Vergaderingen 2017.

volgende vergaderdata:

10 januari
21 februari
21 maart
25 april
30 mei
11 juli  (gaat niet door i.v.m. vakantie).
15 augustus
26 september
31 oktober
12 december.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo stadsraad nieuw.jpg - 34.17 KB

Vergadering         : Stadsraad Steenbergen

Datum                 : 12 december 2017

Tijdstip                : 19.30 uur

Locatie                : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

 

VERSLAG

 1. Opening

Wethouder M. Vos heeft afgemeld voor vanavond.

 1. Presentatie Monirah Schep, coördinator Vluchtelingenwerk Steenbergen

Zie verslag.

 1. Verslag en actielijst vergadering 31 oktober 2017

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Mededelingen:

-          Hart voor de stad

 Het rapport is naar de Gemeente- en burgerraad verstuurd. Hier is nog geen terugkoppeling op ontvangen.

-          Expeditie Nassau

 We besluiten om als stadsraad aan drie van de zeven gekozen onderdelen mee te werken. Dit zijn het Levensboek, de Vesting en het Kenniscafé. De taken zijn   onderling verdeeld.

-          Kerngericht werken: verslag 27-11

 Er is nog geen officieel verslag ontvangen. Twee leden waren aanwezig. Het ‘kwartje’ komt in een grote pot van waaruit de projecten/activiteiten worden bekostigd.  Over de taak van de regisseur wordt op een later tijdstip uitleg gegeven door de gemeente.

-          Bijeenkomst kleine kernen: verslag 29-11

 Door omstandigheden is hier niemand naar toe geweest. Er is om een verslag gevraagd.

-          Besteding kwartje 2017: offerte bankjeshoek Kaaistraat

 Mw. F. Jansen wacht op een offerte van de betreffende afdeling van de gemeente. Wanneer het plan definitief is dan zorgen voor goede PR.

-          Subsidie voor aankleding pand (b.v. geveltuin)

 Hier is geen subsidie voor.

 1. Kunstwerk: besluit nemen

Het idee van de ‘IJsvogel in silhouet’ wordt verder uitgewerkt door betreffende stadsraadlid.

Een ander idee is de heraut op de diverse rotondes van Steenbergen. Komt volgende vergadering terug.

 1. Reactie van de gemeenteraad op onze punten (aangegeven tijdens kernbezoek burgemeester en raadsleden)

Veel punten die wij hebben aangegeven zijn niet beantwoord in de notitie van de gemeente of zijn niet naar tevredenheid beantwoord. We zullen hier een reactie op geven. Enkele leden gaan hier mee aan de slag voor volgende vergadering 16 januari.

 1. PR/Communicatie

Geen mededelingen.

 1. Rondvraag

-          Vergadervoorstel 2018:

 

16-1 met M. Vos en energieambassadeurs                   1-5        21-8        11-12

20-2 met jongerenwerker(s)                                       12-6      25-9

27-3 met Hannie Vos (Odensehuis)                              17-7      30-10

                                                              

-          Er komen zonnepanelen boven de restafvalcontainers. Is dit hufterproof, er is al graffiti geconstateerd!

-          Graag meer uitleg over ingekomen stuk over bestuurlijk toezicht d.d. 8 december 2017.

-          Waar zijn openbare toiletten? Volgens ons bij HEMA, AH, Vraagwijzer, Haven (met pasje). Beter aangeven met bordjes bijvoorbeeld. Wie werkt dit uit?

 1. Sluiting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum                  : 31 oktober 2017

Tijdstip                 : 19.30 uur

Locatie                 : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

 

VERSLAG:

 1. Opening
 2. Verslag en actielijst vergadering 26 september 2017

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Actiepuntenlijst bijgewerkt.

 1. Mededelingen:

-          De gastspreker uit Drimmelen kan niet op een dinsdag tijdens onze vergadering aanwezig zijn. Komt wel op de kerngerichte vergadering voor alle dorps-/stadsraden in februari 2018.

-          Hart voor de stad (n.a.v. gesprek met mw. F. Jansen)

De voorzitter heeft met mw. Jansen twee uur door de stad gelopen en samen hebben ze een overzicht met alle aandachtspunten gemaakt. Deze lijst is doorgespeeld naar betreffende ambtenaar. Enkelen punten: sommige bloembakken staan op plaatsen om parkeren te verhinderen; stoep verhogen bij platanen is niet mogelijk i.v.m. maximale hoogte; er komt aandacht voor beplanting bij Napolenonhuis; prullenbakken naast bankjes blijven staan; meer fietsenrekken in winkelstraten; vervangen van slechte bankjes; Gummarustuin is goed ontvangen.

Is er subsidie voor winkeliers/bewoners voor aankleding pand b.v. geveltuin?

-          Expeditie Nassau

Helaas is dit project niet de winnaar geworden in de race om de Erfgoedprijs 2017: met 200 stemmen verschil is het project uit Breda op de 1e plaats geëindigd! Geen slecht resultaat en de werkgroep gaat door met een aantal plannen met ondersteuning vanuit Erfgoed Brabant. Er is samen met de gemeentefunctionaris naar gekeken en de stadsraad ondersteunt alle zeven ideeën.
Wij maken een keuze bij welke wij ons kunnen/willen inzetten en hoe dat te doen. Dit laten wij voor 5 december weten aan de gemeente. De ideeën in willekeurige volgorde zijn: herstellen vesting/ herstellen verbonden vesting/stadsbierbrouwerij/vestinghuis/kenniscafé/levensboek en vestingspelen.

 

 1. Kerngericht werken: voorbereiden en verslag

Dit komt neer op omgekeerd denken en werken: bewoners actief betrekken bij het gemeentebeleid en mede-eigenaar laten zijn. De gemeente faciliteert burgerinitiatieven zoals ‘Anna zorgt’ in St. Annaland. Dorps/stadsraden worden hier direct bij betrokken en gevraagd om invulling en medewerking te geven aan de uitvoering. Volgende bijeenkomst is 27 november om 19.00 uur. Dezelfde leden zullen hier naar toe gaan. Er moet ook helderheid komen over de besteding van het ‘kwartje’.

 1. Besteding ‘kwartje’: bespreken ideeën

Het idee om bloembakken te vullen vervalt omdat dit een taak is voor de ondernemers. Een ander idee is om een zakje bloembollen aan alle inwoners uit te reiken met daaraan gekoppeld een prijsvraag wie de mooiste creatie heeft. Een van de leden heeft als idee om het ijsvogeltje als kunstwerk uit te voeren en op een goede plek te plaatsen bijvoorbeeld in het (vernieuwde) park of bij de haven. We zien dit beter passen als kunstwerk (zie punt 6). De leden vinden het een goed idee om het bankenhoekje begin Kaaistraat te ‘adopteren’ en op te laten knappen. We vragen een offerte aan bij mw. F. Jansen van de gemeente.

