22 oktober 2019.

Aan de leden van de provinciale Staten van Zeeland

Onderwerp: Al of niet verzilten van het zoete Volkerak-Zoommeer

Geachte leden van de Staten van Zeeland,

Op 25 mei 2016 organiseerden wij als Stadsraad Steenbergen een informatieavond met deskundigen,
betrokkenen en belanghebbenden in de Gummaruskerk te Steenbergen met als thema het wel of
niet verzilten van het Volkerak-Zoommeer. Dit naar aanleiding van de heersende onvrede over het
gebrek aan inspraak en de toenemende onzekerheden over het nut van verzilting.


We betrokken hierbij diverse deskundigen, de programmadirecteuren van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en een ecologische vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat.
Dit alles onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Als Stadsraad hadden we geen stelling ingenomen, het ging ons om informatieverstrekking en een
juiste beeldvorming.


Tijdens deze avond bleek de projectorganisatie niet in staat om de voorgenomen verzilting met enig steekhoudend argument te onderbouwen. Dit met als resultaat dat de zaal na afloop vrijwel
unanieme koos voor het behoud van een zoet meer.

Tot onze verbazing is men van overheidswege nog altijd niet afgeweken van de eenmaal ingezette koers.


Nu deze verzilting enkele jaren later weer in opspraak komt en er een groot maatschappelijk verzet blijkt te zijn, willen wij u ter informatie wijzen op de inhoud van onze bijeenkomst.

In de bijlage treft u een artikel naar aanleiding van de avond. Een uitgebreid verslag vindt u op onze
website onderaan op de rubriek over waterbeheer via
https://www.stadsraadsteenbergen.nl/werkgroepen/waterbeheer.


We hopen dat een en ander bijdraagt aan een afgewogen besluitvorming in uw overleg van vrijdag 15 november 2019.


Hoogachtend,
 

Met vriendelijke groet,

Leontine Tjioe
voorzitter,
StadsraadSteenbergen.

september 2019

Het roer om naar een veilig waterbeleid


Waterbouwkundig ingenieur Christiaan Brunings, grondlegger van Rijkswaterstaat, typeerde Nederland als ‘het telkenmale opnieuw overgeschilderde doek’. Onder invloed van de mens verandert ons land voortdurend en in toenemende mate. Het enorme oppervlak dat we beneden de zeespiegel brachten, vereist een sterk kunstmatige waterhuishouding met forse technologische oplossingen, zoals de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. Slogans als ‘Zeeland, Land-in-Zee’ en ‘Nederland Waterland’ doen ons beseffen hoe ver de zee het land is ingebroken. De extreem lage ligging, de beperkte houdbaarheid van onze waterkeringen, bodemdaling, verzilting en zoetwatertekorten maken dat we mondiaal tot de landen behoren waar de bevolking bij zeespiegelstijging het meeste risico loopt. Totdat er sprake is van een klimaatbestendige inrichting, gaat Nederland een onzekere periode tegemoet. We moeten ons tijdig en terdege voorbereiden op mogelijk geachte klimaatscenario’s, waarbij zeker grootschalige systeemmaatregelen nodig zijn. De Adviesgroep Borm & Huijgens vraagt zich af wat deze maatregelen voor consequenties hebben voor mens en natuur.
Het klimaatjaar 2018 De voorspelde klimaatscenario’s ‘Zoetwater 2050’ werden al in 2018 werkelijkheid en veroorzaakten nijpende watertekorten. Er ontstaan tevens grote verschillen tussen de hoge en lage delen van ons land als gevolg van grondwaterdaling en verzilting. Voor mens en natuur is blijvende zoetwatervoorziening levensvoorwaarde nummer één. Op is op! Voor Vlaanderen is het niet anders. Daar geeft men het derde jaar op rij voor droogte code oranje. Landbouw en natuur leden de meeste schade. Op de lange termijn worden de blijvende gevolgen van de grondwateronttrekkingen en de voortschrijdende verzilting een groot probleem. Naast de droogte vormden verontrustende prognoses over klimaatverandering en zeespiegelstijging voor ons aanleiding tot het schrijven van de nota ‘De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland’. Voor er zo’n plan ligt zijn we minstens enkele jaren verder.

Wilt dit document helemaal lezen klik dan HIER...


Gaten in de Brouwersdam

“Tien jaar lang hebben de Zeeuwse bestuurders, recreatie- en natuurorganisaties eraan gewerkt om het getijde terug te krijgen in het Grevelingenmeer.”

Zo werden in maart 2018 de stroomgaten in de Brouwersdam aangekondigd, als een lang gekoesterde wens, maar wat is er van waar en is dit streven juist?

Eind 2008 werd de Adviesgroep Borm & Huijgens gevraagd om mee te denken over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Dit werd begin mei 2009 doorkruist door het voornemen van regionale bestuurders om het Volkerak-Zoommeer te verzilten.

