tegelwippen: Actie loopt tot in het najaar. Bedenken waar wij kunnen bijdragen. Bijv. Reginahof. 

   o  Op 26 maart is de opschoondag. Aankondiging kwam laat onder onze aandacht.

   o  Gesprek over toekomst stadsraad met kerncoördinator niet in april (te druk) maar op vergadering van 17 mei.

3.  Verslag en actielijst 11-01-2022:

    •  WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

       De gemeente heeft gereageerd. De reactie zal bestudeerd moeten worden en er zal contact met DR’en Dinteloord & Welberg opgenomen worden. 

       De gemeente zal er zelf niet actief op inspelen. Er kunnen workshops door de sportcoaches van de NSSNB verzorgd worden. Uitnodiging volgt. 

    •  UBO is ingediend en gereed.

    •  Verkeer rondom Maria Regina:

   o  Reactie van de Ouderraad ontvangen. Blijft onder de aandacht.

   o  D66 heeft artikel 40-vragen gesteld.

   o  Doorzetten naar Adviesraad Verkeer.

    •  Naar aanleiding van opmerkingen stadsraadlid is een telefoonnummer van nieuwe verantwoordelijke openbaar groen doorgegeven.

    •  Het statusrapport arbeidsmigranten was één van de bijlagen in de agenda van de Raadsvergadering van 8 december 2021

4.  Nieuws werkgroepen:

    •  Kalender

       Verkoop start zaterdag 19 maart. Vrijdag 18 maart kalenders ophalen om te distribueren bij de winkeliers. 

       Er wordt een bericht op social media geplaatst en de SLOS wordt nog benaderd.

    •  GVVP

       Er is gereageerd op de mogelijk te ontstane vacature(s) nadat nieuwe raadsleden zijn vastgesteld. Gesprek volgt op 29 maart.

5.  PR/communicatie:

    •  Veel speerpunten die door de SR zijn aangedragen zijn in het verkiezingsprogramma van Gewoon Lokaal overgenomen. 

       Dit is door Mw. van Caam bevestigd.

6.  Plannen stadspark/gezondheidscentrum: oprichting actiegroep ‘Vrienden van het stadspark!’

    •  De stadsraad kan wel een visie hebben maar we kunnen geen actiegroep of partij ondersteunen.

7.  Vergadering 19 april over toekomst stadsraad:

    •  Datum wordt aangepast. Volgt z.s.m.: het wordt 26 april. 

    •  Volgende reguliere vergadering 17 mei 2022 met kerncoördinator.

8.  Rondvraag:

    •  De plantenbakken in de Kaaistraat staan er armzalig bij. Blijf meldingen maken in de Mijn gemeente-app.

    •  Vandalisme in volkstuinen: ook hier geldt blijf het melden via de Mijn gemeente-app!

9.  Sluiting.

 


Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum                  : 11 januari 2022

Tijdstip                 : 19.30 uur

Locatie                 : Teams.

 

VERSLAG.

1. Opening en welkom.

              Welkom aan alle aanwezigen. Een aspirant lid heeft aangegeven toch niet verder te gaan met de Stadsraad. 

2. Mededelingen/binnengekomen post:

·         Overname taken Kerncoördinator

Kern coördinator zal eind januari het werk weer overdragen.

Naam kunstwerk

De naam voor het kunstwerk is definitief geworden: De skyline van Steenbergen.

De bedenker: nomen nescio. Alle inzenders hebben bericht ontvangen.

·         Kwartje 2020

Het worden twee picknickbanken voor het jeugdhonk. De 1000 pennen met logo zijn besteld voor de burendag in september.

Deze zijn voor de ontmoetingswinkel om toe te passen bij de praatpot. Daarmee is het financieel rondgemaakt.

·         Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

We wachten nog bericht dorpsraad Welberg af. Het is ook niet bekend of de gemeente een reactie op de brief van de

Dorpsraad Dinteloord & Dorpsraad Welberg heeft gegeven.

·         Bankjesproject KBO

De actie loopt. De Napoleonbank zou al klaar zijn, maar is niet volledig. De zijkanten van de bank zijn na de herstelactie niet teruggekomen en

dat wordt wel gewenst door de Stadsraad.

·         Streefbeeld Steenbergen

Er is 23 december 2021 een brief ontvangen over een onderzoek naar het Streefbeeld van Steenbergen.

Wat is het doel van het onderzoek en waar verschilt dit van de Toekomstvisie 2040? Vooralsnog is er weinig behoefte om er iets mee te doen.

Het wachten is op een reactie van de gemeente.

·         Maaibestek/ ecologisch bermbeheer

Het contract met de huidige aannemer is verbroken omdat deze na enkele waarschuwingen nog steeds in gebreke blijft.