 1. Kunstwerk: bespreken ideeën

Ook hier komt het ijsvogeltje weer aangevlogen als ambassadeur van Steenbergen! Het levensboek kan ook een idee zijn maar de meningen zijn verdeeld of dit als kunstwerk gezien wordt. Het derde idee is een zeemeermin in het Stadspark. De rotondes bij de A4 zijn al door de Jumbo geadopteerd.

         

 1. Duurzame energie: in gesprek met actieve inwoners

We willen wel meedenken maar geen informatiebijeenkomst organiseren. Er wordt een afspraak met de energieambassadeurs en stadsraadleden gemaakt om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Komt terug in de vergadering van januari 2018.

 1. Politiek debat

We zien het niet als onze taak het initiatief te nemen om een debat te organiseren. Dat is een taak van de politiek zelf! Wel willen we onze medewerking verlenen. De aandachtspuntenlijst die we hebben samengesteld is hier een voorbeeld van. Deze lijst is naar alle politieke partijen verstuurd.

 1. PR/Communicatie

Er is ingebroken op de site, gelukkig is alles weer in orde en is er geen schade. Grote bestanden kunnen niet worden geopend op PC/laptop zonder Adobe of Reader DC. Deze programma’s zijn gratis te downloaden, voor tablet/mobiel kan het kosten met zich meebrengen.

 1. Rondvraag

-          Er waren vragen over verlichting van windmolens. Windmolens hoger dan 150 m en molens op aanvliegroutes hebben verplichte verlichting.

-          Camerabewaking: door de camerabewaking bij de haven zijn de daders van het incident aldaar herkend en opgepakt.

-          De speeltuin bij het Podium is vaak vervuild, hier zijn klachten over en een van de leden heeft een foto gemaakt en doorgestuurd naar de gemeente.

-          Meldingen om door te geven aan gemeente: slechte staat fietspad Halsterseweg, en vraag om bladkorven te plaatsen in de wijken. Bij bladoverlast kun je bellen naar de gemeente. Het wijkteam zal dan zo snel mogelijk komen.

 1. Sluiting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum                  : 26 september 2017

Tijdstip                 : 19.30 uur

Locatie                 : Gummaruskerk, Vincentiuszaal 

VERSLAG

 1. Opening
 2. Verslag vergadering van 15 augustus 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Verkiezingspunten 2018

De lijst doornemen en aanvullingen zo spoedig mogelijk naar secretaris sturen. Daarna naar politieke partijen sturen.

 1. Hoe kunnen wij jongeren bereiken?

De secretaris maakt een afspraak met de jongerenwerker(s) om deze op een vergadering uit te nodigen. Dit wordt in januari/februari omdat het welzijnsbeleid dan meer vorm heeft gekregen en er meer te vertellen is. Voor de vergadering van 31 oktober wordt er een gastspreker uit Drimmelen uitgenodigd die komt praten over hoe je als stadsraad contact kan leggen met de inwoners.

Ouderen: een van de leden heeft een vragenlijst van een onderzoek onder ouderen opgevraagd. Deze is gebruikt in Bergen op Zoom en Roosendaal en is misschien ook hier te gebruiken.

 1. Mededelingen o.a.:

- verslag Hart van de Stad 29 augustus

Twee leden zijn naar het overleg geweest. Ze nemen zitting in de groep ‘Groen in de stad/beleving/sfeer’ en hebben diverse ideeën aangedragen (b.v. geveltuintjes, bloembollen, hufterproof ‘boom’bakken, Gummarustuin) nadat ze door Steenbergen zijn gelopen en de groen-inrichting hebben bekeken. In oktober is er een vervolggesprek met mw. F. Jansen van de gemeente.

- verslag stadsraad ontmoet gemeenteraad 9 september

De bijeenkomst is positief ervaren. Er waren veel raadsleden aanwezig en de sfeer was ontspannen en open. Het idee om juist aan de raadsleden te vragen wat zij denken wat er leeft onder de bevolking was een goede zet! Er ontstond een nuttige uitwisseling en veel punten werden door de raadsleden genoteerd. Wij sturen onze ‘verkiezingspuntenlijst’ nog naar alle politieke partijen. De vraag van de raad aan ons om een politiek debat te organiseren wordt volgende vergadering besproken.

- verslag vergadering Evenementenbeleid 18 september

Een druk bezochte vergadering met twee afgevaardigden vanuit de stadsraad. Conclusies:

- twee evenementen in een weekend hoeven elkaar niet te bijten. Wel moet de gemeente beter communiceren met partijen wanneer er vergunningen voor een zelfde dag/weekend worden aangevraagd. Er kan dan juist beter gebruik gemaakt worden van voorzieningen zoals een podium zodat de kosten gedrukt worden.

- aan een groot evenemententerrein is geen behoefte. Op de markt kunnen tot 5.000 mensen staan (tot aan kerk en zonder terrassen). Verder zijn het Floraplein, de haven en het Waterhoefske voldoende geschikt voor activiteiten.

- er is alom ergernis over troep op de markt na een evenement. Hier moet meer aandacht voor zijn bij het verstrekken van de vergunning, en ook op gehandhaafd worden inclusief sancties stellen.

- verslag overleg Wethouder 20 september

Hier waren vijf leden aanwezig, twee ambtenaren en wethouder M. Vos. Het was een constructief overleg waarin we veel punten hebben kunnen overleggen die we als stadsraad van belang achten. Een ervan was om meer PR te verzorgen over onze waterrecreatie in bijvoorbeeld in waterrecreatiebladen.

- evaluatie Jaarmarkt 2017

De leden die tijdens de jaarmarkt rond hebben gelopen vonden het een positieve actie. Er zijn veel leuke en nuttige gesprekken geweest met bezoekers en we hebben de stadsraad weer meer op de kaart gezet en naamsbekendheid gegeven. Het laten zien van ons gezicht wordt gewaardeerd. Volgend jaar willen we een kleine enquête (met slechts enkele vragen) houden onder de bezoekers.

- expeditie Nassau

Tot 1 oktober kan men stemmen op het Levensboek en 5 oktober is de bekendmaking van de winnaar van de laatste drie genomineerden. De voorzitter gaat hier naar toe, en wij duimen!

 1. PR/Communicatie

Omdat onze webbeheerder met ‘digitaal ruimtegebrek’ kampte maakt hij nu gebruikt van Dropbox voor gratis externe opslag. Zolang we hier voldoende aan hebben hoeven we (nog) geen betaalde ruimte.

 1. Rondvraag

-          Kan er een prullenbak geplaatst worden onderaan de haven?

-          De coördinator van Vluchtelingenwerk wordt uitgenodigd voor het overleg van 12 december om uitleg over het beleid te geven. Dit omdat er regelmatig vragen bij de leden komen over statushouders en vluchtelingen.