De daarop volgende werkconferentie Zuidwestelijke Delta van 13 mei 2009 werd in die richting gedirigeerd en al in juni verscheen het Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta 2015 als opmaat voor het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+.

Voortvarend liep men op de muziek vooruit met onder meer de plannen voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, waaronder nu ook de voorgestelde gaten in de Brouwersdam.

Met dit eerste deelprogramma dat een geheel eigen invulling aan de toekomst gaf, maakte het Deltaprogramma een overhaaste start.

Volgens de adviesgroep staan de afgeleide plannen haaks op klimaatbestendigheid.

Voor meer informatie klik hier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verzilting.jpg - 1.01 MB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van: "W. Borm" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. >
Datum: 7 maart 2018 16:34:40 CET
Aan: "W. Borm" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. >
Onderwerp: 275 miljoen om het toch te doen!

Beste mensen,

Vanmorgen kreeg ik dit mailbericht:

Grevelingen Zoommeer gaat open (minder leuk)
Vanochtend in het journaal wordt gemeld dat ze het Grevelingen en Zoommeer in open verbinding brengen met de zee. Eb en vloed komt weer terug. Ook elders in Eems Dollard gaan ze iets vergelijkbaars doen. Kost al met al 275 miljoen. Meeste geld gaat naar Zeeland. Motivering Cora van Nieuwenhuizen, minister Infrastructuur en Waterstaat: Is leuk voor de pleziervaart dan hebben boten geen last meer van waterplanten, levend water, verbetering waterkwaliteit, terug naar hoe het eerst was. (Het is vechten tegen de bierkaai.)

En ja hoor, kijk maar naar het journaal: Weer een minister die luistert naar de managers. Wat kan ze anders dan op haar raadgevers vertrouwen?

In de politiek zitten weinig waterstaatkundige ingenieurs, de waterwereld wordt gerund door managers en de opdrachtgever (de overheid) bepaalt.

Tot nu toe had DC Kuijken geen geld voor het verzilten van het Volkerak-Zoommeer, maar met dit cadeautje van de minister komt het gevaar weer in zicht.

En zo kan het gebeuren dat in tegenspraak met de doelen van het Nationaal Waterplan een zoutlobby de zee binnenhaalt voor projecten die straks teruggedraaid moeten worden.

Aan het rijtje Hedwige, Waterdunen, Prosperpolder, e.d. kunnen straks Grevelingen en Volkerak/Zoommeer toegevoegd worden.  

Men praat alleen over openingen in de Brouwersdam. Is er nog wel sprake van een getijdencentrale??

Het gaat blijkbaar om milieukwaliteit, om de natuurwaarden.

Vanuit de gedachte dat samenwerken met de natuur blijvend en succesvol is, ontstond de trend Building with Nature.

Dat we de natuur daarbij niet even naar onze hand kunnen zetten, illustreren projecten zoals de eindeloze zandsuppleties tegen de kust, herstelpogingen, ontgrondingen, zandwinning, verzilten en ontpolderen.

Building with Nature is alleen mogelijk op evenwichtige wijze, in harmonie met de natuur en met respect voor het historisch gegroeide landschap.

Ook al kunnen we technisch veel, we blijken op termijn nietig ten aanzien van de natuurkrachten.

Men hoort hierbij niet te streven naar natuurbehoud of herstel, zoals nu bij de Grevelingen, maar naar voortgaande verandering.

De levende natuur is niet het uitgangspunt, maar de fysische omgeving.

Is deze evoluerend en evenwichtig, dan kan de invulling met levende organismen geheel aan de natuur worden overgelaten. Bottum-up in plaats van topdown.

Het meest bruikbare natuurlijke evoluerende en voortgaande proces voor klimaatbestendigheid is momenteel de vorming van de Voordelta, die spontaan aanving nadat de eroderende getijdenstromingen bij enkele zeegaten waren verdwenen of verminderd.

Hiermee dient men samen te werken, in plaats van de kustaanwas te verstoren met stroomgaten in de Brouwersdam.

Er zijn betere en goedkopere alternatieven om de Grevelingen gezond te maken.

Groet,

Wil Borm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 januari 2018 heeft Adviesgroep Borm & Huijgens -Integraal waterbeheer-, het volgende bericht geplaatst:

Men maakt zich ernstig zorgen of Nederland de strijd tegen de zee kan winnen.

StadsraadSteenbergen is al langere tijd bezig met het waterbeheer, klik dan op de foto:  als u verder wilt lezen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 november 2017.

Kan het Deltaprogramma op dezelfde voet nog wel verder ?