Aangezien er slechts twee aannemers op de aanbesteding hebben ingeschreven zijn de verwachtingen dat na een nieuwe aanbesteding de kosten (veel)

hoger zullen uitvallen en dat de prestaties weinig beter zullen zijn.

·         Veilig thuis

In de periode met COVID-19 is ‘Veilig thuis’ een thema wat meer aandacht vraagt.

·         UBO-register

Een stadsraad-lid zal dit op korte termijn oppakken.

·         Stickeractie Veilig Verkeer Nederland

Bij het participatiepunt van VVN zijn stickers verkrijgbaar om een lagere voertuigsnelheid in de woonomgeving te benadrukken.

Er zijn stickers beschikbaar voor de maximale snelheid van 30km en voor in de woonerven zijn stickers met de snelheidsaanduiding 15km.

Als Stadsraad hebben we 45 stickers ontvangen en er zijn er al ± 10 uitgedeeld. Kerncoordinator vraagt waar deze stickers op geplakt worden omdat

het niet de bedoeling is om deze op straatmeubilair te plakken. De stadsraad is het daar mee eens en heeft ook in een mail naar een bewoner gewezen

op de actie die ondernemers in het centrum met betreffende wethouder hebben gestart.

Eerst maar kijken of we voldoende respons hebben voor dat we aandacht in de lokale pers zoeken.

·         Bomen krommeweg

Er zijn 2 bomen niet verwijderd. Stadsraad stuurt een brief naar de gemeente.

3. Verslag en actielijst:

         Op de notulen van 14 december 2021 was de datum niet volledig. 

4. Ingebracht speerpunten politiek:

              Alle leden hebben hun prioriteiten kenbaar gemaakt. Een brief met deze prioriteiten zal worden   

              verstuurd naar de lokale politieke partijen. 

5. Nieuws werkgroepen:

·         Kalender

Het concept is deze week gereed. Maandag 17 januari is de volgende vergadering

·         Streefbeeld Steenbergen

Het wachten is op een reactie van de gemeente voor we besluiten of we er iets mee willen doen.

·         Garage sale

Niets besproken.

·         Digitale media/ sociale media

Men zal in contact treden met ICT-bedrijf omtrent overzetten website, routing email et cetera.

·         Aanvraag subsidie 2023

De aanvraag zal in februari worden opgepakt.

·         Arbeidsmigranten

Na het rondetafelgesprek zijn diverse organisaties verdergegaan met een afsprakenkader. Er zou periodiek een voortgangsrapportage worden gedeeld.

De stadsraad heeft deze (waarschijnlijk) nooit ontvangen maar zijn wel via de agenda’s van raadsvergaderingen openbaar gemaakt.

·         GVVP

Het GVVP-document moet nog worden toegestuurd aan de Adviesraad Verkeer met het verzoek om hierover een gesprek te kunnen voeren.

Ook zijn er bij het participatiepunt.VVN.nl stickers aangevraagd om voertuigbestuurders te attenderen op de snelheid in een woonerf.

Er zijn 45 stickers ontvangen. Er is een flyer opgesteld om inwoners erop te attenderen zodat zij een sticker kunnen opvragen. 

Deze tekst is ook op de website van de SR gezet. 

6.Organiseren kernen overleg door stadsraad Steenbergen:

              Het organiseren van een kernenoverleg met alle dorpsraden stond gepland voor januari. Gezien  

              de situatie rondom COVID-19 wordt dit uitgesteld. Er zal met Kerncoördiantor contact gehouden   

              moeten worden hoe en wanneer dit wel georganiseerd kan worden.

7. Verkeerssituatie rondom Maria Regina:

              Nu het aspirant-lid heeft afgehaakt is de vraag of en door wie er contact gelegd moet worden met

              de ouderraad, het schoolbestuur en de bewoners van de Waterlinie. Pakt het oud aspirant-lid dit   

              alsnog op en wenst hij bijval vanuit de stadsraad Steenbergen?

8.PR/communicatie: 

·         Biebkastjes 

         Het plaatsen van biebkastjes in een eigen voortuin kent geen bijzondere voorschriften. Buiten eigen tuin wil de gemeente meer weten alvorens

         definitieve uitspraken te doen.

·         De nog komende vergaderdata voor 2022 zijn:

15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september, 18 oktober, 15 november.

10. Rondvraag:

·         De werkzaamheden op de Burgemeester van Loonstraat, het creëren van een bushalte, geeft extra overlast omdat de helft van de rijbaan is afgesloten.

         Niet iedereen is genegen om een ander voorrang te geven en trekt daarom een sprintje waardoor de snelheid te hoog is. 

11. Sluiting 

              Volgende vergadering 15 februari 2022. Locatie: afhankelijk van de situatie rondom COVID via  Teams.