-          We overwegen het ’kwartje’ dit jaar te gaan besteden aan hanging-baskets in de winkelstraten.

Voor volgend jaar zijn er nog andere ideeën die we later bespreken.

 1. Sluiting


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 15 augustus 2017
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.    Opening en presentatie Claudia de Groen.
       Claudia is aangesteld als intermediair cultuureducatie en visievorming op de basisscholen in Steenbergen.
       Het gaat om creatieve beeldvorming bij kinderen op het gebied van muziek, dans, erfgoed etc.
       Steenbergen doet mee aan het project ‘De Cultuur Loper’ waar 7 van de 9 scholen aan mee doen.
       Claudia begeleidt het traject en door het stappenplan met de scholen te volgen is het doel om de cultuurervaring ook te borgen.
       Daarnaast is het de bedoeling om de lokale aanbieders in het culturele veld bij het project te betrekken.
       De stadsraad staat hier positief tegenover en we zullen elkaar op de hoogte blijven houden.
       Op 18 september is er een beeldvormende raadsvergadering over het evenementenbeleid.
       We zouden graag een gemeenschapsruimte zien die voor alle leeftijden beschikbaar is (laagdrempelig) voor diverse activiteiten.
       Het Cromwiel is volgens ons de aangewezen locatie.
       Kunstwerk: volgens Claudia kan de 20.000 euro eigen inbreng ook in de vorm van zelfwerkzaamheid ingevuld worden.

2.    Stemmingsronde aanname nieuw raadslid:
       Met algemene stemmen wordt het aspirant-lid aangenomen als nieuw stadsraadlid: van harte gefeliciteerd!
       Het lid geeft aan nog zoekende te zijn naar haar rol binnen de stadsraad maar ze heeft een
       positief algemeen beeld gekregen de afgelopen maanden.

3.    Verslag vergadering van 30 mei 2017:
       Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld

4.    Ondertekening Huishoudelijk reglement:
       De aanwezigen ondertekenen het reglement, de afwezigen zullen dit op een later tijdstip doen.

5.    Vragenlijst verkiezingen 2018:
       De vragenlijst zal voor alle politieke partijen worden afgegeven op het gemeentehuis.
       De vragen zullen ook gesteld worden aan de gemeenteraadsleden tijdens het kernbezoek op zaterdag 9 september.

6.    Idee Kunstwerk rotonde Steenbergen:
       Er zijn enkele ideeën genoemd voor het kunstwerk. Idee is ook om een prijsvraag uit te schrijven namens de stadsraad voor alle bewoners
       van Steenbergen om met een idee te komen. Wordt nog verder uitgewerkt.

7.    Hoe kunnen wij jongeren bereiken?
       We willen meer jongeren bereiken en ook hen binnen de stadsraad proberen te betrekken. Het is een moeilijke doelgroep omdat de meeste jongeren
       andere interesses hebben en niet veel hebben met ‘politieke zaken’. We kunnen een enquête houden of een prijsvraag uitschrijven.
       Het jongerenwerk wordt om inbreng gevraagd door een van de leden.

8.    Evaluatie workshop Christel:
       De aanwezigen vonden het eerste deel verhelderend en het tweede deel werd meer gezien als evaluatie van de punten van de eerdere workshop.
       We zullen de leerpunten er uit halen om de komende jaren aan/mee  te gaan werken.

9.    Mededelingen o.a.:
-     Hart van de Stad: twee leden gaan naar de bijeenkomst op 29-8.
-     Expeditie Nassau: in september is er een erfgoed ontmoeting in Tilburg met de laatste gegadigden voor de erfgoedprijs.
      Er was kritiek op de container op de markt als onderkomen van de kleine tentoonstelling.
      Er is voor deze vorm gekozen omdat een container beeldvormend is voor de scheepsvaart.
-     overleg met de Wethouder: de voorzitter vraagt na of het overleg over het centrumplan voortkomt uit of aansluit op ‘Hart voor de stad’.
-     bezoek gemeenteraad aan kernen: Steenbergen 9 september
      Dit vindt plaats van 9.30-11.00 uur, locatie inmiddels bekend: de Kaai. We zullen de vragen die we voor de gemeenteraadsverkiezingen
      hebben meennemen en voorleggen aan de raadsleden.
-     Jaarmarkt 2017
      Er wordt een tijdschema gemaakt en doorgestuurd naar de aanwezige leden.

10.  PR/Communicatie: geen mededelingen.

11.  Rondvraag.

12.  Sluiting.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering    : Stadsraad Steenbergen
Datum            : 30 mei 2017
Tijdstip           : 19.30 uur
Locatie           : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.    Opening: welkom aan Ineke van Meer en Peter Dercks van Vraagwijzer.
2.    Presentatie WMO. Peter en Ineke verzorgden een interessante en nuttige presentatie en beantwoordden veel vragen van de leden.
       Zij lieten de handout van de presentatie en enkele folders voor ons achter als naslagwerk.
3.    Verslag vergadering van 25 april 2017
-      De voorzitter maakt een afspraak met wethouder Vos als vervolg op deze vergadering samen met een van de leden.
       Leerpunt voor ons: ruim voor een (politiek) besluit is genomen adviseren en informeren.
       Dan moeten we natuurlijk wel op tijd geïnformeerd worden vanuit de gemeente.
-      Groene wal: na overleg besluiten we een afspraak met wethouder Zijlmans te maken om onze visie te bespreken.   
-      VVV: de gemeente wil een ander fysiek infopunt opzetten.                
4.    Huishoudelijk reglement
       Het blijkt dat met het versturen van de laatste versie de correcties nog zichtbaar waren. De juiste versie zal met enkele leden nog
       een keer doorgenomen worden en kan dan de eerste vergadering na de vakantie ondertekend worden.
5.    Vragenlijst verkiezingen 2018 (voor iedere politieke partij zoals we bij de VVD hebben aangegeven: vul a.u.b. aan of streep weg)
       De voorzitter heeft de vragenlijst rond 29 april verzonden. Ze stuurt de lijst nogmaals op naar de leden met de vraag deze week
       een reactie te geven waarna de lijst naar de politieke partijen kan worden verstuurd.
6.    Idee Kunstwerk stadsraad Steenbergen: neem je idee mee!
       Tot nu toe twee ideeën voor kunstwerk op rotonde: fietsen: Steenbergen heeft veel met fietsen, de Kleine Tour, ronde van Steenbergen,
       Koos Moerenhout etc. En de meermin: refereert naar onze band met ‘water’. De volgende vergadering ideeën aandragen en bespreken,
       ook wie de opdracht krijgt (b.v. Ravelijn) en welke rotonde (b.v. bij A4, Cuel)
7.    Hoe kunnen wij jongeren bereiken?
       Naar volgende vergadering doorgeschoven.
8.    Evaluatie workshop Christel
       Volgende vergadering bespreken we de workshop inhoudelijk.
9.    Mededelingen o.a.
-      presentatie wijkteams: wie gaat er naar toe? Drie leden zullen op de Markt aanwezig zijn.
-      Hart van de Stad: uittreden als Stadsraad?  De voorzitter ziet geen meerwaarde in deelname aan deze groep.
       Winkeliers staan niet open voor andere ideeën en met onze input is niets gedaan. 19 juni is de presentatie.
-      contact kernwethouder: zie punt 3.
-      gesprek J. Veraart: een van de leden zal een verslagje maken en doorsturen.
       Het was een goed gesprek en de heer Veraart wil contact met SR houden.
-      expeditie Nassau: wie neemt dit over in juli? Een van de leden zal de voorzitter vervangen.
       Ideeën zijn ingeleverd, afwachten of ons idee wordt uitgekozen!
-      kerncentrale Doel: weer twee keer defect in mei!
-      Havenfeest: iedereen dank voor zijn/haar inzet, knelpunten zijn doorgegeven, het was een geslaagd evenement.
10.   PR/Communicatie
-      Er staat een verkeerde adreslink van de stadsraad op Google. De beheerder is hiermee bezig en het wordt opgelost.
-      De site Wijkconnect is niet geschikt als website, te weinig mogelijkheden en opslagruimte.
-      Voor uitbreiding van onze opslagcapaciteit wordt We transfer of Dropbox geadviseerd, met voorkeur voor deze laatste.
       Kosten zijn 10-15 euro per maand.
11.   Rondvraag
-      Komt er een evaluatie van de presentatie wijkteams? De voorzitter vraagt dit na.
-      Waar gaan we ons kwartje aan besteden? Scouting dak, Jongerenhonk…..ideeën graag op volgende vergadering! Kijk ook eens op Yalp.
-      Twee leden zijn bij overleg met burgemeester en stads-/dorpsraden geweest. Daar werd o.a. de toekomstvisie omgevingswet gepresenteerd.
       In juni komt dit voorstel in de gemeenteraad.
12.  Sluiting
       De voorzitter sluit de vergadering. Eerst volgende vergadering is 15 augustus, iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum             : 25 april 2017