 

De tot nu toe uitgevoerde projecten van het Deltaprogramma, vooral de maatregelen van

Ruimte voor de Rivier en de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin

De Commissie Veerman duidelijk maakte dat in 2008 de landelijk waterproblemen onder invloed van

zeespiegelstijging en klimaatverandering sterk zullen toenemen waren doorgaans succesvol en zorgden

voor een groot maatschappelijk draagvlak.

Echter door de versnelde klimaatverandering en haar verregaande gevolgen moet er nu met spoed

gekeken worden naar effectieve maatregelen voor de lange termijn.

Hier zijn het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen helaas niet op voorbereid.

De Adviesgroep Borm&Huijgens benadrukt dat er zonder langetermijnvisie geen gerichte sturing is

te geven aan het complexe proces naar een klimaatbestendig Nederland.

Doorgaan met het Deltaprogramma op dezelfde voet, is water naar de zee dragen.

 

Klik op foto impressie Mobile.jpg - 13.49 KB als u het hele artikel wilt lezen.

 


 

CONCEPT

 Eco-economisch gebruik van de stormvloedkering

Voor de waterveiligheid moest het zeegat Oosterschelde met een dam worden afgesloten.

Verzet tegen afsluiting leidde tot een politiek compromis, de aanleg van een stormvloedkering. Zo werd het een dam van 9 km lengte met 3 km aan deuren, die dicht gaan bij storm in combinatie met hoog water. Het brakzoute voedselrijke milieu, dat men had willen behouden, verdween en de Oosterschelde werd een doodlopend zeegat zonder aanvoer van nutriënten.  

Om veiligheid en natuur alsnog hand in hand te laten gaan, pleit de Adviesgroep Borm & Huijgens voor een aangepast gebruik van de kering.

Halt aan een binnendringende zee

Wanneer door omstandigheden een binnenlands gelegen watervlakte in open verbinding met zee komt te staan, dan zullen de getijdenstromingen, die het hele oppervlak moeten voorzien van eb en vloed, de aanvankelijk smalle verbinding breed en diep uitschuren. Zo ontstonden de Zuiderzee, het Haringvliet, de Westerschelde en de overige zeegaten. Bewoonbaar land maakte plaats voor grote watervlakten, slikken en schorren. Door de eeuwen heen kende Nederland gemiddeld elke 25 jaar een watersnood. De Zuiderzeewerken en Deltawerken maakten hier een einde aan met het grotendeels herstel van een korte kustlijn.

Is een zeegat eenmaal afgesloten met een dam, dan zijn de eroderende stromingen verdwenen en kan de zee buitengaats zand deponeren, zoals nu in de zogenaamde Voordelta, en zetten rivieren  weer sediment af op de bodem, zoals in het traject van Amer tot Haringvlietdam.

Extra investering voor een stormvloedkering

De kosten voor een stormvloedkering bij de Oosterschelde waren aanzienlijk hoger dan die van een dam. Het kunstwerk bevat 65 pijlers met hydraulische cilinders om de schuiven te bewegen.

De kering moest absoluut onwankelbaar zijn, want als bijvoorbeeld één schuif niet kon sluiten, dan zou de stroming in de opening gigantisch groot worden.Het stabiliseren van de bodem was een lastige opgave. Cunet baggeren, opvullen met grof zand en verdichten met een speciaal daarvoor gebouwd schip, bood de meeste zekerheid.

De enorme watervlakte werkt eveneens als een spoelmeer. Door de geknepen openingen worden de stroomsnelheden aanzienlijk versterkt en is de eroderende werking op de bodem groot. Gezien de ongekend hoge stroomsnelheden wordt de maximumcapaciteit van de kering al aardig bereikt. In dit kader lijkt verdere uitbreiding van het prestigieus project met getijdenturbines in de openingen niet verantwoord.

Bij de oplevering van de kering werd een onderhoudsschema meegeleverd, dat voorzag in jaarlijkse bijstortingen van de aanzethellingen. Managers van Rijkswaterstaat hebben 13 jaar lang het bijstorten nagelaten om kosten te besparen. Dat bleek verkeerde zuinigheid. Oud ingenieurs sloegen in 2013 alarm. Rijkswaterstaat is toen meteen begonnen met een serie bestortingen op en nabij de bodembeschermingsconstructies die niet aan de veiligheidscriteria voldeden. Voor tientallen miljoenen euro’s  is een inhaalslag gemaakt om het achterstallig onderhoud weg te werken.

De zaak is nu gestabiliseerd en wordt onder controle gehouden.

Hoe nu verder?

Met de kennis van nu was er indertijd zeker een afdichtende dam gekomen. Ook nu nog is het sluiten van de schuiven en het aanbrengen van een zandlichaam tegen de kering een oplossing, maar velen zullen dat terecht (kapitaal)vernietiging vinden van het kroonjuweel in onze Deltawerken.

Een stap voorwaarts naar een stormvloedkering, die meer waterveiligheid biedt en bijdraagt aan een goed milieu, ligt gegarandeerd beter in de markt.

De Oosterscheldedam en een mogelijk toekomstbeeld voor Zuidwest Nederland

Borm & Huijgens stellen een gepaste inrichting op maat voor. De waterveiligheid is te vergroten door het oppervlak van de Oosterschelde dat in contact staat met zee aanzienlijk te verkleinen met een dam tussen Noord-Beveland en Tholen. Hiermee nemen de extreme stromingen door de kering voor meer dan de helft af en is het mogelijk dat de ontstane spoelgaten op natuurlijke wijze verondiepen.

Op termijn, na afsluiting van de Nieuwe Waterweg en voldoende aanvoer van rivierwater, kan de stormvloedkering een open afsluitbare monding gaan vormen van een nog te realiseren estuarium. Hiermee voldoen we ruimschoots aan onze internationale verplichtingen voor vismigratie.

Het probleem van zandhonger neemt door natuurlijke sedimentatie af en het omslagpunt zee en rivieren verplaatst zich van de risicovolle regio Dordrecht naar de Grevelingen.

Met het vergroten van het waterbergend vermogen neemt de rivierveiligheid toe. De langere afvoerroute garandeert een lagere stroomsnelheid en het iets verhoogde rivierpeil is minder fluctuerend, wat gunstig is voor de scheepvaart. De Haringvlietsluizen blijven deze eeuw nog functioneren als regelkraan en noodspui.

Eco-economie

Is er eenmaal een estuarium, rijk aan stroming en nutriënten, dan komen er in de zoutbrakke Grevelingen en Oosterschelde naast hoogwaardige procesnatuur ook alle kansen voor goede schelpdierteelten. Zoete bekkens in Oosterschelde, Grevelingen en zo mogelijk Westerschelde dragen bij aan de vorming van zoetwatervoorraden en gaan de verzilting tegen.

Een forse stap naar een duurzame eco-economie die nog wel behoort aan te sluiten bij de spoedig te ontwikkelen langetermijnvisie voor heel Nederland.

Zo kan Nederland een pioniersfunctie gaan vervullen wat betreft het evenwichtig samengaan van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, milieu en economie in laaggelegen kustgebieden.

W. Borm                                   Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer   maart 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorgen over de Zuidwestelijke Delta. december 2016.

Betrokkenheid van de Stichting De Levende Delta op het overheidsbeleid ten aanzien van de Zuidwestelijke Delta, heeft de Stichting ertoe gebracht haar mening over het beleid te verwoorden in deze visie.

 De overheid hanteert voor een goed waterbeleid enkele criteria, waaraan planvorming getoetst zal moeten worden. 'Veiligheid' en 'zoet water' staan voorop.  Belangen van natuur, landbouw, visserij, scheepvaart, industrie en recreatie moeten voor de toekomst veilig worden gesteld. 'Duurzaamheid op allerlei gebied' wordt het doel.

Probleemstelling

Voorkomen moet worden, dat op niet rationele gronden beslissingen worden genomen, met name omtrent de thema's waterveiligheid, verzilting, zoet water, natuur en de toekomstvisie op de Westerschelde.

Bovengenoemd uitgangspunt lijkt overbodig vanwege de vanzelfsprekendheid. Niets is minder waar! De ontpolderdiscussie heeft aangetoond dat argumenten veelal bedacht en ingewisseld werden voor andere, naar gelang het op dat moment uit kwam. De constatering dat natuurorganisaties bij de overheid reeds grote invloed kregen aan de basis van de planvorming van grote werken, heeft veel achterdocht opgeroepen met betrekking tot de zuiverheid van de bedoelingen. In dat duistere spel bleken de natuurbeschermingswetten een machtig wapen te zijn. Men werd op de wenken bediend. Onderliggende, niet uitgesproken bijbedoelingen kon men slechts vermoeden. Ze waren er wel! Het akkoord tussen de haven van Antwerpen en de natuurbeweging ging daardoor ten koste van kostbaar agrarisch land

Bos

Wanneer men meent bossen te moeten aanleggen (zoals recent is voorgesteld), dient men wel aan te tonen, waarom  opwaardering van bestaand struweel bij dorpen, in wegbermen, binnen reeds bestaande natuurgebieden of dode hoeken in het landschap geen goed alternatief zou kunnen zijn. De gedachte dat alleen aanleg van bos op nieuw te verwerven grond een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze klimaatdoelstelling (overigens zeer de vraag!), gekoppeld aan de veronderstelling dat de houtproductie de nodige financiële middelen zou kunnen verschaffen (?), doet al weer vermoeden, dat men er op uit is over nieuwe en kostbare hectaren aan grond te willen beschikken.

Stichting De Levende Delta heeft eerder gepleit voor opwaardering van bestaande natuur. Zo herbergt onze provincie grote oppervlakten natuur. Daarin kan voldoende ruimte gevonden worden voor aanplant van bos en ontwikkeling van meer specifieke habitats.