Tijdstip             : 19.30 uur

Locatie             : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

Aanwezig          : M. Vos, R. Smout, R. Bronnewasser, S. Damen, J. van Kaam, D. van Duin,  L. Tjioe, E. Sanders (verslag).

VERSLAG:

     1.       Opening , welkom aan Marijke Vos

     2.       Mededelingen o.a.:

-          Visitekaartje stadsraad/nieuw stadsraadlogo ook op briefpapier

Visitekaartjes stadsraad zijn gemaakt en uitgedeeld. Achterkant is blanco gelaten om eventueel je naam op te schrijven. Aan ontwerper vragen om het origineel ontwerp door te sturen i.v.m. briefpapier.

-         Jaarvergadering Kleine Kernen 23-3-2017

Er is aan de leden al een verslag verstuurd. Als zodanig krijgt deze vorm geen subsidie/budget meer. De groep houdt op te bestaan en werkt nog lopende zaken af. Alleen per project kan er bij de gemeente subsidie aangevraagd worden. De werkgroep Kleine Kernen kan per project nog  info/advies verstrekken

-         Presentatie wijkteam centrum Steenbergen + stadsraad op zaterdag 17-06-2017

Op 30 mei afspreken wie er van de stadsraad naar toe gaat. Bij de gemeente navragen wanneer er een evaluatiemoment gepland is.

-        Nieuwe datum workshop: dinsdag- of woensdagavond in mei

Workshop over functioneren stadsraad zal op dinsdagavond 16 mei zijn. Mogelijk zal het bij C. thuis zijn.

-        Openingsfeest haven: koffie/thee en catering (zie schema)

De voorzitter stuurt de mail van de organisatie door naar leden. Gevraagd is om naast de 5 standhouders ook de vrijwilligers op de pier van koffie en thee te voorzien. Er komt een aparte tent waar koffie en thee ed. klaargemaakt kunnen worden. Zaterdag 20 en zondag 21 mei van 11 tot 17 uur wordt onze bijdrage gevraagd. Wenselijk is om met 3 personen aanwezig te zijn. Er is een schema gemaakt wat wordt doorgestuurd naar iedereen.

-        17 mei 16.00-18.00 uur bijeenkomst dorpsraden/stadsraad en burgemeester: welke gespreksonderwerpen (neem deze mee op 25 april)?

Van de raden zijn voorzitter en secretaris aanwezig. Graag de gespreksonderwerpen mailen naar de voorzitter. M. Vos zal ook aanwezig zijn.

-        Expeditie Nassau

Dit is een ontdekkingstocht om te proberen Steenbergen als vestingstad op de kaart te zetten. Fort Henricus is hier een belangrijk onderdeel van. Voordat Steenbergen in 1272 stadrechten kreeg is er ook veel gebeurd. Informatie hierover en over andere kleine forten wordt doorgestuurd.

-        Hart van de Stad

M. Vos is budgethoudster. Stadsraad zit in werkgroep 3 (van 5 werkgroepen). 19 juni 19.00 tot 21.00 hebben de werkgroepen een presentatie. M. Vos is daarbij aanwezig. Veel ideeën vanuit de stadsraad zijn helaas afgekeurd. De voortgang wordt gevolgd.

-        Behoud Gummarus

De voorzitter heeft vanuit de stadsraad zitting in commissie ‘Behoud Gummarus’. De kerk is een rijksmonument. Er is nu onderzoek gaande naar andere functies voor het gebouw. Er zijn veel niet kerkelijke mensen die voor het behoud van de Gummarus zijn. Wordt vervolgd.

-        Focusgroep vervoersbehoeften bijeenkomst 18-4-2017

De leden die hier aanwezig zijn geweest zullen het verslag online zetten.

-        Vraag bewonersgroep Kruispoort betreffende de Platanen

Deze bomen hebben veel blad en bewoners zijn bang dat takken de huizen beschadigen. Ook is er veel last van bladeren in dakgoten ed. Overlast is geen reden om bomen te kappen. Gemeente heeft toegezegd om de bomen op korte termijn te snoeien.

-        Huishoudelijk reglement

B. van Kesteren is deze nog aan het nakijken. Er wordt contact opgenomen over de voortgang. 

-        Zwerfvuil

Dit veroorzaakt veel overlast. De klachten liggen nu bij de gemeenteraad en wethouder.

     3.       Verslag vergadering van 21 maart 2017

              Er zijn geen opmerkingen gekomen, hierbij vastgesteld.

     4.       Vragen aan kernwethouder M. Vos

-       De Lindenburgh. Is de vergunning al afgegeven? Wanneer starten ze?

Bouwaanvraag wordt binnenkort verwacht van Tante Louise. Er wordt aan de haven gebouwd. De stadsraad geeft aan dat allerlei onduidelijkheden hierover veel onrust veroorzaakt bij inwoners van de stad.