Draagvlak onder de bevolking is voor het welslagen van grotere projecten van onmisbaar belang. Daaraan dragen eerlijke argumenten en een evenwichtige belangenbehartiging in belangrijke mate bij.

Natuur is belangrijk, de haven is belangrijk, maar ….. agrarisch grondgebruik niet minder!

De Waterveiligheid: waakzaamheid moet blijven.

 Vraagt men naar de veiligheid, dan zal steevast de reactie zijn, dat deze is gegarandeerd. Daarmee is in feite de discussie daarover ten einde. Inderdaad is voor versterking van de primaire keringen veel werk verzet. De bevolking mag zich veilig weten. De beheerders doen hun werk goed. Dat neemt niet weg dat zij bekend zijn met de zwakke plekken in de kering. Terecht worden structureel peilingen uitgevoerd. De kwaliteit van een dijk moet o.a. gezocht worden in de ondergrond en de voet van de dijk. Juist daar, onder water, kunnen zich problemen voordoen. Onderhoud vraagt om maatwerk. Op diverse plaatsen kunnen vooroevers van Zeeuws-Vlaamse en Zuid-Bevelandse dijken verstevigd worden door bevordering van slibafzetting. Het waterschap heeft daarvoor diverse sites aangewezen (daarover meer onder het kopje De Westerschelde). Deze vorm van oeververzwaring verdient ieders steun!

De Stichting maakt bezwaar tegen het verschijnsel dat, onder de vlag van duurzaamheid, delen (van goede kwaliteit) van de primaire waterkering weg gegraven werden.

Ten behoeve van de aanleg van alternatieve vormen van waterkeringen, met name in Zeeuws-Vlaanderen, gaat een gefragmenteerde kust ontstaan. Daardoor staat de stabiliteit van de bestaande kering onder druk (Perkpolder, Hertogin Hedwigepolder). Veelal wordt tegelijk ruimte geboden voor andere belangen dan bescherming. Gedeelde belangen mogen niet leiden tot beperking van besluitvorming op momenten waarop de veiligheid in het geding is.

Ten aanzien van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer (VZM) is de voorgestelde dijkverhoging, naar de mening van de Stichting, minimaal, ondanks dat extra berging op het Haringvliet mogelijk is. De bergingscapaciteit is bovendien berekend op een vrij korte storm opzet duur. Naast het Haringvliet wordt door de Stichting daarom extra bergingscapaciteit in de Grevelingen wenselijk geacht.

De Grevelingen mag geen belemmering zijn voor het VZM om een directe verbinding met de Noordzee te verkrijgen. Een ruimer doorlaatmiddel tussen VZM en de Grevelingen is daarom misschien noodzakelijk.

Wat de waterveiligheid in Zuid-Holland betreft, dient men het voorstel voor de bouw van grote zeesluizen westelijk van de Oude Maas van de heer Ir. Frank Spaargaren e.a., serieus te nemen.De aanleg daarvan dient grote belangen. Eén daarvan is het veiligheidsbelang. Er ontstaat een robuuste zeewaterkering. De dijken in het achterland en het achterland zelf worden minder kwetsbaar. Het rivierwaterniveau zal beter beheersbaar worden en niet meer onderhevig zijn aan getijden. Het zou een besparing van miljarden betekenen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de havenlobby (met name de gemeente Rotterdam) hiertegen zal protesteren met het argument dat de binnenvaart vertraging oploopt en daarmee doelbewust het veiligheidsbelang, de verziltingproblematiek en de zoetwater buffering in de Zuidwestelijke Delta  negeren. Naar de mening van de Stichting zou hieraan toegeven een slechte consensus betekenen met als gevolg grotere risico's voor de gehele omgeving. Het is overigens nog maar de vraag of de aanleg van grote sluizen schadelijk is voor de binnenvaart naar Rotterdam. De zeesluizen maken het mogelijk het peil in de rivieren en de havens binnen de stad Rotterdam te reguleren, zodat ook lage waterstanden voorkomen kunnen worden.

 Nu veel plannen nog uitgevoerd moeten worden, zou het ook naar de mening van de Stichting van wijsheid getuigen de optie 'zeesluizen', serieus te nemen.

De verziltingsproblematiek: de Stichting ziet verzilting van de bodem als een ernstig probleem.

 Al van oudsher wordt de verzilting van de bodem gezien als een potentiële bedreiging voor de landbouw. Het oorspronkelijke deltaplan zou aan een oplossing voor dat probleem een belangrijke bijdrage hebben moeten leveren. Het is anders gegaan. Nog sterker, verzilting is in het (vermeende) belang van de natuur en de recreatie, tot doel verheven, ten koste van veel agrarisch cultuurland (Waterdunen, Perkpolder, Hertogin Hedwigepolder, Rammegors).

Geen vertrouwen is er in de aanleg van een kwelsloot als oplossing voor de verziltingproblematiek. De polders hielden met hun zoet water onder en in hun kleilaag de instroom van zoute kwel naar het achterland tegen. Omdat het zwaardere zoute water onder de kwelsloot door het land zal binnendringen, is het onmogelijk om een voortgaande en niet omkeerbare verzilting tegen te houden.

Het definitieve besluit over het al of niet verzilten (in principe verzilten) van het Volkerak-Zoommeer (VZM) is uitgesteld. Uit het voorgaande mag duidelijk blijken dat de Stichting het zoet houden van het VZM tot het uiterste wil handhaven. Het duurt nu eenmaal jaren alvorens er enig evenwicht in dit zoet watersysteem komt. Bij extra berging van rivierwater zal de natuur in het systeem dan ook geen schade oplopen. Door de handhaving van een zoet systeem wordt voorkomen dat verzilting een grote sprong oostwaarts gaat maken.

Men moet zich realiseren, dat verzilting van het Volkerak-Zoommeer tot gevolg zal hebben dat een onnoemelijke hoeveelheid rottende 'zoet-water-biomassa' voor gedurende vele jaren het water zuurstofarm zal maken en totaal zal verzieken.

 Er zijn gewassen die alleen besproeid mogen worden met bronwater, niet met oppervlaktewater. Dit is niet alleen van belang voor de Zeeuwse landbouw, maar ook voor West-Brabant. Verzilting van grondwater zou funest zijn.   

Voorkomen moet worden dat zout water uit het Rammegors meer en meer het water van de Schelde-Rijnverbinding en de omliggende polders kan verzilten.

De Stichting heeft bovendien grote twijfels omtrent het effect van het zout maken van het VZM. De in- en uitstroom van zout water moet van een ruime omvang zijn, wil over het gehele gebied van het VZM van voldoende effect sprake zijn.

Afspraken die gemaakt zijn rond het kierbesluit dienen strikt nageleefd te worden. De Stichting heeft in de handhaving een redelijk vertrouwen. Te allen tijde moet voorkomen worden dat men gaat experimenteren om tegemoet te komen aan de wens 'zeehondjes op Tiengemeten te kunnen spotten'.

Zoet water

Alleen het Haringvliet te reserveren als zoetwaterbekken is naar de mening van de Stichting onvoldoende.

Het Haringvliet ligt 'ver weg'  niet in Zeeland.  Zeeland is gediend met een zoet VZM als een tweede buffer. De behoefte bij de Zeeuwse landbouw aan een robuustere zoet water aanvoer via de Roode Vaart, mag de handhaving van een zoet VZM niet uitsluiten. De bevolking, de Zeeuwse landbouw en de industrie zijn grote afnemers en vragen om een garantie voor kwantiteit en kwaliteit. Het belang van een inlaatpunt van zoet water in de monding van de Roode Vaart reikt niet verder dan het eiland Tholen. Tijdens langdurige droogte, wanneer zoet water er toe gaat doen, kan de Brabantse Wal geen water leveren aan de landbouw, omdat zij verplichtingen heeft aan enkele grote afnemers in de eigen regio.

Door de zeesluizen volgens het plan 'Spaargaren' aan te leggen, wordt voorkomen dat grote hoeveelheden zoet water onbenut de Noordzee in stromen. Het zoete water kan dan afstromen naar Zeeland en komt vervolgens beschikbaar om van het VZM een betrouwbare en robuuste zoetwater buffer te maken, desnoods inclusief de Grevelingen. Zuid-Holland beschikt dan eveneens over voldoende zoet water om zoute kwel in haar polders terug te dringen.

 Ten gunste van de haven van Rotterdam, negeert men bewust het Zeeuws belang bij zoet water

Westerscheldenatuur

De Stichting moet constateren dat tot op heden van ontwikkeling van laag-water-ecosystemen niets, maar dan ook niets is terechtgekomen. Degenen die van enig succes willen spreken, doen dat nadat zij van het begrip 'Westerscheldenatuur' een containerbegrip hebben gemaakt. Zelfs ruig grasland kon daardoor tot Scheldenatuur gerekend worden. Op basis van dit containerbegrip, waarbij niemand moeite behoefde te doen om zich daarvan een voorstelling te maken, heeft de politiek haar goedkeuringsstempel gezet  op een plan, dat uiteindelijk nergens toe diende. Het natuurbeleid van degenen met de pretentie kennis van zaken te hebben, reikte niet verder dan beestjes en plantjes tellen om te bezien of als compensatie land geclaimd kon worden.