-       Kerncentrale Doel. Wij maken ons grote zorgen over onze veiligheid! Burgemeester en buurgemeenten hebben bezorgdheid geuit. Wat is de vooruitgang hierin?

De vooruitgang is dat de burgemeester hiermee op Europees niveau mee bezig is. Wellicht mee te nemen in overleg met raden en burgemeester op 17 mei.

-       Wat is het standpunt van de gemeente Steenbergen m.b.t. het nieuwe 380 KV tracé?

Hoe is dit standpunt tot stand gekomen?

Het standpunt van de gemeente Steenbergen blijft bij de eerste opzet, namelijk zuidkant. Hierbij overlapt het een klein beetje de gemeente Steenbergen. Op woensdag 10 mei zal er een oordeelvormende raadsvergadering plaatsvinden. P. Lepolder heeft dit in haar takenpakket. Gemeenten hebben inspraak, maar uiteindelijk beslist het ministerie. De discussie die volgt vindt M. Vos “Stadsraadoverstijgend”.

-       Waarom heeft de gemeente Steenbergen niet deelgenomen aan de landelijke kwantitatieve inventarisatie van de gemeentelijke aanpak regenwateroverlast door de stichting Rioned?

Dit kwam door tijdgebrek en prioriteiten stellen. Het onderwerp komt weer in een ander verband terug.

-       Waarom heeft de gemeente Steenbergen geen bezwaar gemaakt tegen het verhogen van het grondwaterpeilbesluit van het waterlandschap om deze te verhogen in Steenbergen Zuid?

Antwoord is inmiddels per mail door M. Vos gegeven.

-       Kunstwerken kernen: mogelijk aanspraak maken op €10.000. Hoe gaat dit in zijn werk?

M. Vos regelt het opsturen van de subsidieregeling gemeente. Daar staat alles in wat we willen weten.

-       Waarom hebben wij geen VVV in ons gemeentehuis?

VVV is een apart en erg duur orgaan. Wel is er een agentschap met toeristische tips en dergelijke maar dit werkt niet omdat het onbekend is. De gemeente bekijkt om via Brabantse Wal toerisme te promoten. Er is geen specifieke ambtenaar voor de promotie van Steenbergen. Promotie valt onder verschillende takken van gemeente.

-       Omgekeerd inzamelen. Uitzending Kassa en ervaringen andere gemeenten.

Wat is het kostenplaatje? Wat brengt het nu op (plastic/GFT/papier/glas)?

Deze ervaringen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken want in gemeente Steenbergen betaal je niet voor elke afvalzak die je in de container gooit. Het tarief van de gemeentelijke heffing afval blijft in ieder geval voor 2018 gelijk.

-       Geluidsoverlast A4. Zijn er al nieuwe berekeningen betreffende geluidsoverlast en de vervuiling? Is een groene haag geen goede oplossing voor zowel geluid als vervuiling?

Er is een gezamenlijke brief gestuurd vanuit de gemeenten Moerdijk, Bergen op Zoom en Steenbergen naar de overheid vanwege de financiën die over zijn en de behoefte om die voor geluidswallen te gebruiken. Nu is het wachten op antwoord. M. Vos kan niet zeggen hoelang er op antwoord gewacht wordt door de gemeenten. Rijkswaterstaat is het uitvoerende orgaan van het ministerie. Er zijn al nieuwe berekeningen  betreffende geluidsoverlast en de vervuiling en die blijven volgens M. onder de norm.  Het idee dat een groene haag een goede oplossing is voor zowel geluid als vervuiling moet bij de raad ingediend worden.

-       Oude loodsen Steenbergs havengebied. Blijven deze loodsen staan? Of zijn er plannen?

Deze zijn particulier bezit. De loods bij fort Henricus is nu in bezit van gemeente.

     5.       Pr/Communicatie

              Geen nieuws.

     6.       Rondvraag

-       Klacht over veel hondenpoep. Dit is echt de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. Men moet elkaar hierop aanspreken…

-       Zebrapad wordt niet aangelegd in 30 km zone.

         -          A.s. zaterdag heeft de VVD een bijeenkomst bij de Kaai. Aan de voorzitter is gevraagd om vanuit de stadsraad

              punten aan te geven die spelen. VVD kan een en ander als speerpunt gebruiken in hun partijprogramma.         

     7.       Sluiting.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering          : Stadsraad Steenbergen

Datum                 : 21 maart 2017

Tijdstip                : 19.30 uur

Locatie                : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

Aanwezig             : M. Ouhajji (eerste deel), R. Smout, R. Bronnewasser, S. Damen, J. van Kaam, D. van Duin,  L. Tjioe,

                           E. Sanders en E. Vink

Afwezig m.k.        : S. van der Heide

 

VERSLAG

1.     Opening , welkom aan Majda Ouhajji van BN/de Stem en voorstellen stadsraad.

De leden stellen zich voor en er wordt een stukje historie van de stadsraad verteld.

Ons doel is om de kloof tussen de inwoners van Steenbergen (stad) en de gemeente te verkleinen. We nemen deel aan diverse activiteiten waar we steeds vaker voor worden gevraagd of uitgenodigd, door de gemeente of organisaties. Leden worden vaak aangesproken door inwoners over diverse onderwerpen waarover we met elkaar besluiten of we er een actiepunt van maken. De bekendheid van de stadsraad begint te komen maar we kunnen hier nog een slag in slaan. Bij de gemeente staan we wel steeds meer op de kaart, mede door de aanwezigheid tijdens vergaderingen en de contacten met de kernwethouder. We zijn wel kritisch en geven bij de gemeente  regelmatig aan waar het in de communicatie misgaat.

Onze plannen en huidige actiepunten worden benoemd. Majda stuurt het conceptartikel nog door naar de voorzitter voor de publicatie.

2.    Mededelingen:

-         Omgekeerd inzamelen: informatie bijeenkomsten voor Noord, Zuid en centrum op 23 en 27 maart, alle info en container overzicht staat op gemeentesite.

-         Groen langs A4: er is telefonisch contact geweest met Martin Meulblok, er komt een afspraak met de stadsraad.

-         Antwoord brief laanbomen: positief antwoord ontvangen van Frederique Jansen (gemeente).

-         Vesting Steenbergen/expeditie Nassau: naamswijziging naar ‘Expeditie Nassau’. De voorzitter gaat ’schouwlopen’ om ideeën op te doen. We zijn afgevaardigd in de groep ‘Educatie’. In 1272 heeft Steenbergen stadsrechten gekregen, volgens een van de leden is er al informatie over Steenbergen van voor die tijd, hij stuurt dit door.

-         Boekpresentatie Fort Henricus: twee leden zijn hierbij aanwezig geweest, het was erg interessant en de stadsraad heeft het boek mogen ontvangen.