Zoeken naar gewenste natuur, begint met de abiotische factoren, zoals waterdiepte, structuur of samenstelling van de bodem, niveauverschil, stroming, getij, temperatuur, zoutgehalte, zuurgraad, aanwezigheid van voedingsstoffen of schadelijke chemicaliën, heersende windrichting en rust. Het vraagt kennis van de dynamiek en de morfologie van de Schelde om daarvoor de juiste hotspots te vinden. Het Waterschap Scheldestromen heeft op grond hiervan reeds meerdere geschikte plaatsen aangewezen. Kostbare en belangrijke Westerscheldenatuur begint met 'laag-dynamisch-slib' op de juiste plaats.

Een goed ecosysteem moet een cyclische ontwikkeling kennen, waarin onder invloed van het getij opbouw en afbraak in redelijk evenwicht zijn. De Westerschelde vormt een keten van opeenvolgende schakels (cellen) van hoofd- en nevengeulen met een eigen (ook in tijd verschillend) cyclische bodembeweging en dito abiotisch gedrag. Elk van deze schakels kent zijn eigen soortensamenstelling en dynamisch meebewegen van de biotische natuur. De afgelopen halve eeuw is er een sterke verstoring opgetreden in de natuurlijke ontwikkeling van de Westerschelde door de grote verdieping en verbreding van de vaargeul, de zandwinning, het verlies van grond (zand en slib) aan de te ruim gemaakte Zeeschelde.

Te weinig wordt onderkend dat de Westerschelde inmiddels alle kenmerken heeft van een zeearm.

Stichting De Levende Delta heeft in Terneuzen deelgenomen aan gesprekken over de toekomst van de Westerschelde. Van groot belang is een samenhangende, integrale visie daarover, waarin natuurbelang, havens en veiligheid de aandacht krijgen die zij toekomen.

De mogelijkheid daartoe wordt verkregen door het eens te worden over een stortstrategie van slib. De strategie bepaalt de mogelijkheden en stelt grenzen. Alleen rondom dit thema is een vruchtbare en duurzame samenwerking mogelijk tussen haven- en natuurbelang.

Het laat zich begrijpen dat het storten van slib niet zomaar lukraak kan plaats hebben.

Het vraagt deskundigheid en tijd om met kleine proefstortingen de juiste plaatsen te vinden voor de ontwikkeling van nieuwe slikken, verder geholpen door storting van slib (op een paar procent na zand), kleine kunstwerken of kades. Ontwikkeling van Scheldenatuur bestaat niet uit één omvangrijke actie (zoals een ontpoldering), maar uit een structureel zoeken naar meerdere plaatsen voor slibstortingen, daar waar men een cyclische ontwikkeling mag verwachten. We spreken dan over een tijdsbestek van vele jaren.

Het verlagen van Saeftinghe door onderzuiging, zal veel laagdynamische natuur opleveren.

Bijkomend, maar belangrijk aspect, is dat slib als voorland van een waterkering bij kan dragen aan veiligheid.

-----//-----

 25 juli 2016.

Verzilting VZM is op de lange baan. Nu de vraag of getij in Grevelingen te stoppen is met de voordelen van een zoet Grevelingen.

Wilt u het hele geschreven stuk lezen? Kijk dan op Keert Steenbergen het tij?

Niet de waan van de dag, maar inzicht leidt tot verantwoord water beheer.
Met dit als uitgangspunt hield de Stadsraad Steenbergen op 25 mei 2016 een informatiebijeenkomst over het  wel of niet verzilten van
het Volkerak-Zoommeer.

Verder is de adviesgroep Borm&Huijgens ook bezig met de natuur rondom de Afsluitdijk.
Met de uitgave "Afsluitdijk natuurlijk veilig"hielden berokken natuur en milieuorganisaties eind 2010 een gezamenlijk pleidooi om de Afsluitdijk in te richten als een natuurlijke klimaatbuffer met vrije doortrek van vissen.
Het volledig geschreven stuk is te lezen op de volgende link:
http://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl/lwzoetzout.php 

Als u na het lezen van bovenstaande publicatie de behoefte heeft om de petitie rondom deze problematiek/plannen te willen ondertekenen,

klik dan op deze link: https://afsluitdijkdonker.petities.nl 

 -----//-----

13 juli 2016.

Onderwerp: DEN HAAG - Het is nog maar de vraag of er weer eb en vloed komt op het Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer.

DEN HAAG - Het is nog maar de vraag of er weer eb en vloed komt op het Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer.

Bekijk ook...

De Tweede Kamer is verdeeld over hoe het moet worden betaald. Bovendien betwist een adviesorgaan van de overheid of het terugbrengen van getij de juiste oplossing is. Op de bodem van het Grevelingenmeer is het een spooklandschap omdat er geen zuurstof is. De voorgestelde oplossing: zeewater toelaten door een opening in de Brouwersdam, waardoor het water ververst. De stinkende blauwalg op het Zoommeer - die soms opduikt - moet verdwijnen als zeewater toestroomt via een gat in de Philipsdam. Peperdure projecten waarvoor geen geld is, ondanks dat Rijk, provincies(Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland), gemeenten en ondernemers al geld hebben gereserveerd.

Deltafonds

De PvdA wilde deze week de impasse doorbreken. Ze stelde voor om eerst de Grevelingen aan te pakken. Het Rijk zou het tekort van 75 miljoen moeten betalen uit het Deltafonds. Veel partijen willen dat niet, omdat ze vinden dat het fonds bedoeld is voor zaken als dijkversterking en niet voor het gezond maken van water.

In de nacht van donderdag op vrijdag ging de Kamer akkoord met een nieuw PvdA-voorstel. Besluiten worden uitgesteld naar eind van het jaar, zodat naar geld kan worden gezocht. Gedeputeerde Ben de Reu is daar blij mee, omdat een oplossing anders verder weg was dan ooit.

Negatieve gevolgen

Los van de politieke discussie, legt de Commissie MER, een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid, nu een bom onder de plannen. Want die betwist of het terugbrengen van getij wel zo goed is. Letterlijk stelt ze 'dat sommige negatieve gevolgen voor de natuur groter zijn dan eerder verwacht en dat de positieve gevolgen van het terugbrengen van eb en vloed in de Grevelingen en zout maken van het Volkerak-Zoommeer nog onzeker zijn'. De commissie adviseert te onderzoeken wat ervoor nodig is om natuurschade tegen te gaan. Het advies is niet bindend, maar wordt vaak wel opgevolgd.

http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/plannen-volkerak-en-grevelingen-op-losse-schroeven-1.6178225

 

-----//-----

Waterbeheer.


Stadsraad Steenbergen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een interessant programma in elkaar te zetten.

Hieronder vind u het definitieve verslag over deze avond en ook ziet u daar de mogelijkheid om wat presentaties te bekijken.

 

 

Verslag Informatieavond Verziltingsplannen Volkerak-Zoommeer


Klik op foto om het verslag te openen.

......................................................................................................................

 

Klik op foto voor de "Zienswijze van de Gemeente Steenbergen".

 

.......................................................................................................................

 

Visie van de Provincie Noord Brabant.

Klik voor het openen van de presentatie op de foto.

...........................................................................................

Visie landbouwsector, door Kees van Gommeren.


Klik op foto om presentatie te openen.

 

.....................................................................................................................

Innovaties in blauwalg bestrijding 

Dr. Ir. Miquel Lurling. openen, klik op foto.

 

 .....................................................................................................................

 

Visie van Informatie adviesgroep Borm & Huijgens (alleen illustraties).

 

 Wil Borm                    openen, klik op foto.

of

Presentatie van adviesgroep Borm & Huijgens (illustraties met tekst)

Klik hier

.....................................................................................................................


Na de de sprekers die hun verhaal ondersteunde met bovenstaande presentaties was het nu de beurt aan de mensen in de zaal.

Tijdens dit dialoog werden verschillende vragen gesteld. Deze kunt u lezen in het verslag (zie Verslag Informatieavond Verziltingsplannen Volkerak-Zoommeer).

-----//-----

 

Meeste aanwezigen tegen verzilting op infoavond Stadsraad

(foto: Steenbergse Bode/Claudia Koole)

 

-----//-----

 

Foto: Herman de Pagter.

 

Het artikel wat John Nijssen voor de Steenbergse Courant heeft geschreven en geplaatst was in de editie van 27 mei jl. is

in zijn geheel te lezen als je hier klikt.

 

-----//-----

De foto weergave van de Informatieavond Volkerak-Zoommeer Zout of Zoet! die gemaakt zijn door vak fotograaf Herman de Pagter zijn hier te zien.

 

-----//-----

 

Beste mensen,
Stadsraad Steenbergen  wil via deze weg een ieder bedanken voor de bijdrage die hij of zij heeft geleverd aan de Informatie avond

over “Volkerak-Zoommeer Zoet of Zout”, met trots kijken we terug op een mooie en geslaagde avond.
Mede dankzij de medewerking van de gasten die deze avond hun hun kennis en kunde hebben ten toon gespreid bij

het uitleggen van deze materie, de komst van de bezoekers van deze goed bezochte informatie avond en de ondersteuning van

onze sponsoren is het een geweldige avond geworden.


Nogmaals: Hartelijk Dank.

 

 

-----//-----

 

Naar aanleiding van de gesprekken en onderzoeken die gedaan zijn naar de voor en nadelen en gevolgen van de verzilting van het water zijn hier wat internetadressen die meer informatie bieden en duidelijkheid geven over het wel of niet verzilten van het water. Een aanrader om te lezen.

http://www.totalfishing.nl/laatste-nieuws/articles/naderend-onheil-voor-het-volkerak-zoommeer

http://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl/overons.php