-         Hart van de stad: er zijn ambitieuze plannen in ontwikkeling en het is afwachten welke er doorgang zullen vinden. Een van de ideeën is om welkomstborden bij Steenbergen te plaatsen.

-        Kaderbrief RAV Brabant ambulance zorg gemeente: brief is in de maak.

-         Openingsfeest haven: schema opstellen: er wordt een opzet van het tijdschema gemaakt, komt volgende vergadering terug.

-          Lindenburgh: geen verder nieuws dan dat het terrein gladgemaakt is. De gemeente moet eerst saneren vanwege afvalresten suikerfabriek. De     raad zal zich sterk maken dat er wel een verpleeghuis terug komt in Steenbergen! Zij vinden dat ouderenhuisvesting boven waterrecreatie gaat. We vragen de kernwethouder volgende vergadering naar stand van zaken.

-        Algemeen visitekaartje voor Stadsraad: Jelle (zoon van een van de leden) maakt een vervolgontwerp, hij heeft een conceptontwerp gemaakt wat bekeken wordt. Idee is om de kleur geel er in te verwerken  naast groen/blauw (kleur uit wapen), het plattegrondje verdwijnt.

-        Ondertekenen overeenkomst met WVS: de voorzitter zal aanwezig zijn.

-        Artikel over aanvragen teruggave kosten die gemaakt zijn met betrekking tot informatieavond AZC: artikel is naar Petra Lepolder gemaild.

-        Bijeenkomst dorpsraden en stadsraad op 17 mei 16.00 uur in gemeentehuis: graag punten aandragen bij voorzitter.

-        Vergadering kleine kernen 23 maart in Oud Gastel: twee leden gaan hier naar toe.

 

3.     Verslag vergadering van 21 februari 2017: geen opmerkingen/aanvullingen ontvangen dus vastgesteld.

 

4.     Onderwerpen (en indien nodig de terugkoppeling van):

a.    Ondertekenen huisreglement (graag voor vergadering goed doorlezen, voorzitter zorgt voor formulieren ter ondertekening).

Dit kan nog niet gebeuren, het moet nog eens juridisch bekeken worden!

b.    Hoe kunnen wij de kloof tussen Gemeente en inwoners verkleinen en ze met elkaar in contact brengen: plan verder uitwerken. Dit punt komt iedere vergadering terug, er is een werkgroepje  gevormd die voorbereidingen ‘verkiezingsavond ‘zal treffen. Een ander idee is om inloopdagen/avonden voor inwoners te organiseren.

c.    Brief kunstwerk kernen.

Vertekend bericht: om voor de € 10.000 in aanmerking te komen moet men eerst zelf

€ 20.000 inleggen! Vraag voor de wethouder, is dit een jaarlijkse bijdrage?

d.    Vragen voor kernwethouder M. Vos (vergadering 24 april) naar de voorzitter sturen a.u.b.!

e.    Workshop functioneren stadsraad op 19 april.

We gaan de uitkomsten van vorig jaar verder uitwerken.

5.     Pr/Communicatie

Het briefpapier is aangepast, we wachten met gebruik totdat we het logo hebben vastgesteld.

Verder geen nieuws.

6.     Rondvraag

-        Hoe gaan we om met conflicterende belangen van leden binnen de stadsraad? Hier is geen pasklaar antwoord op, we stellen ons in ieder geval neutraal op en hangen geen politieke partijen of eenzijdige standpunten aan en doen niet mee aan demonstraties.

-        Er is een werkgroep OV bereikbaarheid (buslijnen), een lid zal hier zitting in hebben.

 .       Sluiting.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Vergadering         : Stadsraad Steenbergen

Datum                 : 21 februari 2017

Tijdstip                : 19.30 uur

Locatie                : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

Aanwezig            : Leden L. Tjioe, A. Luijkx, R. Smout, J. Damen, D. van Duin, E. Vink, E. Sanders.

Afwezig m.k.       : R. Bronnewasser, J. van Kaam en S. van der Heijde.

VERSLAG

Welkom, opening en voorstelronde

De twee geïnteresseerde dames worden verwelkomd en stellen zichzelf voor. S is samen met haar echtgenoot eind jaren negentig naar Steenbergen (terug) gekomen na enkele jaren in Frankrijk te hebben gewoond. Ze heeft onder andere als docent Nederlands gewerkt en haar interessegebieden zijn toerisme en natuur. E is verpleegkundige en heeft in de gehandicaptenzorg gewerkt. Ze is 10 jaar geleden gestopt met werken en heeft toen enkele jaren met haar echtgenoot gezeild in Zuid Europa. De aanwezige stadsraadleden stellen zich kort voor.

Mededelingen:

Opzegging stadsraadleden

Twee leden hebben opgezegd als lid vanwege persoonlijke redenen. Een ander lid stopt als actief lid maar wil wel ondersteunend lid blijven.  Zij worden namens de stadsraad bedankt voor hun bijdragen. De voorzitter zal de heren vragen de spullen van de stadsraad terug te brengen.

Omgekeerd inzamelen: 7 maart 19.30 uur gemeentehuis (niet openbaar)

Hier zullen vier leden naar toe gaan. Er is een huis-aan-huis folder verspreid waar onder andere in te lezen is waar de ondergrondse containers gepland staan. Enkele bewoners van de B. van Loonstraat hebben een kritische brief naar het college gestuurd. Ze vinden onder andere dat de containers te klein zijn. De GFT containers worden ook mini containers. Heb je een tuin dan is de grote container nog niet voldoende. Mensen zouden zelf de grootte van de container moeten kunnen bepalen.

Er zijn meer bezwaren door minder goede ervaringen in het land. Na de bijeenkomst en de terugkoppeling hiervan komt dit punt op de volgende vergadering terug.

Groen langs A4

De brief hierover is 2 januari afgegeven bij de gemeente maar nog geen antwoord ontvangen. Volgens een artikel in het AD zijn de metingen bij de A4 niet goed uitgevoerd.

Brief laanbomen

Op 19 februari is een brief van Jacq van Kaam namens de stadsraad naar de gemeente verstuurd. Hierop is al antwoord ontvangen op 23 februari van Mw. F. Jansen. Het beeld is herkenbaar, er is een budget beschikbaar gesteld voor het groenbeheer 2017. Tweede en derde kwartaal staan Molenweg en Noorddonk op de planning, Franseweg moet nog bekeken worden.

Zij geeft aan dat het haar zinvol lijkt de stadsraad op de hoogte te houden van de plannen, planvoorbereiding en over de uitvoering.

Vesting Steenbergen: 7 maart 12.00-16.30 uur

Dit project is opgezet door Paul Kop (gemeente). Doel is om de oude vestingpunten voor publiek zichtbaar te maken. Er zijn diverse partijen benaderd zoals de heemkunde, archeologie en horeca. De stadsraad zal ook deelnemen in de werkgroep.

Vergaderruimte Vincentiuszaal

We blijven hier vergaderen en zorgen zelf voor koffie/thee/etc. Wanneer er kosten berekend gaan worden voor het gebruik van deze ruimte kunnen we uitwijken naar de kantine van AH of bij een stadsraadlid thuis.

Mobiele geluidsinstallatie (evenementenplatform)

Dit plan moet nog verder uitgewerkt worden, het idee is om een soort fonds op te richten. De stadsraad overweegt of het ’kwartje’ hieraan besteed gaat worden.

Brief kerncentrale Doel

We vinden dat we als stadsraad een brief naar het college moeten sturen met onze zorgen over de kerncentrale. Twee leden zullen een opzet maken voor deze brief.

Uitnodiging boekpresentatie Fort Henricus: 8 maart 15.30-16.30 uur bibliotheek

De voorzitter gaat hier naar toe met een of twee leden.

Correctie gegevens Stadsraad gemeentegids

Zal doorgegeven worden.

Kaderbrief RAV Brabant: ambulance zorg gemeente

Namens de stadsraad zal er een brief verstuurd worden.

Interview BN de Stem

Majda Ouhajji zal volgende vergadering 21 maart aanwezig zijn om kennis te maken.

’t Cromwiel

Volgens de eerdere inventarisering door een lid van de stadsraad zijn de klachten over het Cromwiel verminderd en loopt alles beter. Toch zijn er geluiden dat het vooral op het gebied van communicatie met Hydra niet vlekkeloos verloopt. Omdat het beheer nu commercieel is besluiten we om hier voorlopig geen verdere actie in te ondernemen.

Openingsfeest haven

We betreuren het dat er geen programma voor jeugd/jongeren is tijdens het openingsweekend. Als reden wordt gegeven dat Steenbergen Live dan plaatsvindt. De voorzitter neemt hierover contact op met het evenementenplatform.

Nieuwe locatie politie

Sinds 20 februari is de politie op het gemeentehuis gehuisvest. Veel taken zijn naar Breda gegaan en de contacten met de politie zullen voornamelijk digitaal verlopen.

Hart voor de stad

De voorzitter is bij de startbijeenkomst geweest en neemt namens de stadsraad zitting in de werkgroep “ Beleving en sfeer”. Er zullen nog enkele leden aansluiten. In  totaal zijn er vijf werkgroepen. De volgende bijeenkomst is donderdag 16 maart om 19.00 uur bij Linfina.

Verslag vergadering van 10 januari 2017

Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd. Streven is om het (concept)verslag en actielijst binnen een week na de vergadering te versturen. Opmerkingen en wijzigingen binnen een week terugkoppelen naar de secretaris. De gekoppelde data voor de uitvoering van de acties op de actielijst was voor veel zaken te snel, per actiepunt zal bepaald worden wat een redelijke termijn is. De agenda voor de volgende vergadering zal een week van te voren worden verstuurd naar de leden.

Onderwerpen (en indien nodig de terugkoppeling van):

Ondertekenen huisreglement (graag voor vergadering goed doorlezen (!), voorzitter zorgt voor formulieren)

De secretaris heeft aanpassingen voordat het reglement ondertekend kan worden. Daarna wordt het stuk nog grammaticaal geredigeerd. De ondertekening zal dan volgende vergadering plaatsvinden.

Ouderenzorg: laatste nieuws thuiszorg Roosendaal (DAT en TWB), heeft dit gevolgen voor de thuiszorg in Steenbergen?

De contracten met thuiszorgaanbieders in Steenbergen lopen dit jaar nog gewoon door en de ontslagen in Roosendaal hebben hier dus geen gevolgen. Volgend jaar zijn er nieuwe aanbestedingen. Op de vergadering van 30 mei komen Ineke van Meer  (WMO) en Peter Dercks (Vraagwijzer) hier voorlichting over geven.

Hoe kunnen wij de kloof tussen Gemeente en inwoners verkleinen en ze met elkaar in contact brengen?

Er zijn diverse ideeën binnen gekomen bij de voorzitter. Een ervan is het organiseren van een politiek debat met de verschillende partijen in Steenbergen volgend jaar januari (voor de gemeenteraadsverkiezingen). Met als leidraad: ‘Wat stond er in het verkiezingsprogramma vier jaar terug en wat is er hier van uitgevoerd?’

Volgende vergadering een werkgroepje samenstellen en ideeën verzamelen.

Algemeen visitekaartje voor Stadsraad?

Is akkoord bevonden. 

Pr/Communicatie

Geen nieuws. 

Rondvraag

Marijke Vos is voor de vergadering van 25 april uitgenodigd.

De voorzitter heeft gevraagd om een datum vast te leggen voor een vergadering met burgemeester, kernwethouders en dorpsraden.

Jan Veraart heeft aangegeven een afspraak met de stadsraad te willen maken. Dit zal met een kleine afvaardiging gepland worden.

Er zal een avond gepland worden met Christel van Stylish Consultancy als vervolg op de workshop van vorig jaar. Dit zal zijn op woensdag 19 april van 19-22 uur.

 

Sluiting.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vergadering      : Stadsraad Steenbergen

Datum                  : 10 januari 2017

Tijdstip                : 19.30 uur

Locatie                 : Gummaruskerk, Vincentiuszaal

VERSLAG

1.       Welkom en opening met de beste wensen van de voorzitter.

2.       Mededelingen:

-          Steenbergen Zuid: deel 1 is in beeld gebracht. Bewoners konden reageren. Gemeente was blij met de opkomst op de info avond en de reacties nadien. Als stadsraad hebben wij per brief ook een reactie gegeven. Op 14 december hebben twee in Zuid wonende leden van de stadsraad nog een aanvullend gesprek hierover gehad op het gemeentehuis. Wij blijven hierbij betrokken. Voor de duidelijkheid: ondergrondse containers zijn alleen voor restafval!  (papier/ plastic/ groen in kliko's)

-          Groen langs A4: namens de stadsraad is er 11-10-2016 een brief gestuurd naar de Gemeente met het idee om een natuurlijke "groene muur" langs de A4 te plaatsen. Voordeel: minder geluidsoverlast, minder lichtoverlast, landelijke inpassing, absorbeert/schermt het fijnstof (af) en wordt woon- en/of foerageplaats van vogels en insecten. 01-11-2016 antwoord gemeente: Rijkswaterstaat is uitvoerend orgaan. Hierop antwoord stadsraad: brief 02-01-2017 met verduidelijking en verwijzingen naar het Tracébesluit en verwijzing naar bericht Ministerie Infrastructuur en Milieu in het AD van 30-12-2016 betreffende geluidproductieplafonds.

-          Nieuwjaarsreceptie 02-01-2017: was niet zo druk bezocht, wellicht omdat het nog (school) vakantie was. De stadsraad is aanwezig geweest met 4 personen.

-          Bijeenkomst bewoners Burg. van Loonstraat:  na een door de gemeente gehouden enquête bij de omwonenden is er een bijeenkomst geweest in het gemeentehuis. Hierbij is de stadsraad aanwezig geweest. Parkeervakken verbreden was niet nodig volgens omwonenden. Er is te veel verkeer! De gemeente laat uitzoeken waar het verkeer vandaan komt en waar het vervolgens naar toe gaat. Ook bekijken zij de mogelijkheid om een verbindingsweg te maken met het industrieterrein. Het landbouwverkeer zou dan via de Westlandselangeweg naar de Heen kunnen.
Uit onderzoek bleek dat 85 % van het verkeer een snelheid van gemiddeld 34 km/uur heeft. Het plaatsen van (afslag) borden ‘Steenbergen Noord/Zuid’ langs de A4 is geen optie volgens Rijkswaterstaat.

-          Openingsfeest haven: uitnodiging vergadering 18-01-2017. Twee van onze leden gaan hier naar toe. Wij willen bijdragen in de vorm van gastheer of gastvrouw voor de kraamhouders op de kade zoals reeds eerder toegezegd.

-          Statushouders: door de signalen die wij als stadsraad kregen vanuit de bevolking hebben wij een gesprek aangevraagd met onze kernwethouder en de wethouder van huisvesting. Dit heeft plaats gevonden op 21-12-2016. Wij hebben de signalen doorgegeven en gevraagd om transparantie betreffende dit beleid. Ook proberen de kloof te overbruggen naar de inwoners door ons meer tussen de bewoners te begeven (eventueel met wethouder).

-          Vesting Steenbergen: vanuit de gemeente is de vraag gekomen of de stadsraad plaats zou willen nemen in een werkgroep om de Vesting Steenbergen op de kaart te zetten. Er komt een kerngroep met ondernemers/horeca/heemkunde/archeologie/stadsraad en gemeente. Zij stemmen hun ambities af. Zij gaan onderzoeksvragen formuleren en laten deze beantwoorden. Vervolgens komt er een plan van uitvoering tussen 2018-2022. Zo werken wij toe naar de Viering 750 jaar Vesting Steenbergen. De stadsraad neemt hierin plaats met één persoon tijdens vergaderingen. In totaal zullen drie leden zich hiermee bezig gaan houden.

-          Onkostenvergoeding vergaderruimte Gummaruskerk: binnenkort vernemen wij wat de onkosten zullen zijn voor 2017. Mocht dit te hoog uitvallen kunnen wij uitwijken naar AH.

-          BN de Stem: verslaggeefster wil graag een interview afnemen in januari betreffende onze plannen voor 2017. Groene heg A4? Wij maken een afspraak.

-          ’t Cromwiel: een van onze leden heeft rondvraag gedaan bij de verenigingen die gebruik maken van het Cromwiel: positief! Prijzen omlaag, dus laagdrempelig. Duidelijk schoner en klantvriendelijker. Er is één vereniging die nog tegen problemen aanloopt.

 

3.       Verslag vergadering van 1 november 2016

Geen opmerkingen, behalve alles niet altijd even goed te begrijpen wanneer je niet aanwezig bent geweest. Oplossing: aanwezig zijn!

4.     Onderwerpen (en indien nodig de terugkoppeling van):

a.       Nieuwe projectgroepen samenstellen

- Steenbergen Zuid:

- A4 groen:

- Groen Noordwal/Molenweg/Olmendreef/re zijde Franseweg :

- Ouderen/jongeren/maatschappelijke zaken:

- Buurtnetwerk:

- Stadspark renovatie:

- Cultuur: Vestingproject Gemeente:

- Ogen en oren en ondersteuning waar nodig:

- PR, site Stadsraad, binnenkomende post Stadsraad, ondersteuning:

 

Even in de koelkast staan

- Water:

- Burg van Loonstraat:

- Energie:

 

Pilot: alle Stadsraadsleden denken er over na hoe ze een verbinding kunnen maken tussen onze inwoners en de gemeentefunctionarissen. Hoe kunnen wij ze dichter bij elkaar brengen?!

a.       Reglement Stadsraad/KvK/overdracht kas/veranderingen onder nieuwe DB/nieuwe flyer

-  Reglement is doorgenomen en correcties aangebracht. Vernieuwde laatste versie zal doorgestuurd worden: deze uitprinten en ondertekenen en inleveren bij de voorzitter voor in het archief.

-  KvK: nieuwe DB staat ingeschreven.

-  Overdracht kas en penningmeesterschap bij Rabobank regelen in januari 2017.

-  Veranderingen nieuwe DB: notulen zo snel mogelijk rondsturen (binnen max. 14 dagen); agenda 14 dagen voor vergadering; tussentijdse beknopte terugkoppeling (via mail) van projectgroepen naar iedereen voor de volgende vergadering (scheelt veel vergadertijd). Bij de notulen een actie en tijdlijst wie, wat, wanneer gaat doen.

-  nieuwe flyers/visitekaartjes: aanbiedingen in de gaten houden.

b.       Vergaderdata 2017 jaar plannen/wanneer kernwethouder uitnodigen/andere mensen uitnodigen?

21 februari / 21 maart / 25 april / 30 mei / 11 juli / 15 augustus / 26 september / 31 oktober

Op 12 december samen uit eten.

5.       Pr/Communicatie

Bevestiging verandering contactadressen stadsraad door KvK en de Gemeente Steenbergen.  Graag bevestiging sturen na het ontvangen van de mail! Aanpassingen van de contactveranderingen zijn doorgevoerd op de site.

6.       Rondvraag

- persbericht Kerncentrale Doel in België. Wij gaan de Gemeente een reactie sturen waarin wij aangeven dat wij ons zorgen maken over de veiligheid van onze inwoners.

  Graag willen wij zien dat de Gemeente Steenbergen er alles aan doet om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen! Daarom het verzet tegen Doel te steunen en aandringen op inspraak over de veiligheidsaspecten.

- Er is een info-middag op maandagmiddag 16 januari in het Cromwiel over de ouderenzorg. Hier ook presentatie Lindenburgh-ontwerp en de plannen met onze Stede. Hier zal minstens 1 lid van ons aanwezig zijn.

- Robhetty: Myra Ceti gaat de poppen niet in vitrines tentoonstellen. Wij proberen mee te denken.....  Misschien de bibliotheek?

- mobiele geluidsinstallatie voor de hele gemeente Steenbergen. Wij gaan informeren of deze er reeds is,   zo niet wat kunnen wij als stadsraad eventueel betekenen?

- Vraag of een van onze leden die een tijd niet aanwezig is geweest nog bij de Stadsraad is? En zo ja, in welke hoedanigheid? M.i.v.  februari 2017 gaat deze persoon zich inzetten voor jongeren/ouderen.

 

7.       Sluiting